Město Polička

obrázek

Koronavirus – rekapitulace posledních tří týdnů

Koronavirus – rekapitulace posledních tří týdnů

Jsou to tři týdny od doby, kdy byla v rámci nouzového stavu přijata plošná omezující opatření pro občany naší země. Ve zkratce přinášíme rekapitulaci toho, jak na tato opatření reagovalo naše město, kraj a stát, a to zejména ve vztahu k velmi diskutovanému zásobování ochrannými pomůckami.  

Zejména v prvních dnech po nařízení plošného nošení roušek se stejně jako ve zbytku naší země projevil nedostatek této ochranné pomůcky. Již od této chvíle musíme ocenit iniciativu, šikovnost a ochotu jednotlivců a skupinek lidí, kteří spontánně začali šít a bezplatně nabízet roušky. Město pak ze svého krizového fondu obstaralo v tu chvíli nedostatkové množství dezinfekce na ruce a další várku roušek. Těmito spojenými silami se podařilo vykrýt první kritické dny, kdy panovala také zároveň největší nejistota a obavy z šíření nákazy. Zásoby byly distribuovány dle konkrétních potřeb sociálním a zdravotnickým zařízením (nemocnice, ordinace privátních lékařů, lékárny, Dům s pečovatelskou službou) fungujícím městským organizacím včetně školek, část zásob byla poskytnuta také soukromým provozům  s větším počtem pracovníků a starostům menších obcí v našem správním obvodu.

V rámci krizového štábu města byla za účasti pracovníků Oblastní charity Polička iniciována informační kampaň pomocí telefonní linky městského úřadu a letáků určených seniorům a hendikepovaným spoluobčanům. Zde kromě pracovníků charity patří díky i dobrovolníkům z řad studentů gymnázia, kteří při výpadku služeb České pošty zajistili roznos letáků. Služba objednávky a rozvozu nákupů se osvědčila a postupně se rozšiřuje dle potřeby i na další služby včetně donášky léků, roušek, přepravy k lékaři apod. Tento týden pak bude v rámci těchto aktivit spuštěna služba cíleného oslovování nejstarších spoluobčanů v našem městě v místě jejich bydliště s nabídkou pomoci.

Teprve 22. března bylo spuštěno zásobování ochrannými pomůckami od státu. Jak tato distribuce probíhá? „Tento materiál je distribuován prostřednictvím Pardubického kraje do centrálního skladu v Chrudimi a odtud je převážen do skladu v Litomyšli pro 5 obcí s rozšířenou působností, kam patří i Polička. Odtud odvážíme prostředky k nám do výdejního místa na MěÚ Polička. Zde nás čeká třídění a balíčkování přijatých roušek (jednorázové), respirátorů (tzv. „dvojkové respirátory“), dezinfekce a dalších prostředků podle předem stanoveného rozpisu, který zohledňuje osoby zajišťující péči. Materiál poté rozdáváme lékařům, charitě, pečovatelské službě, penzionu, domovu důchodců a dalším, např. lokálním poskytovatelům hromadné přepravy. Pro plynulé předávání materiálu jsme museli zároveň vypracovat i plán distribuce ochranných prostředků pro jednotlivé obce našeho regionu. Velmi bych chtěl touto cestou poděkovat dobrovolným hasičům z Modřece, Lezníka, Stříteže a Poličky a městské policii za jejich práci a pomoc,“ komentuje vedoucí krizového řízení města Ing. Vladimír Bartoš.

Kromě těchto prostředků jsou po další linii dodávány v nepravidelných intervalech roušky a dezinfekce pro další využití v rámci ORP. Tyto prostředky jsou kromě určitého počtu „železných zásob“ distribuovány jednotlivým obcím, živnostníkům v našem městě, kteří nebyli nuceni zavřít a statečně se snaží udržet svoje služby v chodu a samozřejmě veřejnosti. To se děje prostřednictvím obchodů a zejména lékáren, kam jsou směřovány roušky ušité našimi spoluobčany, které po celou dobu trvání nouzového stavu přijímá podatelna MěÚ a městská policie. V tuto chvíli je patrné, že z hlediska pokrytí obyvatelstva základními ochrannými prostředky se situace oproti prvním dnům výrazně zlepšila.

„Touto cestou velmi děkujeme všem dobrovolníkům, kteří šijí roušky a dodávají je našemu městu. Roušky šijí také poličské organizace, které mají z důvodu pandemie zavřeno. Dodávají je městu ve stovkách kusů. Děkujeme pracovnicím Mozaiky, městského muzea, městského úřadu, charity, ale i soukromým osobám, například vietnamským obchodníkům,“ vyjadřuje poděkování místostarosta Pavel Štefka. Roušky se shromažďují v podatelně městského úřadu a také na služebně městské policie. Odtud jsou distribuovány tam, kde jsou nejvíce potřeba. Kromě zdravotnických a sociálních zařízení jsou to hlavně obchody, kde jsou roušky tolik potřebné pro prodavačky a pokladní, které odváděly a odvádí úžasnou práci! Roušky jsme zajistili i poličskému dětskému domovu.

V tuto chvíli trvá akutní potřeba ochranného materiálu zejména ve zdravotnických zařízeních a sociálních službách, které pečují o seniory. Do portfolia poskytnutých zásob přibyly ochranné obleky, brýle a zpočátku nedostatkové rukavice. Co se týče ochranných štítů aktivně se v rámci iniciativy „Tiskne celé Svitavsko“ zapojila Městská knihovna a Gymnázium Polička se svými 3D tiskárnami. Jako akutní se neustále jeví nedostatek, resp. úplná absence tzv. „trojkových respirátorů“ pro lékaře a zubaře, kteří jsou v případě určitých typů zákroků vystaveni nejvyššímu riziku.

K 6. 4. 2020 se prostřednictvím oficiálního systému distribuce podařilo předat prostřednictvím MěÚ Polička,  více než 1200 l dezinfekce (z toho po naředění 8000 l na povrchy), více než 4800 respirátorů FFP2, více než 15400 jednorázových roušek, téměř 10000 párů rukavic, více než 100 ochranných brýlí, 24 ochranných obleků a více než 200 ochranných štítů.

Nad rámec aktivit, které se týkají zásobování ochrannými pomůckami, je však stejně  nutné myslet na budoucnost, která bude následovat po zmírnění vládních opatření a vytouženém návratu do běžného života. Rada města v tuto chvíli schválila odpuštění nájmu na tři měsíce podnikajícím subjektům, které sídlí v prostorách patřících městu. Jedná se zároveň o symbolickou výzvu všem majitelům nemovitostí v našem městě, kteří pronajímají nebytové prostory živnostníkům a podnikatelům, zdali by v rámci svých možností (mohou být postiženi obdobně jako nájemci) nezvážili obdobně vstřícné kroky.

Zároveň připomínáme spojení na informační linku města zřízenou pro živnostníky a podnikatel, která by jim měla pomoci při orientaci v možnostech využití různých podpor a ze strany státu -  tel. číslo: 731 615 269, email: pomocpodnikatelum@policka.org – v pracovní dny od 8  do 12 h.

 Je nepochybné, že stávající krize se promítne do celé ekonomiky, včetně plánovaných příjmů měst a obcí. „Výdaje města Poličky byly již před vypuknutím pandemie plánovány úsporně tak, že odrážely předpokládaný pokles příjmů v souvislosti s tragickou situací v našich lesích. Naše město funguje úsporně a nehospodaří s dluhem. Pro letošní rok jsme počítali s rezervou téměř 15 milionů Kč. Na ekonomický pokles, který nutně přijde, jsme připraveni lépe něž leckteré jiné obce. Přesto v těchto dnech pracujeme na  plánu škrtů provozních výdajů  a investičních akcí pro případ černých scénářů, které se mohou velmi reálně naplnit,“ dodává starosta města Jaroslav Martinů.

Závěrem je třeba znovu poděkovat všem místním občanům, institucím a firmám, kteří v posledních týdnech aktivně a bez známek paniky pomáhali zvládnout situaci, se kterou se nikdo z nás doposud nesetkal. Stejně tak musíme ocenit velkou kázeň a klid, se kterým většina obyvatel našeho města tyto těžké dny zvládá. Snad i díky tomu a dodejme i velké dávce štěstí není situace v našem městě dramatická. V těchto dnech se více než kdy jindy projevila sounáležitost, která by měla přirozeně fungovat v pořadí rodina, obec, stát. Nicméně nejsme u konce.