Město Polička

Usnesení přijatá na 21. schůzi Rady města Poličky konané dne 9. 11. 2020

RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 3. čtvrtletí 2020.

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2020 dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Realizace úspor energie - Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181“ takto: vybraným dodavatelem je firma STAVOTREND Poříčí s.r.o., se sídlem Poříčí u Litomyšle a pořadí dalších účastníků zadávacího řízení je dle předložené zprávy o hodnocení nabídek.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Realizace úspor energie - Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181“ s vybraným dodavatelem STAVOTREND Poříčí s.r.o., se sídlem Poříčí u Litomyšle, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele studie „Zvýšení kapacity parkovacích míst parkoviště pod Tylovým domem na ul. Vrchlického v Poličce a Dopravní řešení ul. Pivovarská v Poličce“, společnost OPTIMA s.r.o., se sídlem Vysoké Mýto, dle důvodové zprávy a pověřuje vedení města k dalšímu jednání s vybraným dodavatelem ve věci dopracování studie.

RM schvaluje uzavření smlouvy o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky č.: 4000233531 pro objekt čp. 374, ul. Hegerova v Poličce se společností GridServices, s.r.o., se sídlem Brno, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Osvětlení komunikací mezi ul. Starohradská a Heydukova v Poličce“ s dodavatelem Michal Kortyš - ELKOR, se sídlem Litomyšl, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Ateh, spol. s r.o., se sídlem Brno, na dodávku svítidel včetně montáže do obřadní síně v budově radnice, Palackého nám. 2, Polička, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí Hodnotící zprávu Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička za školní rok 2019/2020.

RM bere na vědomí zápisy z komisí Rady města Poličky - komise stavební a ŽP, komise zdravotně sociální, komise sportovní, komise kulturní a komise pro občanské záležitosti, které se konaly v období červen až říjen 2020.

RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby v rámci stavby „Prodejna potravin LIDL Polička“ mezi společností LIDL ČR v.o.s., se sídlem Praha, jako stavebníkem a městem Poličkou, jako vlastníkem stavbou dotčených pozemků, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje změnu usnesení č. 365 ze dne 26. 10. 2020 týkající se termínu ukončení smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení, jejímž předmětem je pronájem bytu č. 4, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se v I. NP domu č.p. 940, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička. Smlouva bude ukončena ke dni 30. 11. 2020. 

 

Polička 9. listopadu 2020

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.