Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Nařízení města Poličky č. 1/2008

Nařízení města Poličky č. 1/2008,
kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich úseky, které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy


Rada města Poličky se na své schůzi dne 14. 4. 2008 usnesením č. 177, usnesla vydat dle § 23 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, toto nařízení.


Článek 1
Parkování na označených parkovištích s parkovacími automaty

 
1. Parkoviště.
Místními komunikace nebo jejich úseky, které lze v souladu s ustanovením § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, užít k stání silničního motorového vozidla pouze za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, jsou tato parkoviště:
a) u objektu pošty v ulici Tyršova
b) u Tylova domu v ulici Vrchlického
c) na Palackého náměstí

2. Doba parkování.
Na místech, vyhrazených dle článku 1, bodu 1., označených příslušným dopravním značením, lze parkovat po dobu časově omezenou, nejvýše však 24 hodin. Parkování v těchto místech v době od 7,00 hodin do 18,00 hodin je možné pouze za úhradu. V sobotu od 12,00 hodin do pondělí 7,00 hodin a ve státem uznaný svátek je parkování bezplatné.

Po dobu 30 minut od zakoupení povolení k vjezdu prostřednictvím parkovacího automatu není parkování na Palackého náměstí zpoplatněno.

3. Povinnosti řidičů.
Řidič dvoustopého motorového vozidla při parkování v době podléhající zpoplatnění je povinen prokázat zaplacení ceny za parkování zakoupením parkovacího lístku prostřednictvím parkovacího automatu nebo parkovací kartou, a to společně s povolením k vjezdu, je-li to vyžadováno příslušnou dopravní značkou. Povolení k vjezdu a parkovací lístek nebo parkovací kartu je řidič povinen umístit na viditelném místě za předním sklem tak, aby na těchto dokladech byly veškeré údaje čitelné z vnějšku vozidla.


4. Parkovací karta.
Na služebně Městské policie Polička je možno zakoupit parkovací kartu. K tomuto účelu je kupující povinen předložit průkaz totožnosti. Držení parkovací karty nezakládá nárok na parkovací místo. Parkovací karta nesmí být padělána či jinak zneužita.

5. Cena
Cena za parkovací lístek, zakoupený prostřednictvím parkovacího automatu, a cena za parkovací kartu je stanovena ceníkem.

                                                              Článek 2


1. Při porušení povinností stanovených tímto nařízením mohou být uloženy sankce dle zvláštních právních předpisů.
2. Tímto nařízením se ruší Nařízení města Poličky č. 2/2007, kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich úseky, které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.
3. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2008.
…………………………………                 ………………………………………
    Jaroslav Martinů                 JUDr. Marie Tomanová, Ph.D.
         starosta                                  místostarostka


 zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném zněnívyvěšeno dne: 17. 4. 2008

sejmuto dne:

Vložil Machová Jana (17.4.2008), přečteno 4250x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Nařízení a vyhlášky města | Nařízení města Poličky č. 1/2008