Město Polička

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 15. 11. 2007

Usnesení
z 6. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 15. 11. 2007

ZM volí za členy návrhové komise Mgr. Jana Matouše, pana Jiřího Hejtmánka a RNDr. Milana Janečku.

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání MUDr. Patrika Lisého, ověřením zápisu Mgr. Davida Šafáře a MUDr. Jiřího Tomana.

ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 8/2007.

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 5545/2 o výměře cca 240 m2 v k.ú. Polička, a to ve vzdálenosti cca 2,5 metrů od trafostanice umístěné na pozemku st.p.č. 3592. Kupní cena činí Kč 150,--/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 62/1 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Střítež za podmínky, že prodejem pozemku nebude omezena dopravní obslužnost hasičské zbrojnice na st.p.č. 82. Kupní cena činí 30,-- Kč/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM neschvaluje prodej části pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – původ PK č. 657 o výměře cca 400 m2 v k. ú. Lezník.

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 752/6 o výměře 4904 m2 a pozemku p.č. 752/7 o výměře 5836 m2 v k.ú. Rohozná. Kupní cena činí Kč 10,--/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 1357/1 o výměře cca 1600 m2 a pozemku p.č. 1349/2 o výměře 361 m2 v k. ú. Borová Obci Borová za účelem individuální bytové výstavby. Kupní cena činí Kč 50,--/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí vč. zajištění geometrického plánu.

ZM neschvaluje prodej pozemku p.č. 1349/8 o výměře 508 m2 v k.ú. Borová.

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 245/1 o výměře cca 1000 m2 v k.ú. Svojanov za účelem výstavby rodinného domku. Kupní cena činí Kč 50,--/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje převod pozemku p.č. 6237/2 o výměře 424 m2 v k.ú. Polička od Československé státní automobilové dopravy, státní podnik Hradec Králové, zastoupené správcem konkursní podstaty JUDr. Jiřím Jakoubkem, Česká Skalice do vlastnictví Města Poličky za kupní cenu ve výši 20,-- Kč/m2.

ZM schvaluje vzdání se předkupního práva věcného ve prospěch Města Poličky vztahujícího se k pozemkům p.č. 5521/6, č. 5521/22, č. 6141/1 a č. 6141/2, vše v k.ú. Polička, sjednaného v kupních smlouvách ze dne 2. 12. 2005 a 14. 7. 2006 mezi Městem Polička jako prodávajícím a PSK s.r.o. Brno, jako kupujícím.

ZM schvaluje Plán zasedání Zastupitelstva města Poličky na rok 2008 dle předloženého návrhu.

ZM volí členem Kontrolního výboru Zastupitelstva města Poličky paní Ing. Marii Kučerovou.

ZM bere na vědomí informace týkající se jmenování ředitele příspěvkové organizace Hrad Svojanov.

ZM schvaluje příslib poskytnutí investičního příspěvku v roce 2008 příspěvkové organizaci Městské muzeum a galerie Polička ve výši cca 900 tis. Kč pro spolufinancování akce „Elektrická zabezpečovací signalizace včetně kamerového systému a Elektrická požární signalizace v objektech Městského muzea a galerie Polička“ v případě získání státní dotace.


V Poličce dne 15. listopadu 2007………………………………………..        ……………………………………….
    Jaroslav Martinů                   JUDr. Marie Tomanová
         starosta                                místostarostkaKompletní usnesení ZM je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty MěÚ Polička.