Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Poplatky za znečišťování ovzduší


Právnické a fyzické osoby, které při výkonu podnikatelské činnosti provozují zdroj znečišťování ovzduší mají dle § 19 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší povinnost oznámit do 15. února podklady pro stanovení výše poplatku. Kategorizace zdrojů je uvedena v § 4 zákona a dále v nařízení vlády č. 353/2002 Sb.
Pro malé zdroje znečišťování ovzduší je správcem poplatku MěÚ Polička, odbor územního rozvoje a životního prostředí. Za malý zdroj se považují spalovací zdroje o jmenovitém tepelném výkonu nižším než 0,2 MW, provozy se spotřebou těkavých organických látek (např. rozpouštědel) do 5 kg za den při provozování po dobu alespoň 10 pracovních dnů v měsíci a zdroje emisí tuhých znečišťujících látek. Poplatek se nevyměřuje u spalovacích zdrojů do 50 kW včetně nebo u zdrojů používajících jako palivo koks, dřevo, zemní plyn nebo topný olej s obsahem síry do 0,1%. Formulář oznámení údajů pro stanovení poplatku je k dispozici na internetových stránkách Města Poličky /scripts/detail.asp?pgid=9 a taktéž na odboru územního rozvoje a životního prostředí.
Správcem poplatku pro střední zdroje (do 5 MW) je MěÚ Svitavy (p. Zdeněk Hrstka, tel. 461 550 377) a to do doby zprovoznění úřadu s rozšířenou působností v Poličce. Spolu s vyplněným formulářem oznámení středního zdroje je třeba správci poplatku odevzdat i vyplněný formulář provozní evidence středního zdroje znečišťování ovzduší.Oba formuláře jsou ke stažení na adrese http://www.chmi.cz/uoco/legislativa/emise/index.html nebo k vyzvednutí u správce poplatku.

Vedoucí odboru územního rozvoje a ŽP
Ing. Marta Mastná

Vložil Marta Mastná (1.2.2002), přečteno 5001x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Nařízení a vyhlášky města | Poplatky za znečišťování ovzduší