Město Polička

Usnesení přijatá na 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 25. června 2018

1.

ZM volí za členy návrhové komise MUDr. Jiřího Tomana, Ing. Josefa Baláše, Ph.D. a pana Jiřího Hejtmánka.

2.

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Mgr. Davida Šafáře, ověřením RNDr. Ladislava Scheiba  a MUDr. Miloslava Kaprase.

3.

a/ ZM souhlasí s celoročním hospodařením a závěrečným účtem města Poličky za rok 2017 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Poličky za rok 2017 bez výhrad dle důvodové zprávy.

 b/ ZM schvaluje účetní závěrku města Poličky za rok 2017 dle důvodové zprávy.

 4.

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018 dle důvodové zprávy.

5.

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 1765/12 o výměře 248 m2 a části pozemku p.č. 6001/7 o výměře 70 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 200 Kč/m2, veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí včetně oddělovacího geometrického plánu č. 2612-104/2018 uhradí kupující.

 6.

ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem bude odkoupení části pozemku p.č. 6140/5 o výměře cca 10 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena bude činit 200 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně oddělovacího geometrického plánu.

 7.

a/ ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 40/4 o výměře 35 m2 v k.ú. Střítež u Poličky, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 40 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

 b/ ZM neschvaluje prodej pozemku p.č. 40/3 o výměře 688 m2 a pozemku p.č. 40/4 o výměře 35 m2 v k.ú. Střítež u Poličky.                                  

8.

a/ ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 6234/3 o výměře 30 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 200 Kč/m2, veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně oddělovacího geometrického plánu uhradí kupující.                                               

b/ ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 6234/3 o výměře 13 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 200 Kč/m2, veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně oddělovacího geometrického plánu uhradí kupující.                                                         

9.

ZM schvaluje výkup části pozemku p.č. 1131/3 označené dle GP č.2596-47/2018 jako p.p.č. 6640/6  o výměře 54 m2 v k.ú. Polička od společnosti VHOS a.s., Moravská Třebová, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 50 Kč/m2, veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující město Polička.

 10.

ZM schvaluje využití uvolněného bytu č. 10, velikosti 1+1, v 5. NP v domě č. p. 806 na ulici M. Bureše v Poličce za účelem jeho pronájmu.

 11.

ZM schvaluje směnu pozemků v k.ú. Polička - pozemkové parcely č. 1158/4 o výměře  1674 m2, pozemkové parcely č. 2823/2 o výměře 3981 m2 a pozemkové parcely p.č. 5952/20 o výměře 59 m2 za zemědělské pozemky p.p.č. 6047/4 o výměře 5059 m2, p.p.č. 819/4 o výměře 2403 m2, p.p.č. 6060/44 o výměře 822 m2, p.p.č. 6069 o výměře 7518 m2, p.p.č. 6080/6 o výměře 5631 m2, p.p.č. 6081 o výměře 5141 m2, p.p.č. 6060/41 o výměře 2622 m2, p.p.č. 741/14 o výměře 2711 m2, p.p.č. 6036/10 o výměře 7025 m2, p.p.č. 6036/12 o výměře 11669 m2, p.p.č. 6060/42 o výměře 1535 m2, p.p.č. 4627/2 o výměře 3613 m2, p.p.č. 5845/8 o výměře 13681 m2, vše v k.ú. Polička a za pozemek p.p.č. 343/1 o výměře 15591 m2 v k.ú. Svojanov, ve vlastnictví města Poličky, dle důvodové zprávy.

12.

ZM schvaluje směnu pozemků v k.ú. Polička - pozemkové parcely č. 1149/2 o výměře 1974 m2 v ploše Průmyslové zóny T. Novákové a části pozemkové parcely č. 3825/1 o výměře 775 m2 pod cyklostezkou Polička - Bořiny  za zemědělské pozemky p.p.č. 3888 o výměře 1233 m2 a p.p.č. 3825/3 o výměře 2539 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Rozdílná cena směňovaných pozemků bude finančně vypořádána dle důvodové zprávy.

 13.

1a/  ZM schvaluje využití finančních prostředků vedených na zvláštních účtech města pro dům č. p. 805 ve výši 629.581 Kč a pro dům č.p. 806 ve výši 526.931 Kč na opravy a údržbu těchto bytových domů.

 2/a ZM ruší své usnesení č. 14/1b), 14/1h) ze dne 22. 2. 2018 týkající se prodeje bytových jednotek 3 a 9 v domě č. p. 805 na ul. M. Bureše v Poličce uživatelům těchto bytů:

 • byt č. 805/3 v domě č. p. 805 na ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 1067/10000 na společných částech domu a na pozemku st.p.č. 2271, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí; kupní cena činí 459.900 Kč;

 • byt č. 805/9 v domě č. p. 805 na ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 53/500 na společných částech domu a na pozemku st.p.č. 2271, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí; kupní cena činí 452.737 Kč.

 2/b ZM schvaluje uzavření dohod o zrušení kupních smluv uzavřených dne 16.4.2018 na prodej užívaného bytu v domě č.p. 805 na ul. M. Bureše v Poličce včetně odpovídajícího podílu na společných částech domu a na pozemku st.p.č. 2271, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí, s kupujícími dle důvodové zprávy.

 3/a ZM ruší své usnesení č. 14/2a, 14/2c) a 14/2i) ze dne 22.2.2018 týkající se prodeje bytových jednotek č. 1, 3 a 9 v domě č.p. 806 na ul. M. Bureše v Poličce uživatelům těchto bytů:

 • byt č. 806/1 v domě č.p. 806 na ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 953/10000 na společných částech domu a na pozemku st.p.č. 2272, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí; kupní cena činí 411.713 Kč;

 • byt č. 806/3 v domě č.p. 806 na ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 950/10000 na společných částech domu a na pozemku st.p.č. 2272, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí; kupní cena činí 410.402 Kč;

 • byt č. 806/9 v domě č.p. 806 na ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 950/10000 na společných částech domu a na pozemku st.p.č. 2272, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí; kupní cena činí 395.385 Kč.

 

3/b ZM schvaluje uzavření dohod o zrušení kupních smluv uzavřených dne 16. 4. 2018 na prodej užívaného bytu v domě č.p. 806 na ul. M. Bureše v Poličce včetně odpovídajícího podílu na společných částech domu a na pozemku st.p.č. 2272, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí s kupujícími dle důvodové zprávy.

 4/a ZM ruší své usnesení č. 11/a) ze dne 26. 4. 2018 týkající se založení Společenství vlastníků jednotek  domu č.p. 805, ulice M. Bureše v Poličce.

 4/b ZM ruší své usnesení č. 11/b) ze dne 26. 4. 2018 týkající se schválení stanov  Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 805, ul. M. Bureše v Poličce.

 4/c ZM ruší své usnesení č. 11/c) ze dne 26. 4. 2018 týkající se založení Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 806, ulice M. Bureše v Poličce.

 4/d ZM ruší své usnesení č. 11/d) ze dne 26. 4. 2018 týkající se schválení stanov Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 806, ul. M. Bureše v Poličce.

 14.                                                           

a/ ZM ruší své usnesení č. 12 ze dne 26. 4. 2018 v části týkající se prodeje bytu č. 13, bytu č. 18, bytu
č. 19 v bytovém domě A a bytu č. 11 v bytovém domě B.

 b/ ZM schvaluje uzavření dodatků č. 2 ke smlouvám o budoucích kupních smlouvách uzavřených mezi městem Poličkou a budoucími kupujícími bytů v rozestavěných bytových domech na ul. Bezručova v Poličce označených jako A a B, jejichž předmětem je úprava výše záloh na zákaznické změny požadované budoucími kupujícími takto:

 • byt č. 13, vel. 2+kk, v II. NP bytového domu A, navýšení kupní ceny činí 7.497 Kč s DPH;

 • byt č. 18, vel. 2+kk, v III. NP bytového domu A, navýšení kupní ceny činí 49.478 Kč s DPH;

 • byt č. 19, vel. 3+kk, v III. NP bytového domu A, navýšení kupní ceny činí 53.878 Kč s DPH;

 • byt č. 11, vel. 3+kk, v II. NP bytového domu B, navýšení kupní ceny činí 70.749 Kč s DPH.

 15.

ZM schvaluje aktualizaci financování akce „Intenzifikace ČOV Polička“ z rozpočtu města Poličky v letech 2018 -2019 dle důvodové zprávy.

16.

ZM schvaluje financování aktualizace generelu kanalizační sítě města Polička z rozpočtu města Poličky v letech 2018 - 2019 dle důvodové zprávy.

17.

a/ ZM schvaluje investiční záměr Masarykovy základní školy Polička „Stavební úpravy a bezbariérové řešení budovy, Masarykova ZŠ Polička“ a podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na I. etapu projektu dle důvodové zprávy.

 b/ ZM schvaluje závazek města podílet se v letech 2019-2020 v případě schválení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na financování I. etapy investičního záměru Masarykovy základní školy Polička „Stavební úpravy a bezbariérové řešení budovy, Masarykova ZŠ Polička“ do částky 500 tis. Kč a předfinancování podílu hrazeného z dotace ve výši až 95 % celkových způsobilých výdajů projektu a do výše 4.200 tis. Kč.

 18.

ZM bere na vědomí zprávu o zajištění požární ochrany ve městě Polička za rok 2017 a plán preventivně výchovné činnosti na období od 1. 5. 2018 do 1. 5. 2019, dle důvodové zprávy.

 19.

ZM schvaluje záměr pořízení požárního dopravního vozidla pro jednotku SDH Modřec v roce 2019, včetně způsobu financování, dle důvodové zprávy.

 20.

ZM bere na vědomí závěrečný účet svazku obcí Českomoravské pomezí za rok 2017 spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Českomoravské pomezí za rok 2017, dle důvodové zprávy.

 21.

ZM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Česká inspirace za rok 2017, dle důvodové zprávy.

22.

ZM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření Kraje Smetany a Martinů za rok 2017, dle důvodové zprávy.

 

23.

ZM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Poličsko za rok 2017, dle důvodové zprávy.

 24.

ZM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Královská věnná města za rok 2017, dle důvodové zprávy.

25.

ZM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření DSO AZASS za rok 2017, dle důvodové zprávy.

 26.

ZM schvaluje „Plán rozvoje sportu města Poličky“, dle důvodové zprávy.

 27.

ZM schvaluje plán zasedání Zastupitelstva města Poličky na 2. pololetí roku 2018 takto:

 • 13. 9. 2018

 • 13. 12. 2018.

 

Polička 25. června 2018

 

 

Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.