Město Polička

Usnesení přijatá na 14. schůzi Rady města Poličky konané dne 3. června 2019

RM schvaluje rámcovou smlouvu o spolupráci s VUT v Brně, Fakulta architektury, se sídlem Brno, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu s Pardubickým krajem, se sídlem Pardubice, o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje v rámci dotačního programu MV - GŘ HZS ČR – 2019, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení s ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování Programu regenerace MPZ Polička - aktualizace, s Urbanistickým střediskem BRNO, spol. s r.o., se sídlem Brno, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit záměr pořízení požárního dopravního vozidla pro jednotku SDH Polička v roce 2020 včetně způsobu financování dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu s Českou pojišťovnou, a. s., se sídlem Praha 1, na zákonné pojištění vozidla Opel Vivaro, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky č. 001/2019 se společností T.E.S. s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č. OKSCR/19/23243 na „Pořízení nové digitální zrcadlovky a objektivu pro digitalizace trojrozměrných sbírkových předmětů“ s Pardubickým krajem, se sídlem Pardubice, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace OKSCR/19/23387 na realizaci akce „Festival pro rodiny s dětmi - Skřítkování 2019“ s Pardubickým krajem, se sídlem Pardubice, dle důvodové zprávy.

c/ RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace OKSCR/19/23392 na realizaci akce „Polička Jazz 2019 -23. ročník“ s Pardubickým krajem, se sídlem Pardubice, dle důvodové zprávy.

d/ RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace OKSCR/19/23391 na realizaci akce „Dny Slovenské kultury v Poličce - 7. ročník“ s Pardubickým krajem, se sídlem Pardubice, dle důvodové zprávy.

e/ RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace OKSCR/19/23390 na realizaci akce „Divadelní přehlídka - Zákrejsova Polička 2018 - 9. ročník“ s Pardubickým krajem, se sídlem dle důvodové zprávy.

f/ RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace OKSCR/19/23389 na realizaci akce „Martinů fest 2019 - 22. ročník“ s Pardubickým krajem, se sídlem Pardubice, dle důvodové zprávy.

g/ RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace OKSCR/19/23388 na realizaci akce „Divadelní pouť na Svojanově 2019“ s Pardubickým krajem, se sídlem Pardubice, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo k zajištění zakázky „Restaurování žulového kříže s litinovou figurou Krista před budovou ZUŠ v Poličce“, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo k zajištění zakázky: „Restaurování žulového pilíře s litinovým křížem na rozcestí Polička - Modřec “, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu mezi převodcem Mikroregionem Poličsko, se sídlem Polička, a nabyvatelem městem Poličkou, dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM odejmout čestné občanství Klementu Gottwaldovi dle důvodové zprávy.

a/ RM projednala a doporučuje ZM odsouhlasit celoroční hospodaření a Závěrečný účet města Poličky za rok 2018 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Poličky za rok 2018 s výhradou a přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků ve znění přílohy č. 1 dle důvodové zprávy.

b/ RM projednala a doporučuje ZM schválit účetní závěrku města Poličky za rok 2018 dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 3/2019 dle důvodové zprávy.

a/ RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Rekonstrukce vnitřní kanalizace a vodovodu v pavilonu Masarykovy základní školy Polička“ takto: vybraným zhotovitelem je firma Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o., se sídlem Pardubice, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o., se sídlem Pardubice, na veřejnou zakázku „Rekonstrukce vnitřní kanalizace a vodovodu v pavilonu Masarykovy základní školy Polička“, dle důvodové zprávy.

RM souhlasí s uzavřením dohody o skončení nájmu bytu č. 4 v domě č. p. 9. května 491, 572 01  Polička, k 30. 6. 2019, dle důvodové zprávy.

a/ RM doporučuje ZM zrušit usnesení ZM č. 21 ze dne 8. 12. 2016 dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje záměr směny  pozemků  p.č. 1738/5 o  výměře 33441 m2, p.č. 1741/1  o výměře 13588 m2, p.č. 1741/2 o výměře 1855 m2 a p.č. 1741/4 o výměře 1086 m2, vše v k.ú. Vendolí a dále pozemku st.p.č. 3502 o výměře 22 m2, st.p.č. 3503 o výměře 22 m2, p.č. 2367/2 o výměře 89256 m2, p.č. 2367/20 o výměře 11957 m2, p.č. 2367/21 o výměře 224 m2, p.č. 2367/23 o výměře 87069 m2, p.č. 2367/24 o výměře 40631 m2, p.č. 2367/25 o výměře 40598 m2, p.č. 2367/26 o výměře 94772 m2, p.č. 2367/27 o výměře 93851 m2, p.č. 2367/29 o výměře 43825 m2, p.č. 2369/2 o výměře 170922 m2, p.č. 2369/15 o výměře 51030 m2, p.č. 2369/17 o výměře 114222 m2, p.č. 2369/18 o výměře 80971 m2, p.č. 2369/19 o výměře 2712 m2 a p.č. 2369/1 o výměře 56342 m2, vše v k.ú Radiměř a pozemku p.č. 2778/3 o výměře  9676 m2 v k.ú. Pomezí, všechny ve vlastnictví města Poličky za pozemek p.č. 1137/1 o výměře 1085400 m2 v k.ú. Banín včetně stavby zpevněné odvozní komunikace nezapsané
v katastru nemovitostí, vše ve vlastnictví ČR s právem hospodařit s majetkem státu
pro Vojenské lesy a statky ČR, s.p., se sídlem Dejvice, Praha 6, dle důvodové zprávy. Cenový rozdíl směňovaných pozemků ve výši 58.890 Kč bude předmětem finančního vypořádání ve prospěch města Poličky. Na nákladech spojených se směnou se budou podílet každá strana jednou polovinou.

RM  schvaluje  záměr  směny pozemků v k.ú. Polička - pozemkové parcely č. 1210/48  o výměře 1728 m2 ve vlastnictví města Poličky za pozemkovou parcelu č. 1607/1 o výměře 2962 m2 v k. ú. Polička
ve vlastnictví KOH-I-NOOR PONAS s.r.o., Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 6643/9 o výměře 812 m2 v k.ú. Polička za účelem výstavby zařízení pro umístění dětí z dětského domova v lokalitě „Bezručova III“ v Poličce Pardubickému kraji, IČO: 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice. Kupní cena činí
1370 Kč/m2 včetně DPH v zákonné výši a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovité věci.

a/ RM doporučuje ZM zrušit v usnesení ZM č. 14 ze dne 22. 2. 2018, bod 1/a) dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje záměr prodeje bytové jednotky č. 2 v domě č.p. 805 na ul. M. Bureše v Poličce, který je součástí pozemku p.č.st. 2271, v obci a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí, včetně podílů na společných částech domu a na pozemku ve výši 19/200, a kupní cenu 409.403 Kč, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 127/1 o výměře 350 m2 v k.ú. Střítež u Poličky. Kupní cena činí 40 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 297/7 o výměře cca 250 m2 v k.ú. Kupní cena činí 40 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, včetně oddělovacího geometrického plánu, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 5769/46 označené dle geometrického plánu  č. 2691-658/2018 jako pozemková parcela č. 5769/105 o výměře 58 m2 v k.ú. Polička Spolku Přátel Podorlické přírody, Brno. Kupní cena činí 200 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohody o umístění stavby č. IV-12-2018942/SOBS VB/03 a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Polička jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dohody o vzájemném započtení závazků a pohledávek podle § 1982 - 1991 Občanského zákoníku mezi Městem polička a společností Natur House s.r.o., se sídlem Ronov nad Doubravou, dle důvodové zprávy.

a/ RM doporučuje ZM souhlasit s internetovými on-line přenosy ze zasedání zastupitelstva města Polička, s tím, že tyto přenosy budou personálně a technicky zajišťovány zaměstnanci města zařazenými do Městského úřadu Polička.

b/ RM doporučuje ZM v návaznosti na přijetí usnesení č. 230/a schválit Jednací řád Zastupitelstva města Poličky, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dofinancování realizace akce „Výměna svítidel veřejného osvětlení v Poličce“ nad rámec poskytnuté dotace z programu Efekt 2019, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o zpracování osobních údajů s Asseco Solutions a.s., se sídlem Praha 4, 1, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí informaci o součinnosti s Povodím Moravy s.p., se sídlem Brno, ve věci posouzení současného stavu a návrhu protipovodňových opatření pro povodí Bílého potoka dle důvodové zprávy.

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.