Město Polička

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 24. 5. 2007

Usnesení
z 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 24. 5. 2007

1/ ZM volí za členy návrhové komise MUDr. Patrika Lisého, paní Marii Kučerovou a MUDr. Miloslava Kaprase.

2/ ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání RNDr. Milana Janečku, ověřením Mgr. Davida Šafáře a Mgr. Jana Putnu.

3/ ZM schvaluje Závěrečný účet Města Poličky za rok 2006 bez výhrad.

4/ ZM bere na vědomí závěrečný účet k 31. 12. 2006 svazku obcí Mikroregion Poličsko.

5/ ZM bere na vědomí závěrečný účet k 31. 12. 2006 svazku obcí Kraj Smetany a Martinů.

6/ ZM bere na vědomí závěrečný účet k 31. 12. 2006 svazku obcí Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko.

7/ ZM schvaluje rozpočtový výhled Města Poličky na období 2008 – 2011.

8/a ZM schvaluje poskytnutí finančních prostředků pro:
- TJ Spartak Polička – oddíl tenisový, ve výši 5 tis. Kč, na zakoupení míčů a antuky,
- TJ Spartak Polička – oddíl odbíjené, ve výši 105 tis. Kč, na činnost mládežnických družstev,
- TJ Spartak Polička, oddíl Asociace sportu pro všechny, ve výši 6 tis. Kč, na činnost, cvičení s hudbou, volejbal,
- HC Spartak Polička – lední hokej, ve výši 113 tis. Kč, na sportovní soutěže a související výdaje,
- Atletika, občanské sdružení Polička, ve výši 10 tis. Kč, na akci Běh kolem poličských hradeb,
- Atletika, občanské sdružení Polička, ve výši 35 tis. Kč, na závodní atletickou činnost,
- TJ Štefanydes Polička – šachový oddíl, ve výši 5 tis. Kč, na činnost a elektronické hodiny,
- SK Masokombinát Polička, ve výši 95 tis. Kč, na sportovní činnost a dopravu,
- SK D.A.S. KOMETA Polička – hokejbalový oddíl, ve výši 30 tis. Kč, na cestovné, nájemné, rozhodčí, apod.,
- Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, ve výši 2 tis. Kč, na Běh T. Foxe na výzkum rakoviny,
- Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, ve výši 8 tis. Kč, na činnost, přednášky, výstavy,
- Farní charita Polička, ve výši 10 tis. Kč, na zakoupení termonosičů jídla,
- Sdružení rodičů a přátel postižených dětí „Kamínek“ Polička, ve výši 25 tis. Kč, na náklady činnosti,
- Květná zahrada KVĚTNÁ, ve výši 22 tis. Kč na opravu objektu „Dům na půli cesty“ v Květné,
- Dětské informační centrum Polička, ve výši 25 tis. Kč, na činnost a osobní asistenci k postiženým dětem,
- Mgr. Konečný Stanislav, Lidická, Polička, ve výši 41 tis. Kč, na publikaci Hrad Svojanov,
- MIRET rómské občanské sdružení Bystré, ve výši 10 tis. Kč, na mezinárodní rómský festival „Gypsy Celebration 2007“,
- Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Na Lukách Polička, ve výši 5 tis. Kč, na pobyt žáků z Maďarska v Poličce,
- Sdružení rodičů a přátel postižených dětí „Kamínek“ v Poličce, ve výši 6 tis. Kč, na koncert, výlety a rekondiční pobyt,
- Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, ve výši 10 tis. Kč, na hudební soubor předškolních dětí,
- Svíba Dušan, Telecí, ve výši 40 tis. Kč, na multikulturní festival Colour meeting,
- Ekocentrum Skřítek, občanské sdružení Polička, ve výši 5 tis. Kč, na Světový den vody a Den stromů,
- Ekocentrum Skřítek, občanské sdružení Polička, ve výši 4 tis. Kč, na ekologickou výchovu ve školách,
- Základní organizace Český svaz ochránců přírody Zelené Vendolí, záchranná stanice volně žijících živočichů, ve výši 10 tis. Kč, na provoz,
- Sbor dobrovolných hasičů Svojanov, ve výši 2 tis. Kč, na výročí SDH – doprava vody na hrad,
- Český kynologický svaz, základní organizace Polička, ve výši 5 tis. Kč, na činnost a úpravy kynologického areálu,
- Aeroklub, občanské sdružení Polička, ve výši 10 tis. Kč, na provoz a údržbu letiště.
- České dráhy, a.s., Pardubice, ve výši 5 tis. Kč, na jízdy parních vlaků v rámci oslav 110. výročí provozu tratě Polička – Žďárec u Skutče

8/b ZM neschvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro:
- Aeroklub, občanské sdružení Polička, ve výši 27 tis. Kč, na výměnu 2 ks vstupních dveří,
- Sdružení rodičů a přátel postižených dětí „Kamínek“ v Poličce, ve výši 17 tis. Kč, na den dětí, mikulášskou besedu, na hračky,
- Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, ve výši 7 tis. Kč, na činnost dětí a mládeže.

9/ ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2007.

10/ ZM schvaluje záměr Adaptace domů č.p. 112 – 114 na městské muzeum a městskou knihovnu s názvem Centrum Bohuslava Martinů.

11/ ZM bere na vědomí přehled připravovaných projektů pro čerpání dotací v letech 2007 – 2013.

12/ ZM bere na vědomí informace o možnosti čerpání dotací z operačních programů platných pro programovací období 2007 – 2013.

13/a ZM neschvaluje znění usnesení k bodu č. 10 – Koncepce rozvoje památkového objektu hrad Svojanov „ZM bere na vědomí navrženou „Koncepci rozvoje památkového objektu hrad Svojanov – I. etapa“ uvedenou v příloze č. 1.

13/b ZM neschvaluje znění unesení k bodu č. 10 – Koncepce rozvoje památkového objektu hrad Svojanov „ZM bere na vědomí priority potřeby financování navazující na „Koncepci rozvoje památkového objektu hrad Svojanova – I. etapa“ v celkové výši 16.668.000,-- Kč uvedených v příloze č. 2.

13/c ZM souhlasí s navrženou „Koncepcí rozvoje památkového objektu hrad Svojanov – I. etapa“ uvedenou v příloze č. 1.

13/d ZM souhlasí s prioritami potřeby financování navazující na „Koncepci rozvoje památkového objektu hrad Svojanova – I. etapa“ v celkové výši 16.668.000,-- Kč uvedených v příloze č. 2.

14/ ZM bere na vědomí uzavření smlouvy o výpůjčce objektu č.p. 74 (bývalé hájenky) stojící na pozemku st.p.č. 101, pozemku st.p.č. 101 o výměře 848 m² a pozemku p.č. 442 o výměře 274 m² v k.ú. Pustá Rybná, Českému svazu ochránců přírody, ZO Polička, Parkány, Polička. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31. 3. 2008 s tím, že materiál na opravy objektu uhradí Město Polička.

15/ ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 5906/6 o výměře 50 m² v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,--/m² s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

16/ ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 6073/3 označené dle GP č. zak. 1611-17/2007 jako st.p.č. 3732/2 o výměře 2 m² v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 200,--/m² s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

17/ ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 762/11 o výměře cca 435 m² a části p.p.č. 762/12 o výměře cca 163 m² v k.ú. Rohozná, že bude zachována průjezdnost cesty na pozemku p.č. 762/12. Kupní cena činí Kč 30,--/m² a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně zhotovení geometrického plánu.

18/ ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 762/12 o výměře cca 100 m² v k.ú. Rohozná. Kupní cena činí Kč 30,--/m² s tím, že kupující zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

19/a ZM ruší své usnesení č. 30/d ze dne 12. 10. 2006.

19/b ZM schvaluje směnu pozemku p.č. 6540/1 o výměře 735 m² v k.ú. Polička, za část pozemku p.č. 5682/6 o výměře 1470 m² v k.ú. Polička ve vlastnictví Města Poličky. Veškeré náklady spojené se směnou nemovitostí uhradí Město Polička, včetně zajištění a úhrady geometrického plánu.V Poličce dne 24. května 2007


Jaroslav Martinů                                                   JUDr. Marie Tomanová,Ph.D.
       starosta                                                                  místostarostka


                Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.