Město Polička

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 12. 6. 2008

                                                                    Usnesení
                    z 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 12. 6. 2008


1/ ZM volí za členy návrhové komise pana MUDr. Miloslava Kaprase, Mgr. Davida Šafáře a pana Jiřího Hejtmánka.

2/ ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Ing. Martina Kozáčka, ověřením zápisu MUDr. Patrika Lisého a RNDr. Milana Janečku.

3/ ZM schvaluje závěrečný účet Města Poličky za rok 2007 bez výhrad.

4/ ZM bere na vědomí závěrečný účet svazku obcí Mikroregion Poličsko za rok 2007.

5/ ZM bere na vědomí závěrečný účet svazku obcí Kraj Smetany a Martinů za rok 2007.

6/ ZM bere na vědomí závěrečný účet svazku obcí Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko za rok 2007.

7/ ZM bere na vědomí závěrečný účet svazku obcí Českomoravské pomezí za rok 2007.

8/ ZM bere na vědomí závěrečný účet svazku obcí Česká inspirace za rok 2007.

9/ ZM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro:
- HC Spartak Polička, ve výši 110.000,-- Kč na hokejovou činnost v sezóně 2007 – 2008,
- Miniatour golf club Polička, ve výši 5.000,-- Kč, na provoz, údržbu a opravy areálu a pořádání turnajů,
- Občanské sdružení Atletika Polička, ve výši 10.000,-- Kč, na Běh kolem poličských hradeb,
- Občanské sdružení Atletika Polička, ve výši 45.000,-- Kč, na soutěžní sportovní činnost,
- SK D.A.S. KOMETA Polička, hokejbalový oddíl v Poličce, ve výši 24.000,-- Kč, na účast ve sportovních soutěžích v r. 2008,
- SK Masokombinát Polička, ve výši 120.000,-- Kč, na sportovní činnost mládeže a dopravu ke sportovním utkáním,
- TJ Spartak Polička, oddíl odbíjené, ve výši 83.000,-- Kč, na sportovní činnost mládeže a dopravu ke sportovním utkáním,
- TJ Spartak Polička, oddíl stolního tenisu, ve výši 18.000,-- Kč na sportovní činnost,
- TJ Spartak Polička, Asociace sportu pro všechny, ve výši 5.000,-- Kč na turnaje volejbalu v Poličce,
- Beneš Václav, Polička, ve výši 15.000,-- Kč, na elektronická zařízení pro hudební večery v Tylově domě,
- Svíba Dušan, Telecí, ve výši 40.000,-- Kč, na festival Colour Meeting v Poličce,
- Bromová Veronika, výtvarná umělkyně Praha, ve výši 20.000,-- Kč, na realizaci umělecké publikace,
- Dětské informační centrum v Poličce, ve výši 33.000,-- Kč, na osobní asistenci, denní centrum, bariéry a další činnost,
- Občanské sdružení LAXUS Hradec Králové, ve výši 10.000,-- Kč na sociální a zdravotní služby pro uživatele drog,
- Oblastní charita Polička, ve výši 50.000,-- Kč, na nákup kompenzačních a zdravotních pomůcek,
- Junák svaz skautů a skautek Polička, ve výši 29.000,-- Kč, na setkání v Polsku, na opravu vozidla a na vybavení,
- Pionýrská skupina Pionýr Polička, ve výši 23.000,-- Kč, na nákup pozemků a stanů,
- Občanské sdružení Aeroklub Polička, ve výši 5.000,-- Kč, na činnost a provoz veřejnoprávního letiště v Poličce,
- Ekocentrum Skřítek, občanské sdružení Polička, ve výši 5.000,-- Kč, na vzdělávací programy doplňující výuku,
- Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Poličce, ve výši 10.000,-- Kč, na kurzy angličtiny,
- Mgr. Mazal Petr, Polička, ve výši 6.000,-- Kč, na expedici Peru 2008,
- Záchranná stanice Zelené Vendolí, ve výši 10.000,-- Kč, na činnost a provoz,

10/ ZM neschvaluje poskytnutí finančních prostředků pro:
- Fišerová Pavla, Sportcentrum Polička, ve výši 30.000,-- Kč, na provoz sportovně tělovýchovného zařízení,
- Štěpánek Jiří, Polička, ve výši 40.000,-- Kč, na mistrovství světa v naturální kulturistice v Torontu v Kanadě,
- Oblastní charita Polička, ve výši 10.000,-- Kč, na přebudování stávajících prostor pro AC dílny.

11/ ZM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků na projekty v rámci prevence kriminality pro:
- Středisko volného času Mozaika, Polička, ve výši 30.000,-- Kč na projekt „Šikana, škola a paragrafy“,
- Gymnázium Polička, ve výši 10.000,-- Kč na vrstevnický program Sebeobrana proti šikaně.

12/ ZM neschvaluje poskytnutí finančních příspěvků na projekty v rámci prevence kriminality pro:
- Masarykova základní škola Polička, ve výši 27.000,-- Kč na zakoupení dvou kusů kulečníků,
- Masarykova základní škola Polička, ve výši 34.377,- Kč na zakoupení a instalace čtyř kamer,
- Občanské sdružení LAXUS Hradec Králové, ve výši 60.000,- Kč na nákup injekčních stříkaček pro uživatele drog a pokrytí nákladů na terénní činnost.

13/ ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2008.

14/ ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2008, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti.

15/ ZM bere na vědomí, že na rok 2008 nebyla podána do Fondu rozvoje bydlení žádná přihláška.

16/a ZM bere na vědomí zprávu likvidátora a starosty města ohledně Městského podniku bytového hospodářství a služeb Polička, státní podnik Polička, „v likvidaci“ a souhlasí s takto navrženým postupem s tím, že po definitivním ukončení likvidace bude předložena zastupitelstvu města zpráva auditora.

16/b ZM souhlasí, aby účelová dotace vyjednaná ve výši likvidačního zůstatku Městského podniku bytového hospodářství a služeb Polička, státní podnik Polička „v likvidaci“, tj. 7.000.000,-- Kč, byla použita na dostavbu Školní jídelny Polička, Rumunská 646, Polička.

17/ ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 757/1 o výměře 1640 m2 v k.ú. Rohozná. Kupní cena činí Kč 30,--/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

18/ ZM schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 504/2 o výměře cca 14 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,--/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení oddělovacího geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

19/a ZM schvaluje prodej pozemku st.p.č. 453/3 o výměře 45 m2 a p.p.č. 2157/2 o výměře 74 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,--/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

19/b ZM neschvaluje prodej části pozemku p.č. 2160 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Polička.

20/ ZM schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 1357/1 o výměře 5979 m2 v k.ú. Borová. Kupní cena bude stanovena ve výši Kč 281.020,-- s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně oddělovacího geometrického plánu.

21/ ZM odkládá prodej části pozemkové parcely č. 5545/2 o výměře cca 59 m2, části p.p.č. 6132/16 o výměře cca 46 m2 a části p.p.č. 5537/1 o výměře cca 13 m2 v k.ú. Polička.

22/a ZM neschvaluje odložení prodeje pozemku p.č. 1258/3 o výměře 1339 m2, pozemku p.č. 1258/5 o výměře 1750 m2, pozemku p.č. 1258/7 o výměře 1986 m2, pozemku PK č. 1159/1 o výměře 75 m2 a pozemku PK č. 1258/1 o výměře 3386 m2, vše v k.ú. Borová.

22/b ZM neschvaluje prodej pozemku p.č. 1258/3 o výměře 1339 m2, pozemku p.č. 1258/5 o výměře 1750 m2, pozemku p.č. 1258/7 o výměře 1986 m2, pozemku PK č. 1159/1 o výměře 75 m2 a pozemku PK č. 1258/1 o výměře 3386 m2, vše v k.ú. Borová za kupní cenu Kč 10,--/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

23/a ZM neschvaluje odložení prodeje pozemku p.č. 1157/1 o výměře 8327 m2 a části pozemku p.č. 1157/2 o výměře cca 12000 m2 v k.ú. Borová .

23/b ZM neschvaluje prodej pozemku p.č. 1157/1 o výměře 8327 m2 a části pozemku p.č. 1157/2 o výměře cca 12000 m2 v k.ú. Borová za kupní cenu dle znaleckého posudku s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

24/a ZM neschvaluje odložení prodeje části pozemku p.č. 1162/5 a části p.p.č. 1166/1 v k.ú. Borová nacházející se pod vedením vysokého napětí.

24/b ZM neschvaluje prodej části pozemku p.č. 1162/5 a části p.p.č. 1166/1 v k.ú. Borová nacházející se pod vedením vysokého napětí za kupní cenu dle znaleckého posudku s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně zhotovení geometrického plánu.

25/ ZM bere na vědomí umístění pamětní desky na bývalém domku rodiny Martinů na ul. Svépomoc č.p. 182 v Poličce


V Poličce dne 12. června 2008Jaroslav Martinů                                                            Mgr. Jan Matouš
      starosta                                                                  člen rady města Kompletní znění usnesení je k dispozici na sekretariátě starosty města a k poslechnutí na zvukovém záznamu