Město Polička

Monitoring podzemní vody v Poličce – zpráva VZ Chrudim 9.10.2019

V rámci hydrogeologických prací při objasňování příčin znečištění pitné vody ve veřejném vodovodu v Poličce byla ukončena II. etapa průzkumných hydrogeologických prací.
II. etapa spočívala v provedení poloprovozní čerpací zkoušky na zdrojích V-6 a V-7 za současného provádění odběrů a laboratorních zkoušek podzemní vody. Zároveň byly vzorkovací práce zaměřeny na kvalitu nejsvrchnějšího kolektoru podzemní vody a kvalitu povrchové vody v užším okolí „prameniště Hegerova“. Účelem prací bylo dlouhodobější ověření stability jakosti podzemní vody vodárenských vrtů a bližšího vytipování zdroje a způsobu možného znečišťování.

Zjištěné výsledky lze shrnout následovně:

  • Mikrobiologické znečištění vrtu V-6 nebylo v žádném z provedených odběrů zjištěno. Z hlediska mikrobiologického je podzemní voda odebíraná vrtem V-6 zcela vyhovující.
  • Ve vrtu V-7 bylo zjištěno mírné mikrobiologické znečištěné obecného původu (běžně se vyskytující) a jen sporadicky byly zaznamenán stopy znečištění fekálního původu.
  • Mikrobiálně mírně znečištěná bývá především mělká podzemní voda, které více či méně souvisí s vodou v povrchových tocích.
  • Bylo prokázáno mikrobiální znečištění povrchové vody v Bílém potoce i jeho bezejmenném přítoku od průmyslové zóny.

Bude následovat III. etapa průzkumných hydrogeologických a monitorovacích prací zaměřená na kvalitu povrchových vod v severní oblasti města.