Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o místním poplatku za komunální odpad

Město Polička

Zastupitelstvo města Polička

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016,

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 8. prosince 2016 usnesením č. 31 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Město Polička touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
 2. Řízení o poplatcích vykonává městský úřad prostřednictvím odboru finančního a plánovacího (dále jen „správce poplatku“).

Čl. 2

Poplatník

 1. Poplatek platí:
  • fyzická osoba,
   1. která má ve městě trvalý pobyt,
   2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
   3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
   4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
  • fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
 2. Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
 2. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.
 3. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.
 4. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
 5. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
 6. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Čl. 4

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí 540 Kč a je tvořena:
  • z částky 60 Kč za kalendářní rok a
  • z částky 480 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
 1. Skutečné náklady za rok 2016 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily  4 379 438 Kč a byly rozúčtovány takto:

Náklady 4 379 438 Kč děleno 8982 (8762 počet osob s pobytem na území obce + 220 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 488 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 480 Kč.

 

 1. V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.

Čl. 5

Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný jednorázově v termínu do 30. června příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

 

Čl. 6

Osvobození

 1. Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je
  • umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  • umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
  • jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo
  • umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
 2. Od poplatku se osvobozuje poplatník s pobytem ve městě,
 • který je třetím a dalším nezaopatřeným dítětem v domácnosti,
 • do měsíce předcházejícího dovršení 3 let věku (včetně),
 • od měsíce ve kterém dovrší 85 let věku,
 • po dobu, kdy pobývá v zahraničí, pokud v zahraničí pobývá déle než 6 po sobě jdoucích kalendářních měsíců,    
 • po dobu, kdy je umístěn ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, pokud ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody pobývá déle než 6 po sobě jdoucích kalendářních měsíců,
 • po dobu, kdy pobývá v pobytovém zařízení sociálních služeb, neuvedeném v odst. 1 tohoto článku, pokud v zařízení sociálních služeb pobývá déle než 6 po sobě jdoucích kalendářních měsíců,
 • po dobu, kdy pobývá ve zdravotnickém zařízení následné lůžkové péče a zdravotnickém zařízení dlouhodobé lůžkové péče (psychiatrická léčebna, léčebna dlouhodobě nemocných), pokud v tomto zdravotnickém zařízení pobývá déle než 6 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.
 1. Od poplatku se osvobozuje poplatník, který má ve městě pobyt a současně má na území města ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to od povinnosti platit poplatek dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky.

 

Čl. 7

Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

 

Čl. 8

Odpovědnost za zaplacení poplatku

 1. Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
 2. V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
 3. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

 

Čl. 9

Přechodné a zrušovací ustanovení

 1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 10. prosince 2015.
 2. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2017.

 

 

 

 

                    ……….……………………                 ………………………………

                             Jaroslav Martinů                                         Marie Kučerová

                                     starosta                                                  místostarostka                                          

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

§ 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

§ 10b odst. 3 zákona o místních poplatcích

§ 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích

§ 10b odst. 3 zákona o místních poplatcích

§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích              

§ 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích

§ 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích

§ 12 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Vložil Krumplová Jarmila (29.12.2016), přečteno 1450x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Nařízení a vyhlášky města | Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o místním poplatku za komunální odpad