Město Polička

Usnesení přijatá na 17. schůzi Rady města Poličky konané dne 14. září 2020

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo s firmou BÁČA, Polička s.r.o., na veřejnou zakázku „Oprava střechy - Mateřská škola Rozmarýnek Polička“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření darovací smlouvy se společností EKO-KOM, a.s., Praha 4, na poskytnutí částky ve výš 12.500 Kč na činnost v oblasti ŽP pro ekologické účely, jedná se o odměnu za 3. místo v soutěži „O Perníkovou popelnici 2019“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy č. 829/B2/2020 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu  Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 na akci „Chodník u silnice II/353, ul. Heydukova v Poličce“ se  Státním fondem dopravní infrastruktury, Praha 9, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 223, o velikosti 2+1 s příslušenstvím, nacházejícím se v II. nadzemním podlaží v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, 572 01 Polička, na dobu určitou, a to na 3 měsíce, od 1. 10. 2020, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného bude činit 1.799 Kč.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 224, o velikosti 2+1 s příslušenstvím, nacházejícím se v II. nadzemním podlaží v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, 572 01 Polička,  na dobu určitou, a to na 1 rok, od 1. 10. 2020, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného bude činit 2.002 Kč.

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 107, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička,  se sídlem Družstevní 970, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem a to na 2 roky, s účinností od 1. 10. 2020, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.247 Kč.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 202, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, 572 01 Polička, a to na 2 roky, s účinností od 1. 10. 2020, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.211 Kč.

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 214, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, a to na 2 roky, s účinností od 1. 10. 2020. Výše měsíčního nájemného činí 1.011 Kč.

RM schvaluje smlouvu o dílo na opravu části chodníků na ul. Erbenova v Poličce se společností Ditera, s.r.o., Litomyšl, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2020 - II. kolo s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje dodavatele akce „Chodníky mezi čp. 597-598, 599-600 a 601, ul. Jiráskova a Obr. míru v Poličce“ společnost PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje smlouvu o dílo na realizaci akce „Chodníky mezi čp. 597-598, 599-600 a 601, ul. Jiráskova a Obr. míru v Poličce“ se společností PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje dodavatele akce „Osvětlení komunikací mezi ul. Starohradská a Heydukova v Poličce“  firmu Michal Kortyš - ELKOR, se sídlem Litomyšl, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje smlouvu o dílo na realizaci akce „Osvětlení komunikací mezi ul. Starohradská a Heydukova v Poličce“ s dodavatelem Michal Kortyš - ELKOR, Litomyšl, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje dodavatele akce „Parkoviště mezi plaveckým bazénem a areálem nemocnice v Poličce“ společnost PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje smlouvu o dílo na realizaci akce „Parkoviště mezi plaveckým bazénem a areálem nemocnice v Poličce“ se společností PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č. OKSCR/20/23958 na akci „Hrad Svojanov, oprava JZ hradebního obvodu vnějšího opevnění hradu, odstranění havárie“ s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dohody o zrušení nájemní smlouvy ze dne 31. 1. 1995 mezi městem Polička, jejímž předmětem je ukončení nájmu pozemku p. č. 2959 v k. ú. Polička ke dni  30. 9. 2020, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohody o umístění stavby č. „IV-12-20201844/SOBS VB/2, Polička, Hor.Př. p.č. 6169/13, SS200“ a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Polička, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., , Děčín IV-Podmokly, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1618/1 o výměře cca 150 m2 k.ú. Hamry nad Křetínkou,  dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací s Tiskárnou Polička, s. r. o. ve věci daru ochranné známky JITŘENKA.

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.