Město Polička

Zamyšlení, co dál...

Vážení čtenáři, milí spoluobčané,

dovolte mi malé zamyšlení nad současnou nelehkou situací způsobenou koronavirovou nákazou a hospodářským dopadem nejen na naše město.

Současný rozsah koronavirové infekce překvapil celý svět. Je velice správné, že hlavní prioritou musí být ochrana zdraví a minimalizace ztrát na lidských životech. Přejme si, aby všechna odborná opatření a rozhodnutí nebyla prováděna pouze z politické linie, ale především z úrovně špičkových odborníků.

Je ale nezbytné, nezapomínat na fatální snížení hospodářského výkonu a s ním spojené dopady v následném období, kdy bude nutné omezit financování celé řady běžných věcí, které jsme mnohdy brali jako samozřejmost. Je jisté, že celkový účet bude strašlivý a obnova ekonomických aktivit bude trvat dlouhá léta. Česká republika má relativně dobré postavení. Celkové státní zadlužení na úrovni pouhých 32 % ročního hospodářského výkonu nás řadí mezi nejméně zadlužené státy západní Evropy. Za nízké zadlužení můžeme ve srovnání s mnoha západními státy považovat i úroveň dluhů českých rodin. V mnoha státech, např. Švýcarku, Itálii a Velké Británii je zadlužení rodin násobně vyšší, a to až třikrát.

To vše dává naší zemi velkou naději, že se nám podaří v několika letech obnovit potenciál a výkon ekonomiky. Přejme si, aby celkový nárůst zadlužení České republiky nepřekročil budoucí možnosti splácení, a tak neúměrně nezatížil generace našich dětí.

Jsem velice rád, že i celkové zadlužení Poličky je velice malé. Je výsledkem uvážlivé politiky zastupitelů našeho města.

Na současnou situaci musíme neprodleně reagovat. Náš městský rozpočet pro letošní rok počítal se 135 mil. Kč ze sdílených daní, které jsme měli průběžně během roku obdržet od Ministerstva financí ČR jako zákonný podíl.

V tuto chvíli je jisté, že vše bude jinak. Bohužel jsme nuceni odložit původně plánované akce v rozsahu min. 25 mil. Kč. Je dokonce možné, že tento objem pozastavených akcí nemusí stačit a v letních měsících bude nutné hledat další úspory. Chtěl bych opětovně ocenit hospodárné chování radních a zastupitelů včetně finančního výboru v minulých letech, kdy se v Poličce podařilo mnohé vybudovat, případně opravit. Je velice pravděpodobné, že pro nejbližší období několika let může být vše jinak. V tuto chvíli není vyloučené, že budeme rádi za ufinancování holého provozu na stávající úrovni.

Dle mého názoru nebude v našich silách překonat současnou krizi pouze dalším zadlužováním. Bude nezbytná i solidarita silnějších a finančně úspěšnějších, a to na všech úrovních. Jednoduše napsáno, bude nutné se o finanční náklady za zvládnutí krize podělit. Nelze vyloučit ani rozumné a přiměřené snižování některých platů.

Situace je o to horší, že neuvěřitelných 80 % veškeré české výroby vyvážíme, což z nás dělá jednu z největších proexportních ekonomik v Evropě. Všichni vidíme, jak těžce jsou zasaženy státy, kam nejvíce vyvážíme (Německo, Velká Británie, Francie, Itálie, apod.).

Velmi mě znepokojuje i souběh dalších vážných aspektů současné doby, jako např. rozpad a usychání českých lesů, což má nemalý dopad na rozpočty státu i měst včetně Poličky, rovněž i dalších soukromých vlastníků.

S velkými obavami vyhlížíme i velmi pravděpodobné pokračování sucha, které může mít za následek snížení zemědělské produkce a následné zdražení potravin. Polsku hrozí riziko největšího sucha v dějinách této země. Průtok ve veletoku řeky Visla již v dubnu činil místo obvyklých 250 cm pouhých 70 cm. U nás v Česku je situace na mnoha místech velmi obdobná.

Vážení a milí spoluobčané, čtenáři, situace není jednoduchá. O to více je zapotřebí národní jednoty. Je nezbytné po našich představitelích vyžadovat moudrá a státnická rozhodování včetně zohlednění hlasu opozice. Držme spolu, je a bude to zapotřebí více, než kdy v minulosti.

Děkuji za přečtení a malé zamyšlení.

S pozdravem

Jaroslav Martinů

starosta města