Město Polička

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Poličky konané dne 30.10.2008

ZM volí za členy návrhové komise pana Bohumila Bednáře, MUDr. Jiřího Tomana a MUDr. Patrika Lisého.

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Mgr. Petra Zaala, ověřením Mgr. Davida Šafáře a paní Marii Kučerovou.

ZM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků ve II. kole 2008 pro:
- Dětské informační centrum v Poličce, ve výši 10.000,-- Kč, na úhradu nájemného za užívané prostory
- Občanské sdružení přátel ZŠ Na Lukách v Poličce, ve výši 4.400,-- Kč, na projekt „Práce s hlínou“
- Pionýrská skupina Pionýr Polička, ve výši 6.000,-- Kč, na pořádání Dětské porty
- Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, ve výši 20.000,-- Kč, na opravu fasády spolkového domu Na Jordáně
- Štěpánek Jiří, Polička, ve výši 12.000,-- Kč, na účast na mezinárodních soutěžích v kulturistice na Floridě
- TJ Spartak Polička – oddíl odbíjené, ve výši 25.000,-- Kč, na sportovní činnost mládežnických družstev

ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 10/2008.

ZM schvaluje zařazení částky ve výši 230 tis. Kč a eventuálně nedočerpaných prostředků rozpočtu roku 2008 do rozpočtu města Poličky na rok 2009 na financování zakázky „Pěstební opatření pro stromy v městské památkové zóně a vybrané aleje v Poličce“ dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje Program regenerace Městské památkové zóny Polička zpracovaný v říjnu 2008 na základě Usnesení vlády ČR č. 209 ze dne 25. 3. 1992 k Programu regenerace Městských památkových rezervací a Městských památkových zón a Zásad Ministerstva kultury ČR.

ZM bere na vědomí Zprávu o projednání návrhu zadání regulačního plánu Městské památkové zóny Polička včetně vyhodnocení požadavků dotčených orgánů, ostatních subjektů, Města Poličky a veřejnosti, které byly uplatněny u pořizovatele v průběhu projednání návrhu zadání regulačního plánu.

ZM schvaluje v souladu s § 64, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), návrh zadání regulačního plánu Městské památkové zóny Polička.

ZM schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 6/2 o výměře cca 800 m2 v k.ú. Předměstí. Kupní cena činí Kč 30,--/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 764/8 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Rohozná, a to v hranicích stávajícího oplocení. Kupní cena činí Kč 30,--/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 6475 o výměře 538 m2 a p.č. 4784/6 o výměře 640 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 50,--/m2 a bude uhrazena formou splátkového kalendáře po dobu 5-ti let. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje prodej pozemku st.p.č. 327 (bez stavby) o výměře 877 m2 a parcely PK č. 1989 o výměře 2101 m2 v k.ú. Oldřiš. Kupní cena činí Kč 30,--/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM neschvaluje směnu části pozemkové parcely č. 444/4 o výměře cca 275 m2 v k.ú. Střítež ve vlastnictví Města Poličky za pozemkovou parcelu č. 11 o výměře 619 m2 v k.ú. Střítež.

ZM schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 444/4 o výměře cca 120 m2 v k.ú. Střítež, dle dohody na místě samém ze dne 2. 10. 2008. Kupní cena činí Kč 30,--/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení oddělovacího geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje směnu části pozemku p.č. 444/4 o výměře 6 m2 v k.ú. Střítež ve vlastnictví Města Poličky za část pozemku p.č. 23/1 o výměře 4 m2 v k.ú. Střítež. Rozdíl ve směňovaných výměrách bude řešen doplatkem ve výši 30,-- Kč/m2.

ZM neruší své usnesení č. 33/e a 33/d ze dne 11. 9. 2008.

ZM neschvaluje prodej části pozemku p.č. 1162/1 označené dle GP č. 544-553/2008 jako p.č. 1162/9 o výměře 18442 m2 v k.ú. Borová, za podmínky zřízení věcného břemene ve prospěch Města Poličky spočívajícího v právu užívání části pozemku p.č. 1162/9 pro účely manipulace, přibližování a skladování dřeva na tomto pozemku za kupní cenu dle znaleckého posudku č. 2-41/2008 Kč 86.310,--.

ZM ruší své usnesení č. 2, kde ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Mgr. Petra Zaala, ověřením Mgr. Davida Šafáře a paní Marii Kučerovou.

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání RNDr. Milana Janečku, ověřením Mgr. Petra Nožku a paní Marii Kučerovou.

ZM schvaluje výkup pozemku p.č. 6088/28 o výměře 7 m2 a p.č. 392/27 o výměře 29 m2 v k.ú. Polička Kupní cena činí 50,--Kč/m2 a veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí Město Polička.

ZM schvaluje prodej části parcely PK č. 642/1 o výměře 169 m2 v k.ú. Modřec. Kupní cena činí Kč 30,--/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje uzavření směnné smlouvy, jejímž předmětem bude směna pozemkové parcely č. 1210/20 o výměře 2359 m2 v k.ú. Polička za pozemky ve vlastnictví Města Poličky, a to pozemkovou parcelu č. 1288/2 o výměře 27 m2, p.p.č. 1288/3 o výměře 137 m2, p.p.č. 1283/1 o výměře 41 m2, p.p.č. 1269/4 o výměře 399 m2, část p.p.č. 1269/1 o výměře cca 780 m2, část p.p.č. 1269/2 o výměře cca 341 m2, část p.p.č. 1275/1 o výměře cca 342 m2, část p.p.č. 1289/4 o výměře cca 161 m2, část p.p.č. 1298/1 o výměře cca 184 m2, část p.p.č. 6015 o výměře cca 197 m2, vše v k.ú. Polička. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí Město Polička.

ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy, jejímž předmětem bude převod pozemkové parcely č. 6298/5 o výměře 35 m2, p.p.č. 1326/6 o výměře 44 m2, p.p.č. 1297/3 o výměře 50 m2, p.p.č. 1298/3 o výměře 75 m2 a p.p.č. 1298/4 o výměře 252 m2, vše v k.ú. Polička, z vlastnictví společnosti VAMDUM, s.r.o., se sídlem v Poličce, do vlastnictví Města Poličky, dle důvodové zprávy. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí Město Polička.

ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě se smlouvou zástavní a smlouvou o zřízení předkupního práva uzavřené dne 18. 6. 2008, jehož obsahem bude změna splátkového kalendáře, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje uzavření Darovací smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Římskokatolickou farností – děkanstvím Polička, jako dárcem a oprávněným z věcného břemene a Městem Polička jako obdarovaným a povinným z věcného břemene, jejímž předmětem je pozemková parcela č. 110 – ostatní plocha, hřbitov, urnový háj v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí obdarovaný.

ZM schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu mezi Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Poličce, jako převodcem a Městem Polička jako nabyvatelem, jejímž předmětem je st.p.č. 2030 – zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr a p.p.č. 2922/2 – ostatní plocha – hřbitov, urnový háj, dle důvodové zprávy. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí obdarovaný.

ZM schvaluje prodej pozemků p.č. 5537/42 o výměře 607 m2, p.č. 6132/13 o výměře 85 m2, části pozemku p.č. 5545/13 o výměře cca 600 m2 a části pozemku p.č. 5545/48 o výměře cca 900 m2 za účelem výstavby řadových garáží v lokalitě Mánesova v Poličce firmě ŠVANDA PRIMA s.r.o., se sídlem v Poličce, za podmínky zbudování dětského víceúčelového hřiště v této lokalitě dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 200,-- Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí včetně nákladů na zbudování víceúčelového hřiště a dopravní a technické infrastruktury uhradí kupující.

ZM schvaluje aktualizaci Strategického plánu města Poličky pro období 2008 – 2013 dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje poskytnutí příplatku mimo základní kapitál dle § 121 obchodního zákoníku ve výši 3.400.000,-- Kč společníkem městem Polička společnosti T.E.S. s.r.o., Polička.

ZM schvaluje termín pracovního zasedání zastupitelstva města ohledně vypořádání připomínek k územnímu plánu města Poličky na středu dne 26. 11. 2008 v 1530 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Polička.

V Poličce dne 30. října 2008


Jaroslav Martinů, starosta                                  JUDr. Marie Tomanová, Ph.D., místostarostka

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.
Zvukový záznam zde.