Město Polička

Oznámení o vydání Změny č. 2 ÚP Pomezí

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

Zastupitelstvo obce Pomezí, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 stavebního zákona ve spojení s §55b odst. 7 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, na základě usnesení zastupitelstva č. 12 ze dne 28. 8. 2019

vydává

Změnu č. 2 územního plánu Pomezí

formou opatření obecné povahy č. 1/2019.

Změnou č. 2 se mění Územní plán Pomezí v právním stavu po vydání změny č. 1 takto:

  • v kap. 6.3 Plochy výroby a skladování se do podmíněně přípustného využití doplňuje odrážka:
    • stavby a zařízení pro chov hospodářského zvířectva do 10 ks dobytčích jednotek za podmínky situování ve stabilizované ploše VL, která je situována nedaleko západní hranice k. ú. Pomezí a na severní straně přiléhá k silnici I. třídy I/34;

 

Změna č. 2 územního plánu Pomezí obsahuje pouze textovou část. Grafická část nebyla změnou č. 2 měněna.

Odůvodnění změny obsahuje také pouze textovou část.

Do Změny č. 2 územního plánu Pomezí a do úplného znění Územního plánu Pomezí po vydání změny č. 2 je možno nahlédnout na úřadu územního plánování, kterým je odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Městského úřadu Polička, a na Obecním úřadě Pomezí, a dále je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese/adresách:

http://www.policka.org/detail/3566/mestsky-urad/uzemni-planovani/Uzemne-planovaci-dokumentace-obci-ve-spravnim-obvodu-ORP-Policka/    

https://www.obecpomezi.cz/

Po nabytí účinnosti Opatření obecné povahy č. 1/2019 bude v souladu s § 165 odst. 1 stavebního zákona toto poskytnuto rovněž místně příslušnému stavebnímu úřadu, kterým je Stavební úřad Městského úřadu Polička a Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, oddělení územního plánování.

 

Poučení:

Změna č. 2 Územní plánu Pomezí je vydána formou opatření obecné povahy v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Změna nabývá účinnosti spolu s doručením úplného znění Územního plánu Pomezí veřejnou vyhláškou podle § 55c zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Proti tomuto opatření obecné povahy nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

Pozn. V příloze je k nahlédnutí vydaná Změna č. 2 ÚP Pomezí (dokument s č. 1) a Úplné znění územního plánu Pomezí po Změně č. 2 (dokumenty s č. 2).