Město Polička

Usnesení přijatá na 7. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 13. prosince 2018

ZM schvaluje navržený program zasedání s výjimkou bodu č. 3. Pořízení změny č. 3 územního plánu města Poličky.

 

ZM volí za členy návrhové komise Ing. Martina Kozáčka, Mgr. Milana Matouše a Mgr. Davida Šafáře.

 

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání JUDr. Marii Tomanovou, Ph.D., ověřením pana Radima Totuška a pana Jiřího Hejtmánka.

 

a/ ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2018, dle důvodové zprávy, kromě navržené částky 200 tis. Kč z kapitoly 40 – komunální služby, řádek 125.

b/ ZM zmocňuje RM k provedení posledního rozpočtového opatření za rok 2018, a to formou úpravy příjmů dle skutečnosti, výdajů, které nebudou plně vyčerpány a případnému čerpání kontokorentu
k běžnému účtu, dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro období do schválení rozpočtu na rok 2019 takto:

 

a/ Čerpání běžných výdajů ve výši 1/12 schváleného rozpočtu závazných ukazatelů pro rok 2018 měsíčně. Výjimku lze uplatnit v případě periodicky opakujících se smluvních plateb a u mzdových výdajů v souladu s platnými platovými výměry a právními předpisy. Měsíční výdaje pro příspěvkové organizace budou čerpány ve výši uvedené v důvodové zprávě.

b/ Čerpání kapitálových a běžných výdajů lze uplatnit u akcí započatých v souladu s uzavřenými smlouvami, vystavenými objednávkami nebo schválenými investičními záměry. Na přípravu akcí plánovaných pro rok 2019 do výše 500 tis. Kč u jednotlivé akce. Na výkup pozemků do výše 200 tis. Kč měsíčně.

c/ Čerpání běžných a kapitálových výdajů u akcí, které jsou financovány z dotačních titulů v souladu
s harmonogramem programu, projektu, případně s finančním plánem.

d/ Čerpání běžných a kapitálových výdajů v souvislosti se zpracováním nových žádostí o dotace
do výše 500 tis. Kč.

e/ Poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Městská knihovna Polička do výše 4.000 tis. Kč.

f/ Čerpání Kontokorentu k běžnému účtu při nedostatku finančních prostředků do celkové výše   10.000 tis. Kč.

 

ZM schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o budoucích kupních smlouvách mezi městem Poličkou a budoucími kupujícími bytů v rozestavěných bytových domech na ul. Bezručova v Poličce označených jako A a B, jejichž předmětem je posunutí termínu pro uzavření kupní smlouvy
od 1. 4. 2019 do 30. 9. 2019 takto:

 

a/  dodatek č. 1 uzavírají tito budoucí kupující:

byt č. 4, vel. 1+kk, v I. NP bytového domu A,

byt č. 6, vel. 2+kk, v I. NP bytového domu A,

byt č. 8, vel. 2+kk, v I. NP bytového domu A,

byt č. 12, vel. 1+kk, v II. NP bytového domu A,

byt č. 17, vel. 1+kk, v III. NP bytového domu A,

byt č. 20, vel. 1+kk, v III. NP bytového domu A,

byt č. 19, vel. 3+kk, v III. NP bytového domu B,

 

b/ dodatek č. 2 uzavírají tito budoucí kupující:

byt č. 1, vel. 1+kk, v I. NP bytového domu A,

byt č. 2, vel. 2+kk, v I. NP bytového domu A,

byt č. 3, vel. 3+kk, v I. NP bytového domu A,

byt č. 5, vel. 2+kk, v I. NP bytového domu A,

byt č. 7, vel. 2+kk, v I. NP bytového domu A,

byt č. 9, vel. 1+kk, v II. NP bytového domu A,

byt č. 10, vel. 2+kk, v II. NP bytového domu A,

byt č. 11, vel. 3+kk, v II. NP bytového domu A,

byt č. 14, vel. 2+kk, v II. NP bytového domu A,

byt č. 15, vel. 2+kk, v II. NP bytového domu A,

byt č. 16, vel. 2+kk, v II. NP bytového domu A,

byt č. 19, vel. 3+kk, v III. NP bytového domu A,

byt č. 21, vel. 2 + kk, v III. NP bytového domu A,

byt č. 22, vel. 2+kk, v III. NP bytového domu A,

byt č. 23, vel. 2+kk, v III. NP bytového domu A,

byt č. 24, vel. 2+kk, v III. NP bytového domu A,

 

c/ dodatek č. 3 uzavírají tito budoucí kupující:

byt č. 13, vel. 2+kk, v II. NP bytového domu A

byt č. 18, vel. 2+kk, v III. NP bytového domu A

byt č. 11, vel. 3+kk, v II. NP bytového domu B

 

a/ ZM schvaluje výkup pozemků p.č. 6006/23 o výměře 207 m2 a  p.č. 6222/73 o výměře 130 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 15 Kč/m2, nabyvatel město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

b/ ZM schvaluje výkup pozemků p.č. 1982/1 o výměře 5821 m2, p.č. 3067/3 o výměře 3185 m2, p.č. 3866 o výměře 2186 m2 a p.č. 5944/16 o výměře 73 m2 v k.ú. Polička a výkup pozemků p.č. 717/1 o výměře 25621 m2, p.č. 703 o výměře 1624 m2 a p.č. 704 o výměře 374 m2 v k.ú. Borová, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 15 Kč/m2, nabyvatel město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

 

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 372/8 o výměře 25 m2 a pozemku p.č. 5906/2 o výměře 15 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 200 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku, včetně oddělovacího geometrického plánu.

 

ZM schvaluje nevyužití předkupního práva k pozemku p.č. 1478/3 o výměře 726 m2 v k.ú. Polička založeného kupní´smlouvou a smlouvou o zřízení předkupního práva ze dne 14. 3. 2012 jako práva věcného dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje směnu pozemků v k.ú. Polička - část pozemkové parcely č. 4101/2 o výměře 108 m2 dotčené stavbou cyklostezky Polička - Bořiny ve vlastnictví Poličských strojíren a.s., se sídlem Bořiny Polička, za pozemkovou parcelu č. 6158/4 o výměře 282 m2 ve vlastnictví města Poličky, dle důvodové zprávy. Rozdíl v cenách směnovaných pozemků budě předmětem finančního vypořádání ve výši 3. 480 Kč ve prospěch města Poličky. dle důvodové zprávy.

 

a/ ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 5769/90 o výměře 552 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 200 Kč/m2, veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně oddělovacího geometrického plánu uhradí kupující.

b/ ZM schvaluje výkup části pozemku p.č. 5859/1 o výměře 1 m2, části pozemku st.p.č. 712/1 o výměře 6 m2 a pozemku p.č. 5854/7 o výměře 61 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 50 Kč/m2, veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí kupující.

 

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 6121 o výměře  244 m2  v k.ú. Polička. Kupní cena činí 200 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně oddělovacího geometrického plánu, dle důvodové zprávy.

 

a/ ZM  schvaluje výkup části pozemku p.č. 3838/1 o výměře 61 m2 v k.ú. Polička dotčeného stavbou cyklostezky Polička - Bořiny od společnosti Agronea a.s. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 20 Kč/m2 s tím, že nabyvatel město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku.

b/ ZM schvaluje výkup části pozemku p.č. 3891/2 o výměře 39 m2 v k.ú. Polička dotčeného stavbou cyklostezky Polička - Bořiny. Kupní cena činí 20 Kč/m2 s tím, že nabyvatel město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku, dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje prodej podílů na stavební parcele č. 3060 v k.ú. Polička, jejíž součástí je bytový dům č.p. 926-931 na ulici Sídliště Hegerova v Poličce jednotlivým vlastníkům bytových  jednotek v domě č.p. 926-931 takto:

podíl ve výši id. 233/19680;

podíl ve výši id. 59/4920.

Kupní cena činí 200 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy k pozemkům p.č. 6162/3 o výměře 172 m2, p.č. 6131/2 o výměře 9 m2, p.č. 6131/3 o výměře 6 m2 a p.č. 6150/7  o výměře 20 m2, vše v k.ú. Polička, z vlastnictví Pardubického kraje, do vlastnictví města Poličky, dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 241/1 o výměře 132 m2 a části pozemku p.č. 243/1 o výměře 33 m2 v k.ú. Lezník, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 40 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí včetně oddělovacího geometrického plánu.

 

ZM schvaluje směnu pozemků dotčených stavbou cyklostezky Polička-Bořiny - část pozemku p.č. 4877/8 o výměře 626 m2 a část pozemku p.č. 4877/8 o výměře 441 m2 v k.ú Polička ve vlastnictví ČR - Lesy České republiky, s.p., se sídlem Nový Hradec Králové, za pozemek p.č. 4782/5 o výměře 547 m2 a pozemek p.č. 4838 o výměře 1016 m2 v k.ú. Polička ve vlastnictví města Poličky, dle důvodové zprávy. Rozdíl v cenách směnovaných pozemků budě předmětem finančního vypořádání ve výši 26.962  ve prospěch ČR - Lesy České republiky s.p.

 

ZM schvaluje uzavření kupních smluv na prodej pozemků v k.ú. Polička na výstavbu rodinných domů v „lokalitě Bezručova“ – III. etapa, mezi městem Poličkou jako prodávajícím a jednotlivými kupujícími takto:

a/ části pozemkových parcel č. 4710/5, 4734/5, 4734/6, 4734/4, a č.4737/3 oddělených dle geometrického plánu č. 2685-361/2018 a označených nově jako pozemková parcela č. 6643/1 o výměře 738 m2;

b/ části pozemkových parcel č. 4710/5, 4734/5, 4734/6, 4734/4 a č. 4737/3 oddělených dle geometrického plánu č. 2685-361/2018 a označených nově jako pozemková parcela č. 6643/2 o výměře 735 m2 včetně zřízení věcného práva zákazu zatížení a zcizení k prodávanému pozemku bez souhlasu prodávajícího na dobu do uhrazení kupní ceny, případného příslušenství a případné smluvní pokuty;

c/ části pozemkových parcel č.4710/5, 4734/5, 4734/6, 4734/4 a č. 4737/3 oddělených dle geometrického plánu č. 2685-361/2018 a označených nově jako pozemková parcela č. 6643/3 o výměře 731 m2 včetně zřízení věcného práva zákazu zatížení a zcizení k prodávanému pozemku bez souhlasu prodávajícího na dobu do uhrazení kupní ceny, případného příslušenství a případné smluvní pokuty;

d/ části pozemkových parcel č.4710/5, 4734/5, 4737/3 a č. 4760/6 oddělených dle geometrického plánu č. 2685-361/2018 a označených nově jako pozemková parcela č. 6643/4 o výměře 698 m2;

e/ části pozemkových parcel č.4710/5, 4734/5, 4737/3 a č. 4760/6 oddělených dle geometrického plánu č. 2685-361/2018 a označených nově jako pozemková parcela č. 6643/5 o výměře 701 m2 včetně zřízení věcného práva zákazu zatížení a zcizení k prodávanému pozemku bez souhlasu prodávajícího na dobu do uhrazení kupní ceny, případného příslušenství a případné smluvní pokuty;

f/  části pozemkových parcel č.4710/5, 4734/5, 4737/3 a č. 4760/6 oddělených dle geometrického plánu č. 2685-361/2018 a označených nově jako pozemková parcela č. 6643/6 o výměře 700 m2; včetně zřízení věcného práva zákazu zatížení a zcizení k prodávanému pozemku bez souhlasu prodávajícího na dobu do uhrazení kupní ceny, případného příslušenství a případné smluvní pokuty;

g/ části pozemkových parcel č. 4710/5, 4734/5, 4737/3 a č. 4760/6 oddělených dle geometrického plánu č. 2685-361/2018 a označených nově jako pozemková parcela č. 6643/7 o výměře 700 m2; včetně zřízení věcného práva zákazu zatížení a zcizení k prodávanému pozemku bez souhlasu prodávajícího na dobu do uhrazení kupní ceny, případného příslušenství a případné smluvní pokuty;

h/ části pozemkových parcel č. 4710/5, 4734/5, 4737/3 a č. 4760/6 oddělených dle geometrického plánu č. 2685-361/2018 a označených nově jako pozemková parcela č. 6643/8 o výměře 733 m2; včetně zřízení věcného práva zákazu zatížení a zcizení k prodávanému pozemku bez souhlasu prodávajícího na dobu do uhrazení kupní ceny, případného příslušenství a případné smluvní pokuty;

ch/ části pozemkových parcel č. 4760/1, 4784/19, 4784/20, 4784/21, 4793/5, 4793/6 a č. 4812/6 oddělených dle geometrického plánu č. 2685-361/2018 a označených nově jako pozemková parcela č. pozemek p.č. 6643/11 o výměře 769 m2;

i/ části pozemkových parcel č. 4760/6, 4784/19, 4784/20, 4784/21, 4793/5, 4793/6 a č. 4812/6 oddělených dle geometrického plánu č. 2685-361/2018 a označených nově jako pozemková parcela č. 6643/12 o výměře 712 m2; včetně zřízení věcného práva zákazu zatížení a zcizení k prodávanému pozemku bez souhlasu prodávajícího na dobu do uhrazení kupní ceny, případného příslušenství a případné smluvní pokuty;

j/ části pozemkových parcel č.4760/6, 4784/19, 4784/20, 4784/21, 4793/5, 4793/6 a č.4812/6 oddělených dle geometrického plánu č. 2685-361/2018 a označených nově jako pozemková parcela č. 6643/13 o výměře 710 m2;

k/ části pozemkových parce č.4784/19, 4784/20, 4784/21, 4793/5, 4793/6 a č.4812/6 oddělených dle geometrického plánu č. 2685-361/2018 a označených nově jako pozemková parcela č. 6643/14 o výměře 710 m2, včetně zřízení věcného práva zákazu zatížení a zcizení k prodávanému pozemku bez souhlasu prodávajícího na dobu do uhrazení kupní ceny, případného příslušenství a případné smluvní pokuty;

l/ části pozemkových parcel č. 4784/19, 4784/20, 4784/21, 4793/5, 4793/6, 4812/6 a č.4834/3 oddělených dle geometrického plánu č. 2685-361/2018 a označených nově jako pozemková parcela č. 6643/15 o výměře 713 m2;

m/ části pozemkových parcel č.4784/19, 4784/20, 4784/21, 4793/5, 4793/6, 4812/6 a č.4834/3 oddělených dle geometrického plánu č. 2685-361/2018 a označených nově jako pozemková parcela č.6643/16 o výměře 741 m2;

n/ části pozemkových parcel č.4737/3, 4760/6, 4784/19 a č.4784/20, oddělených dle geometrického plánu č. 2685-361/2018 a označených nově jako pozemková parcela č. 6643/17 o výměře 983 m2;

o/ pozemková parcela č. 4793/8 a části pozemkových parcel č. 4784/19, 4784/20, 4793/5, 4812/6 a č. 4834/3 oddělených dle geometrického plánu č. 2685-361/2018 a označených nově jako pozemková parcela č.6643/18 o výměře 1515 m2, včetně zřízení věcného práva zákazu zatížení a zcizení k prodávanému pozemku bez souhlasu prodávajícího na dobu do uhrazení kupní ceny, případného příslušenství a případné smluvní pokuty;

Kupní cena činí 1370 Kč/m2 včetně DPH v zákonné výši. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje podle § 85, písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru č.1283399369/18 u České spořitelny, a.s., Praha 4, do výše 10,0 mil. Kč, platného od podpisu smlouvy do 19. 12. 2019 a pověřuje starostu k jejímu podpisu.

 

ZM schvaluje rozdělení finančních prostředků určených na odměňování sportovních trenérů, cvičitelů a instruktorů za rok 2018 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové smlouvy schválené ZM dne 7. 12. 2017 usnesením č. 5, a to pro:

HC Spartak Polička z.s. ve výši  101.429 Kč;

Plavecký oddíl Orka Polička, z.s. ve výši  8.794 Kč;

SK Kometa Polička, z.s. ve výši  31.821 Kč;

SK8 Slalom Polička, z.s. ve výši  35.301 Kč;

Sportovní kluby Polička, z.s. ve výši  19.143 Kč;

Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, z.s. ve výši  13.797 Kč;

TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl odbíjené) ve výši  132.878 Kč;

Asociace školních sportovních klubů ČR, z.s. (Školní sportovní klub při Základní škole Na Lukách Polička), ve výši  6.837 Kč.

                                                                                                                  

ZM schvaluje zásady poskytování dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2019 dle důvodové zprávy s tím, že u Výboru pro výchovu a vzdělání města Poličky se přesouvá částka 24 tis. Kč z I. do II. kola

 

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 3/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 4/2018, o odchylném vymezení doby nočního klidu, dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje aktualizaci financování akce „Intenzifikace ČOV Polička z rozpočtu města Poličky v letech 2018 -2019“ dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje vyřazení bodu č. 5.7. Schválení realizace a financování akce „Rekonstrukce ul. Pálená, Fortna a Štěpničná v Poličce“ ze schváleného programu zasedání.

 

ZM schvaluje zahájení příprav akce „Stavební úpravy hlavního mostu v parku v Poličce a Stavební úpravy lávky v parku v Poličce“.

 

ZM schvaluje aktualizaci investičního záměru a podání žádosti o dotaci na realizaci akce „Stavební úpravy objektu č. p. 374, ul. Hegerova v Poličce za vzniku bytových jednotek“ pro účely sociálního bydlení v rámci plánované výzvy č. 73 (sociální bydlení) Integrovaného regionálního operačního programu, dle důvodové zprávy.

 

a/ ZM volí členy Finančního výboru Zastupitelstva města Poličky v tomto složení:

Petr Šimon, Bohumil Bednář, Ing. Marcela Ohlídalová, František Zbořil, Ing. Jaroslav Dobiáš, Alena Jílková, Ing. Karel Uttendorfský, Otakar Klepárník.

 

b/ ZM volí členy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Poličky v tomto složení:

Ing. Martina Vopařilová, Zdeněk Čapek, Ivan Šrek, Yvonne Dvořáková, Mária Rozkošná, Mgr. Vít Kastner, Jan Večeřa, Marcel Hlouš.

 

c/ ZM navyšuje počet členů Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva města Poličky na 11 členů včetně předsedy výboru.

 

d/ ZM volí členy Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva města Poličky:

Mgr. Olga Kosíková, Věra Fialová, Mgr. Martin Klepárník, Ph.D., Mgr. Alena Pazlarová, Mgr. Lenka Cechová, Miroslava Neudertová, Mgr. David Šafář, Mgr. Lenka Novotná, Mgr. Rostislav Kohut, Vladimíra Střílková.

 

a/ V souladu s § 120 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zřizuje ZM osadní výbory v částech města Lezník, Modřec a Střítež;

b/ Počet členů osadního výboru Lezník určuje ZM na 7 členů;

c/ Počet členů osadního výboru Modřec určuje ZM na 8 členů;

d/ Počet členů osadního výboru Střítež určuje ZM na 8 členů.

 

e) Za členy osadního výboru Střítež určuje ZM:

Josef Jaščevskyj,

Červová Alena, Haupt Jiří, Kopecký Oldřich, Kovač Ladislav, Mlynář Marek, Vostřel Josef, Ivan Šrek.

 

f/ Za členy osadního výboru Lezník určuje ZM:

Vladislav Křivka, Anna Hebronová, Martin Klepárník, Josef Kopecký, Stanislava Kuttelwascherová, Veronika Pešková, Luboš Vacek.

 

g) Za členy osadního výboru Modřec určuje ZM:

Pavel Soukal, Zdeněk Andrlík, Radek Bidmon, Martina Flídrová, Hana Hurychová, Michal Kašpar, Marie Majorová, Milan Tůma.

 

h) Předsedou osadního výboru Lezník volí ZM:

Vladislav Křivka.

 

ch) Předsedou osadního výboru Modřec volí ZM:

Pavel Soukal.

 

i) Předsedou osadního výboru Střítež volí ZM:

Josef Jaščevskyj.

 

ZM schvaluje jako určeného zastupitele podle ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), na celé volební období 2018 - 2022 Ing. arch. Jitku Bidlovou, Ph.D. dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje dodatek č. 1 a dodatek č. 2 smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky č. 001/2018 mezi městem Poličkou a společností T.E.S. s.r.o., Polička, na provoz zimního stadionu, plaveckého bazénu, koupaliště a ubytovny, dle důvodové zprávy.

 

a/ ZM bere na vědomí základní pravidla zpracování osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) dle důvodové zprávy.

 

b/ ZM ukládá všem členům zastupitelstva, aby při plnění svých úkolů zajišťovali dodržování pravidel GDPR podle usnesení č. 31 a předsedům výborů zastupitelstva, aby s pravidly seznámili všechny členy výborů. RM, která bude svůj mandát vykonávat v období 11/2018-2022, aby prostřednictvím předsedů komisí seznámila s pravidly členy komisí.

 

ZM schvaluje plán zasedání Zastupitelstva města Poličky na 1. pololetí roku 2019 takto:

28. 2. 2019

2. 5. 2019

13. 6. 2019

 

a/ ZM stanovuje s účinností od 1. ledna 2019 svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách: člen rady 7.897 Kč, předseda výboru 3.948 Kč, člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1.974 Kč.

 

b/ V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva se stanovuje odměna jako souhrn odměn.

 

c/ Předsedům osadních výborů a předsedům komisí se ode dne jejich zvolení či jmenování do funkce stanoví měsíční odměna ve výši 3.948 Kč.

 

 

 

Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.