Město Polička

Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 8. prosince 2016

ZM volí za členy návrhové komise p. Jiřího Hejtmánka, p. Radima Totuška a RNDr. Ladislava Scheiba.

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání p. MUDr. Miloslava Kaprase, ověřením Mgr. Jana Matouše, Ing. Romana Kysilko.

a/ ZM bere na vědomí rezignaci paní Marie Kučerové, Polička na funkci uvolněné místostarostky ke dni 31. prosince 2016

b/ ZM schvaluje veřejnou formu volby místostarosty.

c/ ZM volí do funkce uvolněného místostarosty ke dni 1. ledna 2017 pana Bc. Antonína Kadlece, Polička.

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2016 dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro období do schválení rozpočtu na rok 2017 takto:

a/ Čerpání běžných výdajů ve výši 1/12 schváleného rozpočtu závazných ukazatelů pro rok 2016 měsíčně. Výjimku lze uplatnit v případě periodicky opakujících se smluvních plateb a u mzdových výdajů v souladu s platnými platovými výměry a zákonnými předpisy. Měsíční výdaje pro příspěvkové organizace budou čerpány ve výši uvedené v důvodové zprávě. Výdaje na dražební jistotu - elektronické dražby id. poloviny nemovitostí Polička, Bořiny ve výši 130 tis. Kč.

b/ Čerpání kapitálových a běžných výdajů lze uplatnit u akcí započatých v roce 2016 v souladu s uzavřenými smlouvami nebo vystavenými objednávkami, na přípravu akcí plánovaných pro rok 2017 do výše 500 tis. Kč u jednotlivé akce. Na výkup pozemků do výše 200 tis. Kč měsíčně, na dražbu nemovitostí a pozemků v Poličce, Bořiny, do výše 1 000 tis. Kč.

c/ Čerpání běžných a kapitálových výdajů u akcí, které jsou financovány z dotačních titulů v souladu s harmonogramem programu, projektu, případně s finančním plánem.

d/ Čerpání běžných a kapitálových výdajů v souvislosti se zpracováním nových žádostí o dotace do výše 500 tis. Kč.

ZM schvaluje podle § 85 písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí investičního úvěru číslo 0454818149/LCD od České spořitelny, a.s., Praha, do výše 40,0 mil. Kč, na výstavbu bytových domů se 48 bytovými jednotkami - 1. etapa lokality Bezručova v Poličce, se splatností do 30. 11. 2036 a zajištěného budoucími příjmy města.

a/ ZM ruší své usnesení č. 14/a ze dne 14. 9. 2016.

b/ ZM schvaluje směnu pozemků v k.ú. Polička - p.č. 1210/27 o výměře 2012 m2 a p.č. 1210/84 o výměře 1000 m2, za část pozemku p.č. 1210/29 označeného dle nového GP č. 2457-260/2016 jako p.č. 1210/94 o výměře 3012 m2, dle důvodové zprávy. Směna bude provedena s doplatkem ve výši 8.215 Kč. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí město Polička.

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 203/1 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Střítež u Poličky. Kupní cena činí 40 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně oddělovacího geometrického plánu. 

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 6611/15 o výměře 1348 m2 v k.ú. Polička za účelem výstavby rodinného domu v lokalitě „Bezručova I“, a to za podmínek schválených usnesením ZM č. 4a/-4c/ ze dne 16. 12. 2014 včetně věcného práva zákazu zatížení a zcizení prodávaného pozemku bez souhlasu prodávajícího na dobu do uhrazení kupní ceny, případného příslušenství a případné smluvní pokuty. Kupní cena činí 1.396.312 Kč a bude uhrazena do 30. 4. 2017.           

ZM schvaluje cenu za 1 m2 pozemku na stavbu rodinných domů v „lokalitě pro bydlení Bezručova v Poličce - II. etapa“ dle provedené kalkulace, která je přílohou důvodové zprávy, a to ve výši 950 Kč/m2 včetně DPH v zákonné výši.

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků označených dle geometrického plánu č. 2309-570/2014 jako p.č. 5911/16 o výměře 2 m2, p.č. 6013/24, o výměře 727 m2, p.č. 6013/25 o výměře 117 m2, p.č. 6013/26 o výměře 116 m2, p.č. 6013/27 o výměře 72 m2, p.č. 6013/28 o výměře 212 m2, p.č. 6013/29 o výměře 42 m2, p.č. 6013/30 o výměře 10 m2, p.č. 6014/2 o výměře 24 m2, p.č. 6014/4 o výměře 22 m2, p.č. 6014/6 o výměře 4 m2, p.č. 6014/8 o výměře 18 m2, vše v  k.ú. Polička, do vlastnictví města Poličky. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí hradí nabyvatel.

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků pod stavbou komunikace II/364, a to pozemkové parcely č. 1643/17 o výměře 486 m2 a pozemkové parcely č. 1643/21 o výměře 156 m2 v k.ú. Rohozná u Poličky. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí hradí nabyvatel.

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 431/14 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Rohozná u Poličky. Kupní cena činí 40 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně oddělovacího geometrického plánu. 

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 6201/2 o výměře 237 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 200 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti. 

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 373/1 o výměře 239 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 200 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 1210/35 o výměře 251 m2, pozemku st.p.č. 1395/2 o výměře 21 m2 a pozemku st.p.č. 1395/3 o výměře 20 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 58.400 Kč a bude uhrazena ve dvou splátkách - 1. splátka ve výši 29.200 Kč do 30. 6. 2017 a 2. splátka ve výši 29.200 Kč do 30. 6. 2018. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

ZM schvaluje prominutí smluvní pokuty a zákonného úroku z prodlení za období od 16. 10. 2015 do 1. 11. 2016 ve výši 21.057,18 Kč vyplývajících z kupní smlouvy uzavřené dne 10. 10. 2016, dle důvodové zprávy.

ZM neschvaluje prodej části pozemku p.č. 275/13 o výměře cca 35 m2, dle důvodové zprávy.

a/ ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 1210/29 o výměře 1975 m2 a části pozemku p.č. 1210/30 o výměře 1025 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 400 Kč/m2 + DPH v zákonné výši s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku.

b/ ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 1210/30 o výměře 2128 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 400 Kč/m2 + DPH v zákonné výši s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku.

ZM schvaluje prodej podílu ve výši id. 181/13132 na stavební parcele č. 3055 v k.ú. Polička vlastníkovi bytové jednotky č. 934/16 v domě č.p. 934-937 na Sídlišti Hegerova v Poličce, část obce Horní předměstí. Kupní cena činí 200 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

a/ ZM  schvaluje  směnu  pozemků  p.č. 1738/5 o  výměře 33441 m2, p.č. 1741/1  o výměře     13588 m2, p.č. 1741/2 o výměře 1855 m2 a p.č. 1741/4 o výměře 1086 m2, vše v k.ú. Vendolí a dále pozemku st.p.č. 3502 o výměře 22 m2, st.p.č. 3503 o výměře 22 m2, p.č. 2367/2 o výměře 89256 m2, p.č. 2367/20 o výměře 11957 m2, p.č. 2367/21 o výměře 224 m2,
p.č. 2367/23 o výměře 87069 m2, p.č. 2367/24 o výměře 40631 m2, p.č. 2367/25 o výměře 40598 m2, p.č. 2367/26 o výměře 94772 m2, p.č. 2367/27 o výměře 93851 m2, p.č. 2367/29 o výměře 43825 m2, p.č. 2369/2 o výměře 170922 m2, p.č. 2369/15 o výměře 51030 m2, p.č. 2369/17 o výměře 114222 m2, p.č. 2369/18 o výměře 80971 m2, p.č. 2369/19 o výměře 2712 m2, vše v k.ú Radiměř a pozemku p.č. 2778/3 o výměře 9676 m2 v k.ú. Pomezí, všechny ve vlastnictví města Poličky za pozemek p.č. 1137/1 o výměře 1085400 m2 v k.ú. Banín včetně stavby zpevněné odvozní komunikace nezapsané v katastru nemovitostí ve vlastnictví Lesů České republiky, s.p., Hradec Králové. Cenový rozdíl směňovaných pozemků ve výši 339.230 Kč bude předmětem finančního vypořádání ve prospěch města Poličky. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí Lesy České republiky. Schválená směna lesních pozemků za účelem narovnání vlastnických vztahů v areálu MS Květná byla městem navržena tak, aby město Polička, kterému dosavadní stav vyhovoval, nebylo směnou, která je v zájmu Ministerstva obrany České republiky, nijak poškozeno. Výše uvedený projev vůle zastupitelstva obce je, za stávající situace, neměnný a nebude schváleno jakékoli jiné řešení, jež by znevýhodnilo město Polička.

b/ ZM pověřuje starostu města Polička k podpisu směnné smlouvy, dle důvodové zprávy.

a/ ZM ruší své usnesení č. 15 ze dne 14. 9. 2016.

b/ ZM schvaluje uzavření směnné smlouvy se společností Agronea, a.s., Polička, jejímž předmětem je směna pozemků ve vlastnictví společnosti Agronea, a. s. v k.ú. Polička a v k.ú.  Modřec za pozemky ve vlastnictví města Polička, v k.ú. Polička, v k.ú. Lezník, v k.ú. Střítež u Poličky, v k.ú. Svojanov a v k.ú. Starý Svojanov. Směna pozemků bude provedena s finančním doplatkem ve prospěch města Polička ve výši 581.120 Kč.

ZM schvaluje změnu usnesení č. 16/c ze dne 26. 6. 2014.

ZM schvaluje výkup pozemku p.č. 1202/1 o výměře 1198 m2 a pozemku p.č. 1203/7 o výměře  416 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 100 Kč/m2, veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí kupující město Polička.

ZM schvaluje výkup lesních pozemků p.č. 4489/2 o výměře 68 m2 a p.č. 4500/2 o výměře 1726 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 30.508 Kč s tím, že kupující město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

ZM schvaluje zásady poskytování dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2017 dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke koncesní smlouvě s názvem smlouva o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví města Polička uzavřené dne 5. 3. 2015 mezi městem Polička jako vlastníkem a společností VHOS, a.s., Moravská Třebová, jako provozovatelem, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje návrh plánu odpadového hospodářství města Poličky, zpracovaný firmou ISES, s.r.o., Praha, dle důvodové zprávy.

ZM vydává obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 1/2016 o odchylném vymezení doby nočního klidu dle důvodové zprávy.

ZM vydává obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 2/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle důvodové zprávy.

ZM vydává obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 3/2016, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Polička, s účinností od 1. 1. 2017, dle důvodové zprávy.

a/ ZM schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci Mateřské škole Rozmarýnek Polička, ve výši 36.000 Kč se splatností nejpozději do 31. 3. 2017.

b/ ZM schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci Mateřské škole Polička, Hegerova 427, ve výši 20.000 Kč se splatností nejpozději do 31. 3. 2017.

ZM schvaluje záměr adaptace půdy Městské knihovny Polička, na vzdělávací prostory a přípravu podání žádosti pro dotační program IROP.

ZM schvaluje investiční záměr na realizaci akce „Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu v Poličce - 5. etapa“ v rámci dotačního Programu 133 510 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje záměr financování projektové dokumentace na akci „Polička - Střítež - výměna vodovodního řadu“ v částce cca 250 tis. Kč z rozpočtu města Poličky na rok 2017 dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje investiční záměr a podání žádosti o dotaci v rámci 39. výzvy Operačního programu životní prostředí 2014-2020, prioritní osy 5:  Energetické úspory na projekt „Realizace úspor energie - Městský úřad Polička, Palackého nám. 160“, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička v doplňkové činnosti „hospodaření organizace s nebytovými prostory včetně jejich pronájmu“, dle důvodové zprávy.

ZM bere na vědomí závěrečný účet svazku obcí SMSV Poličsko za rok 2015 dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje termínový plán zasedání Zastupitelstva města Poličky na rok 2017 takto:

23. 2.

27. 4.

22. 6.

21. 9.

7. 12.

Usnesení ZM města Poličky zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat. Originální  text je pro občany města, popř. jiné osoby za podmínek stanovených  zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích,  k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty.