Město Polička

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 5. listopadu 2018

       

ZM volí za členy návrhové komise Mgr. Jana Matouše, pana Radima Totuška a pana Oldřicha Báču.

 

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání paní Marii Kučerovou, ověřením Ing. arch. Jitku Bidlovou, Ph.D. a MUDr. Miloslava Kaprase.

               

ZM stanoví počet členů rady města na 7 osob. 

               

ZM stanoví, že funkce starosty a místostarosty budou vykonávány jako funkce uvolněné.

            

ZM volí do funkce starosty pana Jaroslava Martinů.

 

ZM volí do funkce místostarosty pana Pavla Štefku.

 

ZM volí do rady města tyto další členy:

JUDr. Marii Tomanovou, Ph.D.

MUDr. Jiřího Tomana

MUDr. Miloslava Kaprase

paní Marii Kučerovou

pana Radima Totuška

 

a/           ZM zřizuje v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

finanční výbor Zastupitelstva města Poličky

kontrolní výbor Zastupitelstva města Poličky

výbor pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva města Poličky

 

  b/         ZM stanoví počet členů každého výboru na 9 členů včetně předsedy výboru.

 

ZM volí Ing. Josefa Baláše, Ph.D. předsedou finančního výboru Zastupitelstva města Poličky.

 

ZM volí RNDr. Ladislava Scheiba předsedou kontrolního výboru Zastupitelstva města Poličky.

 

ZM volí Mgr. Milana Matouše předsedou výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva města Poličky.

 

ZM vyzývá volební strany zastoupené v zastupitelstvu města k předložení návrhů na personální složení výborů v termínu do 29. 11. 2018 na sekretariát starosty.

 

a/           ZM stanovuje s účinností od 5. 11. 2018 svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách: člen rady 7 380 Kč, předseda výboru 3 690 Kč, člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1 845 Kč.

 

b/           v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva se stanovuje odměna jako souhrn odměn.

 

c/            předsedům osadních výborů a předsedům komisí se ode dne jejich zvolení či jmenování
do funkce stanoví měsíční odměna ve výši 3 690 Kč.

 

Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.