Město Polička

Žádosti o ošetřovné OSVČ

Žádosti o ošetřovné OSVČ
Podle „Programu podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 – „OŠETŘOVNÉ PRO OSVČ“ žadatel vyplní v českém jazyce žádost o poskytnutí dotace na interaktivním formuláři, který je zveřejněn na www.mpo.cz/osetrovneOSVC včetně požadované přílohy č. 1 (Údaje o dětech, osobách žijících s žadatelem ve společné domácnosti). Po vyplnění formuláře získá žadatel vygenerovaný PDF soubor OsetrovneProOsvc-ZadostODotaci-Brezen2020.pdf. Výzva pro stanovené období je od 12.03.2020 do 31.03.2020.
Podání žádosti včetně příloh směřujte přímo na MPO prostřednictvím datové schránky bxtaaw4 (do předmětu uveďte fpmpo20), nebo e-mailem, jehož přílohou bude vyplněný formulář opatřený elektronickým podpisem s požadovanými přílohami na adresu fpmpo20@mpo.cz (do předmětu e-mailu uvedete fpmpo20), nebo zasláním originálu žádosti Vámi podepsané poštou na adresu Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 (obálka musí být označena „neotvírat“ „FPMPO20“).
Součástí formuláře žádosti je i počet dní, za které ošetřovné žádáte a dále čestné prohlášení. Přílohou žádosti jsou údaje o dětech/osobách žijících se žadatelem ve společné domácnosti. V příloze je nutno vyplnit údaje o všech dětech, které navštěvují školy nebo jiná dětská zařízení a jsou mladší 13 let, případně o dalších osobách, na které se program vztahuje. Dalším dokladem je doklad o uzavření školského dětského zařízení (školy), které ošetřované dítě navštěvuje, nebo zařízení poskytujícího sociální služby – dokládá se v originále nebo v prosté kopii, vzor dokladu není stanoven.
Hodnocení, výběr žádosti, nezbytnou administraci a proplácení příspěvku provede Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Eva Zindulková
vedoucí odboru obecní živnostenský úřad