Město Polička

Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky konané dne 27. dubna 2020

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 406, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v IV. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, se stávajícím nájemcem a to na 2 roky, s účinností od 1. 5. 2020, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 501, o velikosti 2+1 s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, se stávajícími nájemci a to na 2 roky, s účinností od 1. 5. 2020, dle důvodové zprávy.

RM souhlasí s uzavřením dohody o skončení nájmu bytu č. 1 v domě č.p. 9. května 491, Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Oprava (zadláždění) chodníku mezi ul. Tyršova a Parkány v Poličce“ se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., se sídlem Vysoké Mýto, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy č. 829/B1/2020 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu  Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 na akci „Stavební úpravy části chodníků u silnice I/34, ul. Čsl. armády a nábřeží Svobody v Poličce“ se Státním fondem dopravní infrastruktury, se sídlem Praha 9, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o dílo na „Opravu komunikace v Poličce Lezníku -2. část“, se společností SWIETELSKY stavební s r.o. se sídlem odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, Oblast Pardubice, Chrudim, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje změnu materiálového řešení parkoviště na Sídliště Hegerova v Poličce dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na „Stavební úpravy části chodníků u silnice I/34, ul. ČSLA a nábř. Svobody v Poličce“, se společností Dlažba Vysoké Mýto s r.o., se sídlem Vysoké Mýto, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodatek č. 7 k organizační směrnici oběh účetních dokladů dle důvodové zprávy.

RM schvaluje prominutí nájemného za pronájem prostor sloužících k podnikání pro provozovatelku restaurace hradu Svojanov za měsíce duben, květen a červen 2020, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit dodatek č. 3 zřizovací listiny Městského muzea a galerie Polička, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o vyrovnání mezi městem Poličkou jako vlastníkem infrastrukturního majetku a společností VHOS, a.s., se sídlem Moravská Třebová, jako provozovatelem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy na poskytnutí služeb v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem „Činnosti související s provozováním kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví města Polička“ mezi městem Poličkou jako příkazcem a společností VHOS, a.s., se sídlem Moravská Třebová, jako příkazníkem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se v I. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, Polička, s nájemcem, a to na dobu určitou jeden rok - do 30. 4. 2021, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 3, velikosti 2+1 s příslušenstvím, nacházejícího se v I. NP domu č.p. 972, Sídl. Hegerova, Polička, s nájemcem, a to na dobu určitou jeden rok - do 30. 4. 2021, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 21, velikosti 2+kk s příslušenstvím, nacházejícího se v III. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, Polička, s nájemcem, a to na dobu určitou tři měsíce - do 31. 7. 2020, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje přijetí finančního daru na pokrytí nákladů spojených s pořízením inženýrských sítí vybudovaných na pozemcích p.č. 6561, 687, 731, 1228/19, 752/4, 752/1 a 6088/1 v k.ú. Polička od dárců dle důvodové zprávy.

RM ruší své usnesení č. 361 ze dne 26. 8. 2019 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrských sítí na pozemcích p.č. 6561, 687 a 731 v k.ú. Polička v souladu s geometrickým plánem
č. 2797-18/2020 ve vlastnictví společnosti Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Praha 10 - Vršovice, jako povinného z věcného břemene ve prospěch města Poličky jako oprávněného z věcného břemene za jednorázovou náhradu ve výši 50.000 Kč + DPH v zákonné výši. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene služebnosti ponese oprávněný, dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Rekonstrukce povrchu schodiště a chodby v domě č.p. 52, ul. Riegrova, Polička“ takto: vybraným dodavatelem je firma NACKO Group, s.r.o, se sídlem Sádek, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce povrchu schodiště a chodby v domě č.p. 52, ul. Riegrova, Polička“ s vybraným dodavatelem NACKO Group, s.r.o, se sídlem Sádek, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr výkupu části pozemku p.č. 6277/9 o výměře cca 2230 m2 v k.ú. Polička od společnosti LV Servis s r.o., se sídlem Praha 4. Kupní cena činí 450 Kč/m2. Kupující město Polička uhradí náklady spojené s převodem pozemku dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1210/30 o výměře 2128 m2 v k.ú. Polička společnosti Centrum chytrých fasád s.r.o, se sídlem Praha 1, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 450 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby na pozemcích p.č. 6038/3 a p.č. 6048/1 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 12.1.2001, jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor v domě č.p. 160 Palackého nám. v Poličce užívaných jako Galerie Vysočina. Smlouva bude ukončena dohodou ke dni 31. 8. 2020. Součástí dohody o ukončení nájmu bude dohoda o uznání dluhu z titulu neuhrazeného nájemného a závazek nájemce na úhradu dlužné částky v plné výši do 20. 12. 2020, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dohody o zrušení smlouvy o nájmu nebytového prostoru, jejímž předmětem je ukončení pronájmu objektu č.p. 246 na Palackého náměstí v Poličce, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr pronájmu objektu č.p. 246 na Palackého náměstí v Poličce dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 6243/3 o výměře 16 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 350 Kč/m2, veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 6243/3 o výměře 19 m2 k.ú. Polička. Kupní cena činí 350 Kč/m2, veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 6243/3 o výměře 17 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 350 Kč/m2, veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

RM doporučuje ZM zrušit usnesení č.  13/b ze dne 24. 9. 2015 dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu č. 1007992019, jejímž předmětem je převod části pozemku p.č. 836 označeného dle GP č. 2796-17/2020 jako pozemková parcela č. 836/1 o výměře 2090 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.

RM určuje jako místo pro provádění sňatečných obřadů muzejní zahradu v objektu Městského muzea a galerie, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM potvrzuje Miladu Kalinovskou ve funkci ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Čtyřlístek Polička, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM potvrzuje Vladimíru Střílkovou ve funkci ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Polička, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. čtvrtletí 2020 dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 1/2020 dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit vložení vodovodního řadu PVC DN 90 v délce 97,6 m na pozemcích p.č. 6561, 687, 731, 1228/19 a 6088/1 v k.ú. Polička, do hospodaření Svazku obcí Vodovody Poličsko, se sídlem Polička, podle § 38 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

 

Polička 27. 4. 2020

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.