Město Polička

Zadržování a využití dešťové vody

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,

dovolte mi Vás z pozice města Poličky informovat o opatřeních pro  rozumné zachycování dešťové vody a dalších souvisejících věcech v okolní krajině našeho města. Zároveň chci upřesnit vyjádření, která zazněla v několika článcích minulé Jitřenky.

Osobně mám za to, že zachycování a využívání dešťové vody zahrádkáři a majiteli zahrad se děje od nepaměti a není zde co nového vymýšlet. Velmi dobře si z dětství pamatuji, jak naši rodiče využili každou kapku dešťové vody, a to včetně vody z vany po koupání, kterou nikdy nedovolili vypustit do kanalizace, a posloužila k zalití ovocných stromů.

Složitější je situace v případě vody, která stéká po komunikacích a jiných zpevněných plochách a odtéká kanalizací částečně do čističky odpadních vod anebo přímo do Bílého potoka. V současnosti platí, že veškerá nová výstavba z posledních let musí mít již oddělenou kanalizaci, tj. splaškovou, která odvádí znečištěnou vodu do čistícího procesu a též i dešťovou, která vodu vypouští přímo do potoka. Věřím, že nemusím psát, že celý kanalizační systém včetně odlehčovacích komor je velmi složitý a vyžaduje neustálou údržbu. Dlouhé období sucha a především skutečnost, že Polička je největší obcí a znečišťovatelem v povodí vodárenské nádrže Vír, ze které se bere rok od roku stále větší množství pitné vody pro Brno, nás nemůže nechat v klidu.

Po náročných jednáních s Povodím Moravy, s.p. jsme v roce 2018 dospěli k dohodě. Naše město zadalo projekt s cílem aktualizovat celý kanalizační systém s důrazem na zjištění množství odváděných dešťových vod a celkového znečištění. Získané údaje a především množství odtékající dešťové vody kanalizací přispějí k technickému a finančně dostupnému návrhu řešení optimálního provozu kanalizace a čističky včetně dalších opatření. 

Problém chybějící vody v krajině a především alarmující usychání našich lesů je natolik závažné, že i vláda a kraje se začínají touto výzvou velmi intenzivně zabývat. Bez vyvážené spolupráce Vlády ČR, krajů i  místních samospráv se neobejdeme.

My, lidé jsme se dopouštěli na naší krajině mnoha „zločinů“ a toto mnohdy neuvážené a nedomyšlené chování si vybírá svoji daň. Stoleté odvádění vody melioracemi z mokrých pozemků a regulace vodních toků zcela změnily vodní poměry naší krajiny. Za zločin též pak považuji i současnou zemědělskou výrobu na našich polích, která již neslouží pouze k výrobě potravin pro lidi a krmení pro hospodářská zvířata, ale z velké části, statisíce hektarů, i pro pěstování technických plodin k výrobě nafty a dalších druhů energií.

Vážení a milí spoluobčané, za naše město mohu slíbit, že zmírňování dopadů sucha, zadržování dešťové vody je a i nadále bude naší prvořadou prioritou. Budeme postupovat uvážlivě a hospodárně. Za nezbytnou podmínku považuji širokou spolupráci a to především na úrovni Povodí Moravy, s.p., Pardubického kraje a též i okolních obcí.

Po celé generace našich rodičů bylo hospodárné nakládání s vodou samozřejmostí. Stejné musí být chování našeho města, a to na všech úrovních. Při každé stavbě, byť i malého parkoviště, je nutné hledat a zohlednit správné a hospodárné využití vody.

V neposlední řadě mi dovolte zmínit i nemalý přínos rybářského sdružení Vysočina, které za posledních 25 let svojí aktivitou a nadšením postavilo, obnovilo, případně opravilo 8 rybníků s celkovou kapacitou téměř 300 000 m3 povrchové vody, tj. zachycené dešťové vody, což se rovná celkové roční spotřebě pitné vody všemi poličskými domácnostmi.

S pozdravem

Jaroslav Martinů, starosta města