Město Polička

Usnesení přijatá na 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 22. června 2017

ZM volí za členy návrhové komise Ing. Josefa Baláše, Ph.D., Mgr. Jana Jukla a RNDr. Ladislava Scheiba.

 

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání p. Radima Totuška, ověřením MUDr. Jiřího Tomana a Mgr. Jana Matouše.

 

a/ ZM souhlasí s celoročním hospodařením a závěrečným účtem města Poličky za rok 2016 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Poličky za rok 2016 bez výhrad dle důvodové zprávy.

b/ ZM schvaluje účetní závěrku města Poličky za rok 2016 dle důvodové zprávy.

 

a/ ZM schvaluje doplnění předloženého návrhu rozpočtového opatření č. 4/2017 v kapitole 40 - Komunální služby. Navýšení v běžných výdajích o 444,0 tis. Kč na opravy chodníků, v kapitálových výdajích na cyklostezku Polička – Bořiny o 300,0 tis. Kč a na rekonstrukci chodníků o 108,0 tis. Kč.

b/ ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017.

 

ZM  schvaluje prodej pozemků v obci a k.ú. Polička, „lokalita pro bydlení Bezručova v Poličce - II. etapa“, za účelem výstavby rodinných domů:

-   pozemek p.č. 6632/14 o výměře 700 m2;

-   pozemek p.č. 6632/19 o výměře 735 m2;

-   pozemek p.č. 6632/20 o výměře 735 m2.

Kupní cena činí 950 Kč/m2 včetně DPH.

 

a/ ZM schvaluje výkup pozemků pod stavebními objekty SO 03 Komunikace a zpevněné plochy na základě Kolaudačního souhlasu č.j. MP/20127/2016/SÚ/K ze dne 29.8.2016, a to p.č. 5537/76 o výměře 12 m2, p.č. 5537/75 o výměře 138 m2, p.č. 5545/13 o výměře 971 m2 a p.č. 6132/20 o výměře 14 m2, vše v k.ú. Polička, od společnosti ŠVANDA PRIMA, s.r.o., Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 200 Kč/m2.

b/ ZM schvaluje bezúplatný převod stavebních objektů SO 03 Komunikace a zpevněné plochy na základě Kolaudačního souhlasu č.j. MP/20127/2016/SÚ/K ze dne 29.8.2016, umístěných na pozemcích p.č. 5545/13, p.č. 5537/75, p.č. 5537/76 a p.č. 6132/20 v k.ú. Polička, z vlastnictví společnosti ŠVANDA PRIMA, s.r.o., Polička, do vlastnictví města Poličky, dle důvodové zprávy.

 

a/ ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 297/7 o výměře 339 m2 a části pozemku p.č. 297/3 o výměře 4 m2 v k.ú. Lezník. Kupní cena činí 40 Kč/m2. 

b/ ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 297/7 o výměře 99 m2 v k.ú. Lezník. Kupní cena činí 40 Kč/m2.

 

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 444/1 a části pozemku p.č. 444/4 v k.ú. Střítež u Poličky označené nově dle geometrického plánu č. 156-6/2017 jako p.č. 444/26 o výměře 30 m2 a p.č. 444/25 o výměře 150 m2. Kupní cena činí 40 Kč/m2.

 

ZM  schvaluje prodej pozemku p.č. 297/6 o výměře 36 m2 a pozemku p.č. 297/14 o výměře 238 m2 v k.ú. Lezník. Kupní cena činí 40 Kč/m2.

 

ZM schvaluje výkup pozemků p.č. 3825/3 o výměře 2539 m2, p.č. 3885 o výměře 4863 m2 a p.č. 3888 o výměře 1233 m2, vše v k.ú. Polička. Kupní cena činí 15 Kč/m2.

 

ZM schvaluje výkup pozemku p.č. 4410/1 o výměře 1234 m2 v k.ú. Polička Kupní cena činí 15 Kč/m2.

 

ZM schvaluje výkup pozemků p.č. 690/1 o výměře 15213 m2, p.č. 690/4 o výměře 4220 m2, p.č. 691 o výměře 273 m2, p.č. 693/2 o výměře 68 m2, p.č. 694/2 o výměře 9949 m2, p.č. 694/4 o výměře 273 m2 a p.č. 779/14 o výměře 629 m2, vše v k.ú. Nedvězí u Poličky. Kupní cena činí 10 Kč/m2.

 

ZM schvaluje výkup pozemků p.č. 1550/9 o výměře 16 m2, p.č. 1623/2 o výměře 2070 m2, p.č. 1623/4 o výměře 20 m2, p.č. 1623/5 o výměře 383 m2, p.č. 1623/6 o výměře 859 m2, p.č. 4485/1 o výměře 5263 m2, p.č. 4485/2 o výměře 7 m2, p.č. 4486 o výměře 473 m2, p.č. 4498/2 o výměře 9 m2, p.č. 4500/1 o výměře 74 m2, p.č. 4508 o výměře 13 m2, p.č. 5076/2 o výměře 328 m2, p.č. 5986/30 o výměře 48 m2, p.č. 6219/144 o výměře 5 m2 a p.č. 6219/164 o výměře 41 m2, vše v k.ú. Polička. Kupní cena činí 15 Kč/m2.

 

ZM neschvaluje směnu pozemku p.č. 1287/5 o výměře 2167 m2 v k.ú. Polička, vymezeného územním plánem jako plocha pro rekreaci za část pozemku p.č. 1284/3 - orná půda o výměře cca 15500 m2 v k.ú. Polička ve vlastnictví města Poličky.

 

ZM schvaluje investiční záměr na realizaci akce „Stavební úpravy komunikací a zpevněných ploch v městském parku v Poličce vč. mobiliáře a veřejného osvětlení“, dle důvodové zprávy.

 

a/ ZM schvaluje záměr realizace stavby „Modřecký rybník - rekonstrukce objektů“ s podporou z podprogramu MZe 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“.

b/ ZM zplnomocňuje starostu města pana Jaroslava Martinů k jednání ve věci poskytnutí podpory z podprogramu MZe 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“ na akci „Modřecký rybník - rekonstrukce objektů“, včetně podepisování dokladů v rámci této akce.

 

ZM bere na vědomí závěrečný účet DSO Českomoravské pomezí za rok 2016 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření tohoto svazku dle důvodové zprávy.

 

ZM bere na vědomí závěrečný účet DSO Česká inspirace za rok 2016 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření tohoto svazku dle důvodové zprávy. 

 

ZM bere na vědomí závěrečný účet DSO Královská věnná města za rok 2016 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření tohoto svazku dle důvodové zprávy.

 

ZM bere na vědomí závěrečný účet DSO Mikroregion Poličsko za rok 2016 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření tohoto svazku dle důvodové zprávy.

 

ZM bere na vědomí závěrečný účet DSO Kraj Smetany a Martinů za rok 2016 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření tohoto svazku dle důvodové zprávy.

 

ZM bere na vědomí závěrečný účet DSO Svazku obcí AZASS za rok 2016 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření tohoto svazku dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu 2018 - 2020 dle důvodové zprávy příspěvkové organizace:

Mateřská škola Rozmarýnek Polička, se sídlem Riegrova 7, 572 01 Polička,

Mateřská škola Polička, se sídlem Hegerova 427, 572 01  Polička,

Mateřská škola Polička, se sídlem Palackého nám. 181, 572 01  Polička,

Mateřská škola Čtyřlístek Polička, se sídlem E. Beneše 627, 572 01  Polička,

Mateřská škola Luční Polička, se sídlem Luční 394, 572 01  Polička,

Masarykova základní škola Polička, se sídlem nábř. Svobody 447, 572 01 Polička,

Základní škola Na Lukách Polička, se sídlem Švermova 401, 572 01  Polička,

Školní jídelna Polička, se sídlem Rumunská 646, 572 01  Polička,

Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička, se sídlem Čsl. armády 347,
572 01 Polička,

Středisko volného času Mozaika Polička, se sídlem Nám. B. Martinů 85,
572 01 Polička,

Městská knihovna Polička, se sídlem Palackého nám. 64, 572 01 Polička,

Městské muzeum a galerie Polička, se sídlem Tylova 114, 572 01 Polička,

Hrad Svojanov, se sídlem Svojanov 1, 569 73  Svojanov,

Tylův dům, se sídlem Vrchlického 15, 572 01  Polička,

DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, 572 01  Polička.

 

ZM schvaluje dodatek č. 2 zřizovací listiny Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička, dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička, v ustanovení „vymezení majetku, majetkových práv a povinností“ doplnění čl. VI. odst. a) dle důvodové zprávy.

 

a/ ZM schvaluje investiční záměr „Kompostéry do Poličky“ včetně financování z rozpočtu města v letech 2017 a 2018 v částce cca 2 mil. Kč vč. DPH a podání žádosti o dotaci na nákup 800 kompostérů pro občany z Operačního programu Životní prostředí dle důvodové zprávy.

b/ ZM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Kompostéry do Poličky“, které zahrnuje zpracování žádosti o dotaci z OPŽP, včetně vedení projektu a administrace dotace, s RNDr. Jitkou Dosoudilovou, dle důvodové zprávy.


 

Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.