Město Polička

Zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Polička

Městský úřad Polička

Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí

Palackého nám. 160, 572 01 Polička

Spis. zn.:                     MP/16719/2019                                                           V Poličce, dne 03. 07. 2019

Č.j.:                             MP/18070/2019/OÚPRaŽP/VeM

Opr. úřední osoba:     Ing. Monika Veselá

OZNÁMENÍ

 

Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako úřad územního plánování a pořizovatel příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznamuje v souladu s ustanovením § 55 odst. 1 stavebního zákona

 

ZAHÁJENÍ PROJEDNÁNÍ

NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU POLIČKA

 

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Polička v uplynulém období 01/2016 – 06/2019 byl zpracován pořizovatelem v souladu s ustanoveními podle § 55 odst. 1 stavebního zákona a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

 

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Polička je vystaven k veřejnému nahlédnutí v pracovních dnech na úseku územního plánování a rozvoje odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí Městského úřadu Polička, Palackého nám. 160 (I. patro, kancelář č. 41) v době

od 3. 7. 2019 do 2. 8. 2019

  V uvedené době je návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Polička rovněž k nahlédnutí na webových stránkách http://www.policka.org/detail/3566/mestsky-urad/uzemni-planovani/Uzemne-planovaci-dokumentace-obci-ve-spravnim-obvodu-ORP-Policka/ .

Do 30 dnů od obdržení návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Polička mohou dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na její obsah vyplývající ze zvláštních právních předpisů a územně plánovacích podkladů.

Ve stejné lhůtě uplatní krajský úřad jako příslušný úřad (orgán posuzování vlivů na životní prostředí) u pořizovatele písemně stanovisko z hlediska posouzení vlivů na životní prostředí.

Ve stejné lhůtě mohou uplatnit své podněty k obsahu návrhu zprávy o uplatňování sousední obce a své připomínky oprávněný investor.

Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli a příslušnému úřadu (orgánu posuzování vlivů na životní prostředí) písemně stanovisko podle ustanovení § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.

 

Stanoviska, vyjádření, připomínky a podněty se uplatňují písemně na adresu pořizovatele: Městský úřad Polička, Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, úsek územního plánování a rozvoje, Palackého nám. 160, 572 01 Polička.

K vyjádřením, připomínkám a podnětům uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.

 

 

 

 

    Ing. Marta Mastná

vedoucí odboru územního plánování,

rozvoje a životního prostředí

Městského úřadu Polička

 

 

Příloha:     Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Polička

 

Obdrží:

Dle rozdělovníku