Město Polička

Usnesení přijatá na 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 28. února 2019

ZM volí za členy návrhové komise Ing. Josefa Baláše, PhD., Ing. Štěpána Vlčka a pana Oldřicha Báču.

 

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání MUDr. Miloslava Kaprase, ověřením paní Marii Kučerovou a pana Miloše Grubhoffera.

 

ZM schvaluje snížení běžných výdajů o 491,0 tis. Kč v předloženém návrhu rozpočtu města Poličky na rok 2019 v kapitole 19 – Činnost místní správy na str. 115 v řádku č. 14. V souvislosti s tímto snížením se mění celková částka výdajů na straně č. 1 a závazné ukazatele běžných výdajů
na str. 4 a 5.

 

ZM schvaluje návrh rozpočtu města Poličky na rok 2019

příjmy ve výši                                                                          351.964,2 tis. Kč

výdaje ve výši                                                                         361.870,3 tis. Kč

schodek ve výši                                                                          9 906,1 tis. Kč

který je kryt třídou 8 – financování

Pověřuje správce rozpočtu jeho rozpisem do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č.323/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Závaznými ukazateli na rok 2019 se stávají:

-      běžné příjmy včetně dotací ve výši                        257.515,2 tis. Kč

-      kapitálové příjmy včetně dotací ve výši                    94.449,0 tis. Kč

-      splátky jistin úvěrů                                                      3.183,2 tis. Kč

-      mimorozpočtová rezerva ve výši                              12.060,4 tis. Kč

-      běžné a kapitálové výdaje v tabulkové části s rozpisem na jednotlivé kapitoly v přiložených materiálech na straně č. 4 až 6.

ZM zmocňuje radu města

a)    k provádění rozpočtových opatření do celkové výše 300,0 tis. Kč s tím, že úprava rozpočtu jednotlivé akce nesmí přesáhnout 100,0 tis. Kč

b)   k provádění rozpočtových opatření bez omezení u účelově přidělených finančních prostředků
z vyšších územních samosprávných celků, státního rozpočtu a státních fondů, případně z fondů EU

 

ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací na období 2020 – 2022
dle důvodové zprávy:

Mateřská škola Rozmarýnek Polička

Mateřská škola Polička

Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181, Polička

Mateřská škola Čtyřlístek Polička

Mateřská škola Luční Polička

Masarykova základní škola Polička

Základní škola Na Lukách Polička

Školní jídelna Polička, Rumunská 646

Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička

Středisko volného času Mozaika Polička

Městská knihovna Polička

Městské muzeum a galerie Polička

Hrad Svojanov

Tylův dům Polička

Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička

 

ZM schvaluje ukončení diskuse k bodu č. 4. - Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 1/2019 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích.

 

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Poličky č.1/2019, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích, dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 1166/1 o výměře 98 m2 v k.ú. Borová u Poličky obci Borová. Kupní cena činí 40 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně oddělovacího geometrického plánu dle důvodové zprávy. 

 

ZM mění své usnesení č. 16 ze dne 13.12.2018 v části týkající se výše finančního narovnání ze strany města Poličky, která se mění z částky 26.962 Kč na částku 44.718 Kč včetně DPH ve prospěch ČR - Lesy České republiky, s.p., se sídlem Nový Hradec Králové, dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 6/2 o výměře  283 m2 a části pozemku p.č. 6/3 o výměře 560 m2 v k.ú. Předměstí. Kupní cena činí 40 Kč/m2, veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí včetně oddělovacího geometrického plánu uhradí kupující dle důvodové zprávy.

 

a/  ZM ruší ve svém usnesení č. 17 ze dne 13. 12. 2018 body 17/l a 17/o dle důvodové zprávy.

b/ ZM schvaluje prodej pozemků v k.ú. Polička za účelem výstavby rodinného domu v lokalitě „Bezručova III“ takto:

pozemek p.č. 6643/15 o výměře 713 m2;

pozemek p.č. 6643/18 o výměře 1515 m2 včetně zřízení věcného práva zákazu zatížení a zcizení k prodávanému pozemku bez souhlasu prodávajícího na dobu do uhrazení kupní ceny, případného příslušenství a případné smluvní pokuty.

Kupní cena činí 1370 Kč/m2 včetně DPH v zákonné výši a kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem nemovité věci dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 6643/10 o výměře 794 m2 v k.ú. Polička za účelem výstavby rodinného domu v lokalitě „Bezručova III“ s tím, že k prodávanému pozemku bude zřízeno věcné právo zákazu zatížení a zcizení bez souhlasu prodávajícího na dobu do uhrazení kupní ceny, případného příslušenství a případné smluvní pokuty. Kupní cena činí 1370 Kč/m2 včetně DPH v zákonné výši, kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovité věci.

 

a/ ZM schvaluje nevyužití věcného předkupního práva k pozemku p.č. 5769/96 v k.ú. Polička založeného Kupní smlouvou V-1870/2004-609 ze dne 5. 5. 2004 uzavřenou mezi městem Poličkou, jako prodávajícím a oprávněným z věcného předkupního práva, jako kupujícími a povinnými z věcného předkupního práva, dle důvodové zprávy.

 

b/ ZM schvaluje zrušení věcného předkupního práva k pozemku p.č. 5769/96 v k.ú. Polička
dle důvodové zprávy.

 

1.

a/ ZM schvaluje prodej bytových jednotek v domě č.p. 805 na ul. M. Bureše v Poličce, který je součástí pozemku p.č. st. 2271, v obci a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku:

byt č. 805/3 v domě č.p. 805 na ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 1067/10000 na společných částech domu a na pozemku st.p.č. 2271, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 459.900 Kč;

byt č. 805/9 v domě č.p. 805 na ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 53/500 na společných částech domu a na pozemku st.p.č. 2271, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 452.737 Kč;

b/ ZM schvaluje prodej bytových jednotek v domě č.p. 806 na ul. M. Bureše v Poličce, který je součástí pozemku p.č. st. 2272, v obci a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku těmto kupujícím:

byt č. 806/1 v domě č.p. 806 na ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 953/10000 na společných částech domu a na pozemku st.p.č. 2272, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 411.713 Kč;

byt č. 806/3 v domě č.p. 806 na ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 950/10000 na společných částech domu a na pozemku st.p.č. 2272, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 410.402 Kč;

byt č. 806/9 v domě č.p. 806 na ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 950/10000 na společných částech domu a na pozemku st.p.č. 2272, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 395.385 Kč.

 

2.

a/ ZM schvaluje v souladu s § 84, odst. 2), písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, založení Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 805, ulice M. Bureše v Poličce, se sídlem M. Bureše č.p. 805, 582 01 Polička, dle důvodové zprávy.

b/ ZM schvaluje stanovy Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 805, ul. M. Bureše v Poličce, se sídlem M. Bureše č.p. 805, 572 01 Polička, dle důvodové zprávy.

c/ ZM v souladu s § 84 odst. 2e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích založení Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 806, ulice M. Bureše v Poličce, se sídlem M. Bureše č.p. 806, 572 01 Polička, dle důvodové zprávy.

d/ ZM schvaluje stanovy Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 806, ul. M. Bureše v Poličce, se sídlem M. Bureše č.p. 806, 572 01 Polička, dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky č. 001/2019 mezi městem Poličkou a společností  T.E.S. s.r.o., se sídlem Polička, na provoz zimního stadionu, plaveckého bazénu, koupaliště a ubytovny, dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci Městské knihovně Polička, stanovujícího výši finanční výpomoci až do výše 12 000 000 Kč se splatností do pěti dnů po obdržení dotace, dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje:

a)    pravidla pro udělování čestného občanství města Poličky dle důvodové zprávy

b)    udělení čestného občanství prof. PhDr. Jaroslavu Mihulemu, CSc.

 

ZM schvaluje darovací smlouvu s manžely Janou a Janem Luňáčkovými, bytem Polička, dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje použití státní finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2019 na 2 akce:

1.    Městské hradby v Poličce:

a)„Revitalizace hradebního okruhu městského opevnění v Poličce - 1. a 2. etapa “ II. část,

b) „Revitalizace hradebního okruhu městského opevnění v Poličce - 3. etapa“,
dle zpracovaných a schválených projektových dokumentací a přiznává povinný finanční podíl města na obnově kulturní památky.

2.    „Restaurování dvou kamenných kašen se sochami sv. Jiří a sv. Michaela Archanděla a socha sv. Jana Nepomuckého v Poličce“ dle zpracovaného restaurátorského záměru a přiznává povinný finanční podíl města na obnově národní kulturní památky.

 

 

 

Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.