Město Polička

Fotovoltaika v Poličce

Zásadní otázku, jak ušetřit náklady na energie řeší již několik měsíců i město Polička. Odpovědí na dramatickou situaci růstu cen elektřiny a plynu je urychlit přechod na obnovitelné zdroje a zvýšit tak energetickou soběstačnost města Poličky a jeho budov. Jedním z řešení jsou samozřejmě fotovoltaické panely, které by měly být instalovány na střechy městských budov. Tuto problematiku spojenou i se změnou klimatu řeší i „Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Polička“, kterou pro Poličku zpracovává společnost EKOTOXA s.r.o.

Z analytické části strategie vybíráme: „Potenciál obnovitelných zdrojů, jako jsou fotovoltaické elektrárny, solární panely nebo tepelná čerpadla, není ve městě téměř využit, a to jak u soukromých, tak i u veřejných budov. Instalace solárních elektráren na střechy je v městských památkových zónách výrazně omezena regulativy a také mimo centrum města je počet instalací minimální. V rámci průzkumu byly zjištěny pouze 2 plochy na výrobních objektech a 2 plochy FVE na střechách. Doposud nebyla instalace FVE na střechách bytových domů ekonomicky výhodná, dá se však předpokládat, že spolu s možnou dotační podporou se bude zájem a ekonomická výhodnost zlepšovat a tím se zvýší také počet instalací.  Potenciál pro realizaci adaptačních opatření na budovách lze spatřovat zejména na: objekty s plochou střechou mimo centrum města – např. MŠ a ZŠ (ZŠ Na Lukách, MŠ Luční ...), domov pro seniory a obecně střechy s jižní orientací – FVE, zelená střecha, solární kolektory.“

V rámci probíhajících jednání o možnosti instalace solárních panelů v našem městě se řeší i problémy s povolením památkářů, pravidla jsou velmi přísná. Památkáři schvalují instalaci panelů v historických centrech pouze výjimečně. „Národní památkový ústav v poslední době pozoruje zvýšený zájem o fotovoltaiku a solární panely. Z toho důvodu momentálně pracuje na aktualizaci metodického pokynu – osazování fotovoltaických a solárních panelů na kulturních památkách, v památkových zónách a rezervacích,“ řekla mluvčí ústavu Klára Veberová. „Ale kde jisté uvolnění zvažujeme, jsou městské památkové zóny, a to za určitých podmínek, které v současné době stanovujeme v metodickém pokynu,“ přiblížila. Doplnila, že každý případ se posuzuje individuálně. Připomněla také, že Národní památkový ústav pouze dává odborná stanoviska, výkonnou moc mají obce s rozšířenou působností, krajské úřady a magistrát.

Resort kultury o zjednodušení podmínek uvažuje. „Ministerstvo si je vědomo velmi složité energetické situace nejen v rámci České republiky, ale také všech ovlivňujících zahraničních faktorů. A již učinilo konkrétní kroky směřující ke změně vnímání alternativních zdrojů energie v oblasti odborné památkové péče. Na druhou stranu bude nutné najít v těchto záležitostech vyvážená východiska, aby nedocházelo k nevratným ztrátám na našem velmi hodnotném památkovém fondu,“ řekla Petra Hrušková z tiskového oddělení resortu.

Polička tedy zatím zvažuje umístit panely na budovy, jako jsou např. školy, školky, zimní stadion a další, které jsou mimo městskou památkovou zónu. Součástí připravované strategie je i hledání vhodných dotačních prostředků. Cílem města je zajistit stabilní a nízké ceny energie. O konkrétních projektech a nákladech Vás budeme informovat.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města