Město Polička

Usnesení přijatá na 12. schůzi Rady města Poličky konané dne 8. června 2020

RM schvaluje smlouvu o dílo na akci „Oprava lesní odvozní cesty Žižkovská, lesnický úsek 2 Borová" s LTM Litomyšl, spol. s r.o., se sídlem Litomyšl, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje na návrh ředitele TD zrušení festivalu „Polička*555“ v termínu 21. 8. - 23. 8. 2020 v aktuálním rozměru. RM doporučuje sledovat vývoj omezujících opatření a v závislosti na nich zvážit v původním termínu konání akce obdobného charakteru v omezeném rozsahu.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 4286286244, s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 18897985-13, s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1, s platností ode dne 20. 6. 2020, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 41892191-38, s Českou pojišťovnou, a.s., Praha 1, s platností ode dne 16. 7. 2020, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění projektu Příběhy našich sousedů - Polička s POST BELLUM, o.p.s., se sídlem Praha 1, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídě starších dětí Mateřské školy Polička, se sídlem Palackého nám. Polička, pro školní rok 2020/2021 o 2 děti, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje vyjádření města Poličky k oznámení koncepce „Strategie rozvoje Pardubického kraje 2021 -2027“ dle důvodové zprávy.

a/ RM projednala a doporučuje ZM odsouhlasit celoroční hospodaření a Závěrečný účet města Poličky za rok 2019 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Poličky za rok 2019 bez výhrad.

b/ RM projednala a doporučuje ZM schválit účetní závěrku města Poličky za rok 2019 dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 2/2020 dle důvodové zprávy.

a/ RM doporučuje ZM schválit prominutí smluvního úroku z prodlení ve výši 110.416,16 Kč vyplývajícího z nedodržení termínu úhrady zbývající částky kupní ceny dle článku III. kupní smlouvy uzavřené dne 25. 10. 2019, dle důvodové zprávy.

b/ RM doporučuje ZM schválit prominutí smluvního úroku z prodlení ve výši 237.085,90 Kč vyplývajícího z nedodržení termínu úhrady zbývající částky kupní ceny dle článku III. kupní smlouvy uzavřené dne 5. 8. 2019, dle důvodové zprávy. 

c/ RM doporučuje ZM schválit prominutí smluvního úroku z prodlení ve výši 152.307,00 Kč vyplývajícího z nedodržení termínu úhrady zbývající částky kupní ceny dle článku III. kupní smlouvy uzavřené dne 25. 10. 2019 mezi městem Poličkou, dle důvodové zprávy.

RM neschvaluje snížení nájemného za pronájem prostor sloužících podnikání za měsíce duben, květen a červen 2020 vyplývající ze smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 13. 8. 1993 s Komerční bankou, a.s., sí sídlem Praha 1,  dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání, jejímž předmětem jsou prostory sloužící podnikání nacházející se v přízemí domu č. p. 68 v obci Polička, části obce Lezník. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, nájemné bude činit 1.000 Kč/rok, dle důvodové zprávy.
 

RM doporučuje ZM schválit realizaci akce „Stavební úpravy objektu čp. 68, v místní části Lezník" v úplné variantě za vzniku bytových jednotek pro účely sociálního bydlení v rámci výzvy č. 79 Integrovaného regionálního operačního programu (Sociální bydlení II.) ve 3. NP, bytových jednotek ve 2. NP, společenské místnosti a prostoru pro obchod v 1. NP a zázemí v 1. PP, dle zpracované projektové dokumentace od Ing. Klusoně vycházející ze zpracované Architektonická studie „Komunitní centrum v Lezníku“ jejímiž autory jsou  ing. arch. Karel Bidlo, ing. arch. Jitka Bidlová – boine!architekti,  její financování v letech 2021-2023 a prověření možnosti získání dotačních prostředků na energetické úspory objektu a na výstavbu sociálních bytů ve 2. NP.

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.