Město Polička

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 15. 2. 2007

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 15. 2. 2007

ZM volí za členy návrhové komise Mgr. Petra Zaala, RNDr. Milana Janečku a MUDr. Jiřího Tomana.

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Mgr. Jana Matouše, ověřením zápisu pana Eduarda Střílka a pana Bohumila Bednáře.

ZM neschvaluje provedení úprav v návrhu rozpočtu Města Poličky na rok 2007 v kapitole kultura a sport, ř.č. 47 – Ročenka - 180 tis. Kč
a převedení této částky do běžné rezervy.

ZM:

I. schvaluje rozpočet Města Poličky na rok 2007 ve výši 214.981,3 tis. Kč.

Závaznými ukazateli na rok 2007 se stávají:

- běžné příjmy včetně dotací ve výši 184.874,3 tis. Kč
- kapitálové příjmy včetně dotací ve výši 18.477,5 tis. Kč
- splátky jistin úvěrů 11.011,0 tis. Kč
- běžné a kapitálové výdaje v tabulkové části s rozpisem na jednotlivé kapitoly v přiložených materiálech na straně č. 4, 5, 6 a 7.

II. zmocňuje RM

a) k provádění rozpočtových opatření do výše 100 tis. Kč
b) k provádění rozpočtových opatření bez omezení u účelově přidělených finančních prostředků z vyšších územních samosprávných celků, státního rozpočtu a státních fondů, případně z fondů EU.

ZM bere na vědomí informace Ing. Libora Stráníka, jednatele Poličské nemocnice, s.r.o., týkající se činnosti Poličské nemocnice, s.r.o. a Svazku obcí AZASS (Areál zdravotních a sociálních služeb).

ZM schvaluje Pravidla pro poskytování finančních příspěvků právnickým a fyzickým osobám Městem Polička v roce 2007.

ZM pověřuje kontrolní a finanční výbor Zastupitelstva města Poličky průběžnou kontrolou využití finančních prostředků poskytnutých ve formě příspěvků právnickým a fyzickým osobám Městem Polička a dodržování schválených Pravidel pro poskytování těchto příspěvků.

ZM schvaluje ukončení členství v Nadaci Pražské děti.

ZM bere na vědomí zprávu RM „Komplexní vyhodnocení akce Průmyslová zóna“ dle usnesení ZM č. 4 ze dne 7. 12. 2006.

ZM bere na vědomí stanovisko Kontrolního výboru Zastupitelstva města Poličky ze dne 7. 2. 2007 k výstavbě „Průmyslové zóny“ v Poličce.

ZM schvaluje podporu (finanční spoluúčast) Města Poličky Římskokatolické farnosti – děkanství Polička, nám. B. Martinů 1, Polička v případě poskytnutí grantu na dokumentaci a průzkum stavu kostela sv. Jakuba v Poličce z grantového programu: „Granty pro poskytování příspěvku dle § 16 památkového zákona na opravy kulturních památek v Pardubickém kraji pro rok 2007“ dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje směnu části pozemku p.č. 196 o výměře 52 m² označeného jako díl „a“, části parcely PK č. 615/2 o výměře 153 m² označené jako díl „b“, části parcely PK č. 194/1 o výměře 72 m² označené jako díl „c“ a parcely PK č. 195 o výměře 15 m² v k.ú. Modřec ve vlastnictví Města Poličky za část pozemku PK č. 190/3P o výměře 36 m² v k.ú. Modřec. Rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude doplacen ve výši Kč 30,--/m² a současně budou uhrazeny i veškeré náklady spojené se směnou nemovitostí.

ZM schvaluje prodej pozemku PK č. 444 o výměře 2680 m² v k.ú. Pustá Rybná do vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha – Žižkov. Kupní cena bude stanovena dle znaleckého posudku s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 5545/39 o výměře 917 m² na výstavbu rodinného domu v lokalitě „Mánesova“ v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 590,--/m² s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM neschvaluje prodej části pozemku parcela č. 4784/3 o výměře cca 150 m² v k.ú. Polička.

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 2777/50 o výměře cca 11 m² v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,--/m² s tím, že kupující zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM neschvaluje prodej části pozemku parcela č. 6532 o výměře cca 15 m² v k.ú. Polička.

ZM schvaluje změnu způsobu úhrady kupní ceny bytu č. 3 v domě č.p. 983 ul. Hegerova v Poličce vyplývající z kupní smlouvy ze dne 13. 10. 2006 dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje prodej garáže č. 9 v domě č.p. 984 ul. Hegerova v Poličce formou veřejné dražby s vyvolávací cenou odpovídající hodnotě dle znaleckého posudku.

ZM neschvaluje prodej části pozemku p.č. 144/1 a části pozemku p.č. 704/2 o celkové výměře cca 105 m² v k.ú. Lezník.

ZMruší své usnesení č. 12 ze dne 14. 9. 2006.

ZM schvaluje převod pozemku p.č. 5493/48 o výměře 47 m² v k.ú. Polička z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2, do vlastnictví Města Poličky. Převod bude úplatný za cenu odpovídající znaleckému posudku.

ZM schvaluje výkup pozemků p.č. p.č. 5911/5 o výměře 41 m², p.č. 5911/6 o výměře 47 m² , p.č. 5911/11 o výměře 9 m², p.č. 5911/12 o výměře 108 m² a p.č. 5911/13 o výměře 1 m², vše v k.ú. Polička, za cenu Kč 50,--/m². Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí kupující.

ZM schvaluje prodej bytů č. 1, 2, 3, 4 v domě č.p. 971 na Sídlišti Hegerova, bytů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 v domě č.p. 972 na Sídlišti Hegerova, bytů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 v domě č.p. 973 na Sídlišti Hegerova, bytů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 v domě č.p. 84 na ul. Kostelní, bytů č. 1, 2, 3, 4 v domě č.p. 86 na ul. Otakarova, bytů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 v domě č.p. 9 na ul. Masarykova a bytů č. 1, 2 v domě č.p. 3 na ul. Riegrova v Poličce dle návrhu obecných zásad a návrhu základních podmínek 1b), 2a), 3b), 4a), 5a), 6a), 7, 8, obsažených v důvodové zprávě.

ZM schvaluje podle § 85, písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů uzavření smlouvy o přijetí hypotéčního úvěru od České spořitelny, a.s. do výše 8.300 tis. Kč na přeúvěrování hypotéčního úvěru č. smlouvy 2003/036188-01/02/01-001/00/R u Hypoteční banky, a.s., který byl čerpán na výstavbu bytového domu B1 a B2 – 34 bytových jednotek, včetně inženýrských sítí na Sídlišti Hegerova v Poličce
č.p. 1010 na st.p.č. 3399
č.p. 1011 na st.p.č. 3400
č.p. 1012 na st.p.č. 3401
č.p. 1013 na st.p.č. 3402 v katastrálním území Polička a následné uzavření úvěrové smlouvy s pětiletou úrokovou sazbou ve výši 3,73 % p.a. a dobou splatnosti do 30. 9. 2022.

ZM schvaluje zajištění úvěru ve prospěch České spořitelny, a.s.
- předmětnými nemovitostmi č.p. 1010 na st.p.č. 3399
č.p. 1011 na st.p.č. 3400
č.p. 1012 na st.p.č. 3401
č.p. 1013 na st.p.č. 3402 v katastrálním území Polička.
Zástavní právo ve prospěch České spořitelny, a.s. bude zapsáno jako první v pořadí po zrušení zástavního práva, které bylo zapsáno ve prospěch Hypotéční banky, a.s.

- vinkulaci pojistného plnění.

ZM pověřuje starostu k podpisu úvěrové smlouvy včetně dalších souvisejících dokumentů.

ZM schvaluje mimořádnou splátku hypotéčního úvěru č. úvěrové smlouvy 2003/036188-01/02/01-001/00/R v celé jeho zůstatkové výši k 4. 4. 2007 Hypotéční bance, a.s.

ZM pověřuje RM provedením rozpočtové změny v souvislosti s výše uvedeným přeúvěrováním.

V Poličce dne 15. 2. 2007 

Jaroslav Martinů, starosta
JUDr. Marie Tomanová, Ph.D., místostarostka

Kompletní usnesení ZM je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty MěÚ.