Město Polička

Usnesení přijatá na 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 22. února 2018

ZM volí za členy návrhové komise paní Marii Kučerovou, Ing. Romana Kysilko a pana Pavla Štefku.

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání pana Otakara Pospíšila, ověřením MUDr. Jiřího Tomana a pana Radima Totuška.

 

ZM

I. schvaluje návrh rozpočtu města Poličky na rok 2018

- příjmy ve výši                                                                               294.041,7 tis. Kč

- výdaje ve výši                                                                               390.305,6 tis. Kč

- schodek ve výši                                                                             96.263,9 tis. Kč

který je kryt třídou 8 – financování

 

Pověřuje správce rozpočtu jeho rozpisem do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č.323/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Závaznými ukazateli na rok 2018 se stávají:

- běžné příjmy včetně dotací ve výši                                     244.696,3 tis. Kč

- kapitálové příjmy včetně dotací ve výši                               49.345,4 tis. Kč

- splátky jistin úvěrů                                                                         1.762,9 tis. Kč

- přijatý úvěr                                                                                     27.528,3 tis. Kč

- mimorozpočtová rezerva ve výši                                             7.284,3 tis. Kč

běžné a kapitálové výdaje v tabulkové části s rozpisem na jednotlivé kapitoly v přiložených materiálech na straně č. 4 až 6

 II. zmocňuje radu města

  1. k provádění rozpočtových opatření do celkové výše 300,0 tis. Kč s tím, že úprava rozpočtu jednotlivé akce nesmí přesáhnout 100,0 tis. Kč

  2. k provádění rozpočtových opatření bez omezení u účelově přidělených finančních prostředků z vyšších územních samosprávných celků, státního rozpočtu a státních fondů, případně z fondů EU

 

ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Poličky na období 2019 - 2021.

 

ZM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 - 2021 příspěvkových organizací:

-   Mateřská škola Rozmarýnek Polička, se sídlem Riegrova 7, Polička, IČO 75008017

-   Mateřská škola Polička, Hegerova 427, Polička, IČO 75008009

-   Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181, Polička, IČO 75008025

-   Mateřská škola Čtyřlístek Polička, Polička, IČO 75007991

-   Mateřská škola Luční Polička, Polička, IČO 75007983

-   Masarykova základní škola Polička, Polička, IČO 43509541

-   Základní škola Na Lukách Polička, Polička, IČO 70154520

-  Školní jídelna Polička, Polička, IČO 75007975

-  Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička, Polička, IČO 67440479

- Středisko volného času Mozaika Polička, Polička, IČO 75007959

-   Městská knihovna Polička, Polička, IČO 71193928

-   Městské muzeum a galerie Polička, Polička, IČO 70152853

-   Hrad Svojanov, Svojanov, IČO 00194620

-   Tylův dům, Polička, IČO 67441025

-   DPS „Penzion“ Polička, Polička, IČO 65684672

 

ZM schvaluje použití státní finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2018
na 2 akce:

1. Městské hradby v Poličce:

  1. „Úsek SO 22 - obnova zdiva za domy čp. 40-42 úseky“,

  2. „Revitalizace hradebního okruhu městského opevnění v Poličce - 1. a 2. etapa“, z toho I. část, dle zpracovaných a schválených projektových dokumentací a přiznává povinný finanční podíl města na obnově kulturní památky.

2. „Restaurování Mariánského (morového) sloupu v Poličce“ dle zpracovaného restaurátorského průzkumu a přiznává povinný finanční podíl města na obnově národní kulturní památky.

 ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 245/1 o výměře 1182 m2 v k.ú. Svojanov. Kupní cena činí 70 Kč/m2 + 21% DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, dle důvodové zprávy.

 ZM schvaluje bezúplatný převod nemovité věci - budovy bez čísla popisného (dřevěné kolny) stojící na stavební parcele č. 1931/3 v k.ú. Polička. Obdarovaní uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje  prodej části pozemku p.č. 444/4 o výměře  122 m2 v k.ú. Střítež u Poličky. Kupní cena činí 40 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně oddělovacího geometrického plánu, dle důvodové zprávy.

 ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 5454/135 o výměře 41 m2, části pozemku p.č. 6128/16 o výměře 11 m2 a části pozemku p.č. 6362/4 o výměře 123 m2, vše v k.ú. Polička. Kupní cena činí 200 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí, včetně oddělovacího geometrického plánu, dle důvodové zprávy.

 ZM schvaluje směnu části pozemku p.č. 4784/17 v k.ú. Polička o výměře 972 m2 za část pozemku p.č. 5519/13 o výměře 1170 m2 v k.ú. Polička ve vlastnictví města Poličky. Směna bude provedena bez dalšího finančního vypořádání a veškeré náklady spojené s převodem uhradí město Polička, dle důvodové zprávy.

 ZM schvaluje směnu části pozemku p.č. 4784/18 o výměře 938 m2 v k.ú. Polička za část pozemku p.č. 5519/13 o výměře 1130 m2 v k.ú. Polička ve vlastnictví města Poličky. Směna bude provedena bez dalšího finančního vypořádání a veškeré náklady spojené s převodem uhradí město Polička, dle důvodové zprávy.

 ZM schvaluje směnu pozemků p.č. 4793/6 o výměře 1330 m2 a p.č. 4793/8 o výměře  341 m2 za pozemek p.č. 5562/4 o výměře 2141 m2 v k.ú. Polička ve vlastnictví města Poličky. Rozdílná výměra směňovaných pozemků bude vypořádána v ceně 15 Kč/m2 ve prospěch města Poličky. Město Polička zároveň uhradí veškeré náklady spojené s převodem, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemku p.č. 1298/1   o výměře 213 m2, p.č. 1288/2 o výměře  27 m2, část p.č. 6015/4 o výměře cca 135 m2, p.č. 1288/3 o výměře 137 m2, p.č. 1289/4 o výměře 188 m2, p.č. 1283/1 o výměře 41 m2, p.č. 1275/1 o výměře 424 m2, p.č. 1269/4 o výměře 399 m2, p.č. 1269/1 o výměře 789 m2, p.č. 1269/2 o výměře 256 m2 a p.č. 6572 o výměře 289 m2, vše v k.ú. Polička, do vlastnictví společnosti APOLO CZ s.r.o., Polička za podmínek navrhovaných JUDr. Janou Čepelkovou v příloze tohoto materiálu. Kupní cena bude činit 200 Kč/m2 a kupující bude hradit veškeré náklady spojené s převodem, dle důvodové zprávy.

 ZM mění své usnesení č. 18/a ze dne 7. 12. 2017 v části týkající se 24 bytů, které vzniknou v energeticky pasívním bytovém domě B budovaném v lokalitě Bezručova v Poličce tak, že 22 bytů bude určeno k pronájmu a 2 byty velikosti 3+kk ve II. a III. NP budou určeny k prodeji, dle důvodové zprávy.

 ZM schvaluje prodej bytových jednotek č. 2-11 v domě č.p. 805 na ul. M. Bureše v Poličce, který je součástí pozemku p.č.st. 2271, v obci a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí, včetně podílů na společných částech domu a na pozemku těmto kupujícím:

a)    byt č. 805/2 v domě č.p. 805 na ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 19/200 na společných částech domu a na pozemku st.p.č. 2271, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí; kupní cena činí 409.403 Kč;

b)    byt č. 805/3 v domě č.p. 805 na ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 1067/10000 na společných částech domu a na pozemku st.p.č. 2271, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí; kupní cena činí 459.900 Kč;

c)    byt č. 805/4 v domě č.p. 805 na ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 283/5000 na společných částech domu a na pozemku st.p.č. 2271, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 241.749 Kč;

d)    byt č. 805/5 v domě č.p. 805 na ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 953/10000 na společných částech domu a na pozemku st.p.č. 2271, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí, Polička; kupní cena činí 410.402 Kč;

e)    byt č. 805/6 v domě č.p. 805 na ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 533/5000 na společných částech domu a na pozemku st.p.č. 2271, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí, Polička; kupní cena činí 459.276 Kč;

f)     byt č. 805/7 v domě č.p. 805 na ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 283/5000 na společných částech domu a na pozemku st.p.č. 2271, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí, Polička; kupní cena činí 241.748 Kč;

g)    byt č. 805/8 v domě č.p. 805 na ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 953/10000 na společných částech domu a na pozemku st.p.č. 2271, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 410.402 Kč;

h)    byt č. 805/9 v domě č.p. 805 na ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 53/500 na společných částech domu a na pozemku st.p.č. 2271, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí; kupní cena činí 452.737 Kč;

i)     byt č. 805/10 v domě č.p. 805 na ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 283/5000 na společných částech domu a na pozemku st.p.č. 2271, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí; kupní cena činí 243.807 Kč;

j)     byt č. 805/11 v domě č.p. 805 na ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 953/10000 na společných částech domu a na pozemku st.p.č. 2271, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí; kupní cena činí 410.402 Kč.

 

2.    ZM schvaluje prodej bytových jednotek č. 1-9 a č.11 v domě č.p. 806 na ul. M. Bureše v Poličce, který je součástí pozemku p.č.st. 2272, v obci a k.ú. Polička, část obce Horní předměstí, včetně podílů na společných částech domu a na pozemku těmto kupujícím:

a)    byt č. 806/1 v domě č.p. 806 na ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 953/10000 na společných částech domu a na pozemku st.p.č. 2272, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí; kupní cena činí 411.713 Kč;

b)    byt č. 806/2 v domě č.p. 806 na ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 1304/10000 na společných částech domu a na pozemku st.p.č. 2272, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí; kupní cena činí 563.328 Kč;

c)    byt č. 806/3 v domě č.p. 806 na ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 950/10000 na společných částech domu a na pozemku st.p.č. 2272, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí; kupní cena činí 410.402 Kč;

d)    byt č. 806/4 v domě č.p. 806 na ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 564/10000 na společných částech domu a na pozemku st.p.č. 2272, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí; kupní cena činí 243.807 Kč;

e)    byt č. 806/5 v domě č.p. 806 na ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 1057/10000 na společných částech domu a na pozemku st.p.č. 2272, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí; kupní cena činí 456.592 Kč;

f)     byt č. 806/6 v domě č.p. 806 na ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 971/10000 na společných částech domu a na pozemku st.p.č. 2272, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí; kupní cena činí 419.452 Kč;

g)    byt č. 806/7 v domě č.p. 806 na ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 564/10000 na společných částech domu a na pozemku st.p.č. 2272, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí; kupní cena činí 243.807 Kč;

h)    byt č. 806/8 v domě č.p. 806 na ul. M.Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 1065/10000 na společných částech domu a na pozemku st.p.č. 2272, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí; kupní cena činí 459.900 Kč;

i)     byt č. 806/9 v domě č.p. 806 na ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 950/10000 na společných částech domu a na pozemku st.p.č. 2272, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí; kupní cena činí 395.385 Kč;

j)     byt č. 806/11 v domě č.p. 806 na ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 1057/10000 na společných částech domu a na pozemku st.p.č. 2272, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí, Polička; kupní cena činí 456.592 Kč.

Veškeré náklady a služby spojené s převodem bytových jednotek dle bodů 1-2 této důvodové zprávy, půjdou v plné výši na vrub prodávajícího města Poličky, tj. správní poplatek za vklad a jeho podání na katastr nemovitostí, právní služby, poplatek za ověření podpisu na smlouvě. Daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující v souladu se zákonem, dle důvodové zprávy.

 ZM schvaluje výkup pozemku p.č. 2320/4 o výměře 1866 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 15 Kč/m2 s tím, že kupující město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku, dle důvodové zprávy.

 ZM schvaluje směnu pozemku p.č. 1210/48 o výměře 1728 m2 v k.ú. Polička za část pozemku p.č. 1210/41 o výměře 1728 m2 v k.ú. Polička ve vlastnictví města Poličky, a to bez dalšího finančního vypořádání, dle důvodové zprávy.

 ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 1210/41 o výměře 1116 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 50 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, dle důvodové zprávy.

 ZM schvaluje směnu části pozemku p.č. 5545/37 o výměře 4 m2 a části pozemku p.č. 5545/55 o výměře 10 m2 v k.ú. Polička za část pozemku p.č. 5545/51 o výměře 14 m2 a část pozemku p.č. 6360/1 o výměře 79 m2 v k.ú. Polička ve vlastnictví města Poličky. Rozdíl v cenách směňovaných pozemků bude doplacen v kurzu 200 Kč/m2. Veškeré náklady spojené se směnou uhradí žadatel, dle důvodové zprávy.

 ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 6360/1 o výměře 79 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 200 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, dle důvodové zprávy.

 ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 5545/59 o výměře 1 m2, pozemku p.č. 6360/2 o výměře 54 m2, části pozemku p.č. 6379/1 o výměře 62 m2 a části pozemku p.č. 6361 o výměře 16 m2, vše v k.ú. Polička. Kupní cena činí 200 Kč/m2, s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, dle důvodové zprávy.

 ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 6361 o výměře 84 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 200 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, dle důvodové zprávy.

 ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 1/2018 o odchylném vymezení doby nočního klidu, dle důvodové zprávy.

 ZM schvaluje realizaci a financování akce III. etapa infrastruktury lok. Bezručova v Poličce, dle důvodové zprávy.

 ZM schvaluje:

  1. smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky č. 001/2018 se společností T.E.S. s.r.o., Polička, na provoz zimního stadionu, plaveckého bazénu, koupaliště a ubytovny.

  2. smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky č. 002/2018 mezi městem Polička a společností T.E.S. s.r.o., Polička na vybavení posilovny na plaveckém bazéně v Poličce, dle důvodové zprávy.

 ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Polička č. 2/2018, kterou se vydává požární řád města Poličky, dle důvodové zprávy.

 ZM schvaluje plán zasedání Zastupitelstva města Poličky na 1. pololetí roku 2018 takto:

22. 3. 2018

26. 4. 2018

21. 6. 2018

 

 

Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.