Město Polička

Usnesení přijatá na 16. schůzi Rady města Poličky konané dne 8. 7. 2019

RM schvaluje změnu platového výměru pana Miloše Dempíra, DiS., ředitele příspěvkové organizace hrad Svojanov, se sídlem Svojanov, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje změnu platového výměru Mgr. Lenky Novotné, ředitelky Masarykovy základní školy Polička, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM změnu platového výměru paní Lenky Červené, Dis., ředitelky Mateřské školy Luční Polička, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. KH/2019/23151 z dotačního programu Spolupráce se zahraničními regiony pro rok 2019 na výměnný pobyt „Maďarsko 2019“ s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje kupní smlouvu s obcí Halenkovice na nákup traktoru WISCONSIN pro Osadní výbor v Modřeci, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1, na pojištění traktoru WISCONSIN, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje návrh materiálového a dispozičního řešení parkoviště u ZŠ Na Lukách na ul. Švermova v Poličce dle důvodové zprávy.

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, hodnotící komisi a náhradníky komise na akci „Oprava části chodníků na ul. Družstevní v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje návrh materiálového a dispozičního řešení místa pro přecházení na ul. Hegerova v Poličce dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č. OKSCR/19/24012 na akci „Polička, kříž na rozcestí Modřec - restaurování žulového pilíře s litinovým křížem“ s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace OKSCR/19/24011 na akci „Polička, kamenný kříž před ZUŠ - restaurování žulového kříže s litinovou figurou Krista“ s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace OKSCR/19/24013 na akci „Svojanov č.p. 1, hrad Svojanov - restaurování nástropních maleb v empírovém paláci, II. etapa“ s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 109, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházejícím se v I. nadzemním podlaží v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, s nájemcem, na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 8. 2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného bude činit 1.043 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 408, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházejícím se ve IV. nadzemním podlaží v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, s nájemcem na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 8. 2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného bude činit 1.011 Kč.

RM souhlasí s uzavřením partnerství s MAS Poličsko z.s. za účelem realizace projektu tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro území Poličsko dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o dílo na akci "Oprava lesní odvozní cesty Žižkovská, lesnický úsek 2 Borová" s firmou LTM Litomyšl, spol. s r.o., se sídlem Litomyšl, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje „Dohodu o umístění propagační směrové tabule - Hrad Svojanov“ s městem Bystré dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku  „Stavební úpravy části chodníků u silnice I/34, ul. Čsl. armády a nábřeží Svobody v Poličce“, ve složení dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 11, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se ve 3. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, s nájemcem na dobu určitou, a to na tři měsíce - do 31.10.2019, dle důvodové zprávy. Výše základního měsíčního nájemného činí 929 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 1, velikosti 1+2 s příslušenstvím, nacházejícího se v 1. NP domu č.p. 1012, sekce C, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička, s nájemcem na dobu určitou, a to na šest měsíců - do 31.1.2020, dle důvodové zprávy. Výše základního měsíčního nájemného činí 893 Kč.

RM schvaluje prominutí nájemného za měsíc únor 2019 dle smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání, jejímž předmětem je pronájem prostor v přízemí domu č.p. 3 na ul. Riegrova v Poličce, dle důvodové zprávy.

RM ruší své usnesení č. 59 ze dne 18. 2. 2019 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohody o umístění stavby č. IV-12-2017968/VB/1, Polička, parcela č. 5769/59, RD - knn a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Poličkou, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohody o umístění stavby č. „IZ-12-2001170/VB/1, Polička Pivovarská 59, kNN“ a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Poličkou, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr převodu podílu ve výši id. 1/16 na pozemku p.č. 5995/8 v k.ú. Polička formou darovací smlouvy dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu plochy za účelem umístění, provozování a údržby veřejného osvětlení na objektu č.p. 164 ul. Pálená v Poličce, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 1, velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházejícího se v I. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, a to na šest měsíců - do 31. 1. 2020, dle důvodové zprávy. Výše základního měsíčního nájemného činí 4.245 Kč. 

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 5, velikosti 2+kk s příslušenstvím, nacházejícího se v I. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, a to na šest měsíců - do 31. 1. 2020, dle důvodové zprávy. Výše základního měsíčního nájemného činí 6.078 Kč. 

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 6, velikosti 2+kk s příslušenstvím, nacházejícího se v I. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, a to na šest měsíců - do 31. 1. 2020, dle důvodové zprávy. Výše základního měsíčního nájemného činí 6.299 Kč.

 RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 8, velikosti 2+kk s příslušenstvím, nacházejícího se v I. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, a to na šest měsíců - do 31. 1. 2020, dle důvodové zprávy. Výše základního měsíčního nájemného činí 6.676 Kč. 

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 10, velikosti 2+kk s příslušenstvím, nacházejícího se ve II. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, a to na šest měsíců - do 31. 1. 2020, dle důvodové zprávy. Výše základního měsíčního nájemného činí  7.306 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 12, velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházejícího se ve II. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, a to na šest měsíců - do 31. 1. 2020, dle důvodové zprávy. Výše základního měsíčního nájemného činí 4.030 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 13, velikosti 2+kk s příslušenstvím, nacházejícího se ve II. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, a to na šest měsíců - do 31. 1. 2020, dle důvodové zprávy. Výše základního měsíčního nájemného činí 7.443 Kč. 

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 14, velikosti 2+kk s příslušenstvím, nacházejícího se ve II. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, a to na šest měsíců - do 31. 1. 2020, dle důvodové zprávy. Výše základního měsíčního nájemného činí 6.149 Kč. 

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 15, velikosti 2+kk s příslušenstvím, nacházejícího se ve II. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, a to na šest měsíců - do 31. 1. 2020, dle důvodové zprávy. Výše základního měsíčního nájemného činí 6.149 Kč. 

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 16, velikosti 2+kk s příslušenstvím, nacházejícího se ve II. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, a to na šest měsíců - do 31. 1. 2020, dle důvodové zprávy. Výše základního měsíčního nájemného činí 6.676 Kč. 

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 18, velikosti 2+kk s příslušenstvím, nacházejícího se ve III. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, a to na šest měsíců - do 31. 1. 2020, dle důvodové zprávy. Výše základního měsíčního nájemného činí 7.300 Kč. 

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 21, velikosti 2+kk s příslušenstvím, nacházejícího se ve III. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, a to na šest měsíců - do 31. 1. 2020, dle důvodové zprávy. Výše základního měsíčního nájemného činí 6.520 Kč. 

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 22, velikosti 2+kk s příslušenstvím, nacházejícího se ve III. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, a to na šest měsíců  - do 31. 1. 2020, dle důvodové zprávy. Výše základního měsíčního nájemného činí 6.149 Kč. 

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 23, velikosti 2+kk s příslušenstvím, nacházejícího se ve III. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, a to na šest měsíců - do 31. 1. 2020, dle důvodové zprávy. Výše základního měsíčního nájemného činí 6.156 Kč. 

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 24, velikosti 2+kk s příslušenstvím, nacházejícího se ve III. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, a to na šest měsíců - do 31. 1. 2020, dle důvodové zprávy. Výše základního měsíčního nájemného činí 6.663 Kč. 

RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 693/1 o výměře cca 120 m2 v k.ú. Modřec dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 693/1 o výměře cca 90 m2 v k.ú. Modřec dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu, velikosti 3+kk s příslušenstvím, nacházejícího se v I. NP domu č.p. 1181, ulice J. Seiferta, 572 01  Polička  s organizací Dětský domov Polička, se sídlem Polička, a to na dobu určitou 1 rok, dle důvodové zprávy. Výše základního měsíčního nájemného bude činit 11.213 Kč.

RM schvaluje dodavatele zakázky „Stavební úpravy a oprava rampy Zimního stadionu v Poličce“ společnost APOLO CZ s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření „Smlouvy o dílo č. S072“ k zajištění zakázky „Stavební úpravy a oprava rampy zimního stadionu v Poličce“ s dodavatelem, společností  APOLO CZ s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zřízení věcně právního zákazu zcizení a zatížení při prodeji jednotky:

 • bytu č. 1171/1 v bytovém domě č.p. 1171 na ul. B. Šmída, v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely st. 4117 v obci a k.ú. Polička, do zaplacení kupní ceny
 • bytu č. 1171/2 v bytovém domě č.p. 1171 na ul. B. Šmída, v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely st. 4117 v obci a k.ú. Polička, do zaplacení kupní ceny
 • bytu č. 1171/3 v bytovém domě č.p. 1171 na ul. B. Šmída, v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely st. 4117 v obci a k.ú. Polička, do zaplacení kupní ceny
 • bytu č. 1171/4 v bytovém domě č.p. 1171 na ul. B. Šmída, v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely st. 4117 v obci a k.ú. Polička, do zaplacení kupní ceny
 • bytu č. 1171/5 v bytovém domě č.p. 1171 na ul. B. Šmída, v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely st. 4117 v obci a k.ú. Polička, do zaplacení kupní ceny
 • bytu č. 1171/6 v bytovém domě č.p. 1171 na ul. B. Šmída, v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely st. 4117 v obci a k.ú. Polička, do zaplacení kupní ceny
 • bytu č. 1171/7 v bytovém domě č.p. 1171 na ul. B. Šmída, v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely st. 4117 v obci a k.ú. Polička, do zaplacení kupní ceny
 • bytu č. 1171/8 v bytovém domě č.p. 1171 na ul. B. Šmída, v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely st. 4117 v obci a k.ú. Polička, do zaplacení kupní ceny
 • bytu č. 1171/9 v bytovém domě č.p. 1171 na ul. B. Šmída, v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely st. 4117 v obci a k.ú. Polička, do zaplacení kupní ceny
 • bytu č. 1171/10 v bytovém domě č.p. 1171 na ul. B. Šmída, v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely st. 4117 v obci a k.ú. Polička, do zaplacení kupní ceny
 • bytu č. 1171/11 v bytovém domě č.p. 1171 na ul. B. Šmída, v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely st. 4117 v obci a k.ú. Polička, do zaplacení kupní ceny
 • bytu č. 1171/12 v bytovém domě č.p. 1171 na ul. B. Šmída, v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely st. 4117 v obci a k.ú. Polička, do zaplacení kupní ceny
 • bytu č. 1171/13 v bytovém domě č.p. 1171 na ul. B. Šmída, v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely st. 4117 v obci a k.ú. Polička, do zaplacení kupní ceny
 • bytu č. 1171/14 v bytovém domě č.p. 1171 na ul. B. Šmída, v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely st. 4117 v obci a k.ú. Polička, do zaplacení kupní ceny.
 • bytu č. 1171/15 v bytovém domě č.p. 1171 na ul. B. Šmída, v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely st. 4117 v obci a k.ú. Polička, do zaplacení kupní ceny
 • bytu č. 1171/16 v bytovém domě č.p. 1171 na ul. B. Šmída, v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely st. 4117 v obci a k.ú. Polička, do zaplacení kupní ceny
 • bytu č. 1171/17 v bytovém domě č.p. 1171 na ul. B. Šmída, v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely st. 4117 v obci a k.ú. Polička, do zaplacení kupní ceny
 • bytu č. 1171/18 v bytovém domě č.p. 1171 na ul. B. Šmída, v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely st. 4117 v obci a k.ú. Polička, do zaplacení kupní ceny
 • bytu č. 1171/19 v bytovém domě č.p. 1171, na ul. B. Šmída, v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely st. 4117 v obci a k.ú. Polička, do zaplacení kupní ceny
 • bytu č. 1171/20 v bytovém domě č.p. 1171 na ul. B. Šmída, v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely st. 4117 v obci a k.ú. Polička, do zaplacení kupní ceny
 • bytu č. 1171/21 v bytovém domě č.p. 1171 na ul. B. Šmída, v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely st. 4117 v obci a k.ú. Polička, do zaplacení kupní ceny
 • bytu č. 1171/22 v bytovém domě č.p. 1171 na ul. B. Šmída, v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely st. 4117 v obci a k.ú. Polička, do zaplacení kupní ceny
 • bytu č. 1171/23 v bytovém domě č.p. 1171 na ul. B. Šmída, v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely st. 4117 v obci a k.ú. Polička, do zaplacení kupní ceny
 • bytu č. 1171/24 v bytovém domě č.p. 1171 na ul. B. Šmída, v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely st. 4117 v obci a k.ú. Polička, do zaplacení kupní ceny.
 • bytu č. 1181/11 v bytovém domě č.p. 1181 na ul. J. Seiferta, v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely st. 4118 v obci a k.ú. Polička, do zaplacení kupní ceny
 • bytu č. 1181/19 v bytovém domě č.p. 1181 na ul. J. Seiferta, v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely st. 4118 v obci a k.ú. Polička, do zaplacení kupní ceny.

RM schvaluje obsah žádosti o uzavření nájemní smlouvy ke startovacímu obecnímu bytu v bytovém domě č.p. 1181 na ul. J. Seiferta v Poličce a kritérií pro posuzování této žádosti dle důvodové zprávy.

RM nominuje za město Poličku do Správní rady Květné Zahrady, z.ú., se sídlem Květná, Bc. Martinu Černíkovou, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dle důvodové zprávy.

Polička 8. července 2019

               

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.