Město Polička

Usnesení přijatá na 8. schůzi Rady města Poličky konané dne 6. dubna 2020

RM schvaluje mandátní smlouvu na zajištění technického dozoru investora a koordinátora BOZP na akci „Rekonstrukce ul. Pálená, Fortna a Štěpničná v Poličce“ se společností APOLO CZ s.r.o., Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o dílo na opravu části střechy na budově č. p. 42 v Poličce Stříteži s firmou Jan Radiměřský, se sídlem Střítež, Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje užití městského znaku na výroční zprávy pro Laxus z. ú., se sídlem Nymburk, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje novaci smlouvy o spořícím účtu č. 8337062/0800, ze dne 27. 8. 2019 s Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Praha 4, s účinností od 4. 5. 2020, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování „Úplné aktualizace územně analytických podkladů pro obec s rozšířenou působností Polička“ se společností EKOTOXA s.r.o., Brno, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu bytu uzavřené dne 20. 2. 2020, jejímž předmětem je pronájem bytu č. 17, velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházejícího se ve III. NP domu č. p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička. Smlouva o nájmu bytu bude ukončena dohodou k 30. 4. 2020 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje prominutí nájemného za pronájem prostor sloužících podnikání za měsíce duben, květen a červen 2020 těmto nájemcům dle důvodové zprávy:

- Střední škola obchodní a služeb SČMSD, se sídlem Polička

- BARTOSH s. r. o., se sídlem Polička

- Ivana Bartůšková, se sídlem Lubná

- Daniela Dvořáková, se sídlem Sádek

- David Hesoun, tzv. Barborka, se sídlem Polička

- Oldřich Kopecký, se sídlem Střítež

- Pekárna Borová s. r. o., se sídlem Borová

- Renáta Škrabalová, se sídlem Polička

- Věra Charvátová, se sídlem Polička

- Olga Zezulová, se sídlem Polička

- Galerie Vysočina – Vraspírová Marcela, se sídlem Sádek

- Ladislav Cacek CK Ko-Tour, se sídlem Polička

- Ladislav Cacek (IC Polička), se sídlem Polička,

- Petra Urbanová, se sídlem Lezník

- Oblastní charita Polička, se sídlem Polička

- Řeznictví Libra s. r. o., se sídlem Čelákovice

- Andrlová Anna, se sídlem Stašov.

RM ruší výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídách mateřských škol

- Mateřská škola Polička, Hegerova 427, se sídlem Polička

- Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181, Polička

- Mateřská škola Čtyřlístek Polička

- Mateřská škola Luční Polička

RM schvaluje uzavření dohody o umístění reklamní tabule na sloupu veřejného osvětlení se společností Maso Uzeniny Polička, a. s., dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p.č. 5027 o výměře 20 m2 a části pozemku p. č. 5017/1 o výměře 20 m2 v k.ú. Polička. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

RM bere na vědomí zrušení akce „Martinů fest 2020“ dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje dodavatele akce „Výměna svítidel veřejného osvětlení v Poličce - 2. etapa“  společnost O.S.V.O. comp, a.s., se sídlem Prešov, Slovensko, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností O.S.V.O. comp, a.s., se sídlem Prešov, Slovensko, na akci „Výměna svítidel veřejného osvětlení v Poličce - 2. etapa“, dle důvodové zprávy

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci na akce v průběhu roku 2020 mezi příspěvkovou organizací Tylův dům, se sídlem Polička a příspěvkovou organizací  Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci na akce „MIME FEST“ mezi příspěvkovou organizací Tylův dům, se sídlem Polička, a spolkem Pontopolis z. s.,se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

a/ RM ruší usnesení RM č. 70 ze dne 2. 3. 2020 dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje termín pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách zřízených městem Polička pro školní rok 2020/2021 ve dnech 2. - 15. 5. 2020 dle určení ředitelek konkrétní mateřské školy, minimálně však v rozsahu dvou pracovních dnů vždy od 8 do 16 hodin, dle důvodové zprávy.

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.