Město Polička

Závěrečná zpráva v souvislosti s kvalitou pitné vody – 24.1.2020

Ve středu 15.1.2020 proběhlo na Městském úřadu Polička, za účasti provozovatele vodovodní sítě společnosti VHOS, a. s., Moravská Třebová, ředitele Svazku obcí Vodovody Poličsko,  Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, dotčených obcí a společnosti Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o. (zpracovatele závěrečné zprávy), jednání ohledně vyhodnocení výsledků hydrogeologických prací, monitoringu podzemní a povrchové vody v souvislosti se znečištěním zdrojů vody v Poličce.

Hydrogeologové ze společnosti Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o. seznámili přítomné s výsledky monitoringu a se závěry a následnými doporučeními v rámci návrhu závěrečné zprávy, která je přílohou tohoto oznámení.

Jako jediným pravděpodobným zdrojem znečištění jímané vody u vrtu V-7 byly identifikovány povrchové vody bezejmenného přítoku Bílého potoka, s existencí kanalizačních vyústí pro odlehčení jednotné (dešťové i splaškové)  kanalizace a kanalizačních vyústí srážkových vod. Vlivem výrazně suchého počasí je bezejmenný potok občasným tokem a část povrchových vod je především v úseku západně od jímacího území Hegerovy studny přirozeně zasakována do horninového prostředí. Tímto způsobem dochází k ovlivnění kvality nejsvrchnější střednoturonské zvodně (kolektoru C).

S ohledem na rizikovost dané lokality zůstane vrt V-7 (lokalita Hegerova) na trvalo odstaven od vodovodní sítě a v budoucnu se počítá s jeho využitím například pro monitorovací účely. 

Podzemní voda exploatovaná vrtem V-6 (lokalita Mánesova) vyhovuje kvalitativně ve všech ukazatelích fyzikálně-chemického i mikrobiologického rozboru limitním hodnotám pro pitnou vodu dle vyhl. MZdr ČR č. 252/2004 Sb., v platném znění, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly. V podzemní vodě nebyly zaznamenány žádné stopy mikrobiálního znečištění obecného či fekálního původu. Podzemní voda je velmi vhodná pro veřejné zásobování. Z preventivních důvodů bylo na vrtu V-6 v lednu nainstalováno zařízení s UV lampou k eliminaci případného mikrobiálního znečištění. Po zpracování rizikové analýzy k tomuto vrtu bude požádána Krajská hygienická stanice Pardubického kraje o vydání rozhodnutí k jeho opětovnému napojení na vodovodní sít (předpokládá se v březnu 2020).

I nadále budou v letošním roce probíhat odběry vzorků vody s četností 1 x týdně. Výsledky z těchto odběru pravidelně uveřejňujeme na našem webu.

Příslušné orgány, vlastník vodovodů i provozovatel přijmou v průběhu tohoto roku další opatření cílená na prevenci a ochranu podzemních vod ve městě a okolí.