Město Polička

Ke kvalitě pitné vody v Poličce a okolí

Tímto článkem reagujeme na dotazy a stížnosti na kvalitu pitné vody, které se zejména na sociálních  sítích opakují pravidelně od doby, kdy došlo v létě minulého roku ke kontaminaci zdroje pitné vody v lokalitě Hegerova. Město Polička spolu s dalšími členy Svazku obcí Vodovody Poličsko kvalitu vody průběžně sleduje a uveřejňuje výsledky týdenních odběrů kontrolních vzorků. Ty probíhají kontinuálně od srpna 2019. V souvislosti se zmiňovanými dotazy a stížnostmi vedeme pravidelná jednání s firmou VHOS jako provozovatelem sítě, na kterých požadujeme vyhodnocení a vysvětlení jednotlivých událostí.

Stížnosti se týkají v zásadě dvou záležitostí, a to je občasná kalnost vody natočené z kohoutku a také nepříjemná chuť nebo zápach vody po chloru. Na základě naší žádosti firma VHOS poskytla následující souhrnné vyjádření:

K zakalení vody:  

V rámci opatření, která byla přijata po zjištěné kontaminaci vrtu V7 přistoupil provozovatel vodovodu k důkladnému a opakovanému proplachu a odkalení celé vodovodní sítě. Tento zásah systému byl v daný okamžik nezbytný a nutný. V důsledku tohoto masivního opatření se může stát, že v některých konkrétních lokalitách vzhledem ke stáří vodovodní sítě dochází ve větší míře než v minulosti k časově omezenému zakalení vody. Může se tak stát zejména v okamžiku, kdy se na síti vyskytne a řeší standardní porucha nebo havárie. I z tohoto důvodu je v případě ohlášené poruchy vždy vydáno upozornění, že v souvislosti s tím může dojít k dočasnému zhoršení senzorické kvality vody. Všechny poruchy nebo stížnosti odběratelů na kvalitu vody jsou pracovníky provozovatele řešeny na místě. Technologické zásahy na síti v jednotlivých obcích provozovatel zveřejňuje na svých webových stránkách. Po výběru příslušné obce jsou k dispozici aktuální informace. Ideálním řešením, jak být včas informován o stavu sítě, je se přihlásit k odběru novinek dle návodu na webových stránkách firmy VHOS, a. s. (www.vhos.cz). Informace se zasílají e-mailem. Odběratel je upozorněn na probíhající opravy a s tím související možné zakalení vody v důsledku odstranění havárie. K nápravě stavu standardně postačuje po oznámeném odstranění poruchy nechat vodu po dobu alespoň několika desítek vteřin odtéct.         

Může dojít k situaci, že zakalení vody přetrvává i po odstranění poruchy na síti nebo k němu dochází v častých intervalech opakovaně. V takových případech je spíše pravděpodobné, že problém může spočívat ve stáří a kvalitě vodovodní přípojky nebo přímo v rozvodech nebo zařízeních pro úpravu vody v samotné budově. V takovém případě problém není řešitelný v rámci možností provozovatele vodovodní sítě.

Je na místě připomenout, že stále hovoříme o pitné vodě, přímo z vodovodního řadu, teplou užitkovou vodu, kterou si uživatelé pouští ze svého zařízení sloužícího k ohřevu vody, nebo ze společné kotelny nelze hodnotit jako pitnou vodu! V zařízeních sloužících k těmto účelům může k zakalení vody docházet běžně. Odtud také název TUV – teplá užitková voda.

K výskytu chloru ve vodě:

Poté, co byl z důvodu problému s kontaminací vrtu V7 odstaven od sítě z preventivních důvodů také vrt V6 je po tuto dobu pitná voda dopravována z vrtů v Sebranicích a vrtu v Čïsté. Vzhledem k tomu muselo dojít ke zvýšenému chlorování  v čerpací stanici Sebranice tak, aby byla nezávadnost vody garantována i u nejvzdálenějších odběratelů. Výskyt chloru však i po zvýšeném dávkování v žádném případě nepřesahuje limity stanovené příslušnými normami, těmto limitům se ani zdaleka nepřibližuje. Podrobné výsledky rozborů kvality vody, včetně výskytu chloru jsou pravidelně uveřejňovány na webu města a zpětně dohledatelné. I přesto lze počítat s tím, že po Hygienickou stanicí schváleném spuštění doposud odstaveného vrtu V6, na kterém dochází z preventivních důvodů k instalaci technologie dezinfekce UV zářením,  se obsah chloru ve vodě přiblíží k dříve obvyklým hodnotám.

Za město Polička uvádíme, vzhledem k událostem minulého roku jsme si vědomi toho, že navrácení plné důvěry v kvalitu pitné vody bude dlouhodobý a náročný proces.  V souvislosti s problémem kontaminace vrtu V7 (závěrečná zpráva a prohlášení k výsledkům šetření je ke stažení na webových stránkách města Poličky) v létě minulého roku dochází k řadě opatření na technické i administrativní úrovni, která mají minimalizovat možnost opakování situace. Všechny tyto kroky probíhají pod dohledem hygieniků. Kromě pravidelného vzorkování vody, odstavení vrtu V7 a technických úprav vrtu V6 musí provozovatel zpracovat analýzu rizik a na žádost města také zlepšit informační systém pro hlášení a evidenci závad. Budou investovány další prostředky do fyzické ochrany zdrojů vody a kontrolního mechanismu sledování kvality vody.  Ve spolupráci se Svazkem obcí Vodovody Poličsko a odbornými firmami dochází k nastartování procesů, které by v ideálním případě vedly k nalezení dalších náhradních zdrojů pitné vody mimo intravilán Poličky k zajištění maximální diverzifikace těchto zdrojů.