Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Vyhláška města Poličky o fondu rozvoje bydlení č.1/2003

Vyhláška Města Poličky
č.1/2003
O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA POLIČKY
 
Zastupitelstvo města Poličky schválilo na svém zasedání dne 24. dubna 2003 podle ustanovení § 10 a   § 84 odst.2 písm.i)  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění tuto obecně závaznou vyhlášku :

                                                         Čl. l
                                          Základní ustanovení
 
1.      Město Polička v zámu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a celkového vzhledu  města vytváří „ fond rozvoje bydlení Města Poličky“ ( dále jen fond), který slouží  k zvelebení obytných budov na území města Poličky.
2.      Fond se zakládá na základě návratné finanční výpomoci od Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Město Polička je při jeho použití vázáno Zásadami pro poskytování návratné finanční výpomoci na opravy a modernizaci bytového fondu stanovenými ministerstvem.
 
 
                                                  Čl.2
                                            Příjmy fondu
    
               Příjmy fondu jsou:
a)      návratná finanční pomoc poskytnutá Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
b)      splátky půjček poskytnutých městem vlastníkům obytných budov a úrokové výnosy z nich
c)      částka z rozpočtu města, odpovídající minimálně podílu celkově vyčerpaných prostředků v daném roce k počtu let zbývajících do doby splatnosti finanční výpomoci – takto vypočtená částka bude zvýšena o 3%
d)     dotace a případné výpomoci zaměřené k tomuto účelu
e)      jiné příjmy související s prostředky fondu a částky určené rozpočtem města. 
 
 
                                                 Čl.3
                                        Výdaje fondu
 
1.      Prostřednictvím fondu je možné finanční prostředky použít v souladu se schváleným programem rozvoje obce a stavebními předpisy
a)      k úhradě nákladů na opravy a modernizaci svého bytového fondu, popř. na v té souvislosti prováděné stavební práce, a to za podmínky vrácení použitých prostředků zpět do fondu
 
b)      na poskytnutí účelových půjček k úhradě na opravu a modernizaci bytového fondu , popř. na v té souvislosti prováděné stavební práce, vlastníkům obytných budov,a to za níže stanovených podmínek určujících dobu splatnosti, výši úroku a další pravidla uvedená v Čl.5 této vyhlášky
c)      na úhradu nákladů souvisejících s vedením účtu u peněžního ústavu .
 
2.      Poskytování účelových půjček dle Čl. 3 odst.1 písm.b) je možné za těchto podmínek : 

             kód                          účel                lhůta splatnosti            úrok        horní hranice


 
01    obnova střechy /krytina
      a konstrukce/ starší 10 let                 4 roky                 4%          do 40 tis. Kč        
                                                                                                       na 1 dům
 
02    zřízení plyn. nebo el. nebo
jiného ekologicky vhodného
vytápění ve stávajícím domě            4 roky                 4%          do 40 tis. Kč
                                                                                                              na 1 byt. jedn.
 
03    zřízení malé ČOV ke
stávajícímu domu                              4 roky                4%          do 25 tis. Kč
                                                                                                        na 1 byt. jedn.
 
04    dodatečná izolace domu
proti spodní vodě staršího
nad 10 let                                          4 roky                 4%          do 20 tis. Kč
                                                                                                       na 1 dům
 
05    obnova fasády domu včetně
oplechování u domu staršího
10 let                                                 4 roky                  4%         do 50 tis. Kč
                                                                                                       na 1 byt. jedn.
 
06    zateplení obvodového pláště
domu staršího 5 let                         4 roky                  4%         do 50 tis. Kč
                                                                                                      na 1 byt. jedn.
 
07    zřízení WC, koupelny nebo
sprchového koutu v bytě,
kde dosud není                                4 roky                  4%         do 30 tis. Kč
                                                                                                      na 1 byt. jedn.
 
          Jednotlivé typy půjček lze kumulovat s výjimkou titulu 05  - obnova fasády a
          06 – zateplení obvodového pláště, které nemohou být poskytnuty na jeden objekt.
         Půjčku nelze získat opakovaně na jeden titul u téhož domu a téhož bytu.
 
 
                                                                          Čl.4
                                                                  Výběrová řízení
                
1.      Půjčka z fondu rozvoje bydlení je vlastníkům obytných budov poskytnuta na základě výběrového řízení. Výběrové řízení organizuje městský úřad. O poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení rozhoduje Zastupitelstvo města Poličky na základě doporučení výběrové komise.
2.      Podmínky výběrového řízení , termín uzávěrky přihlášek a termín projednávání v zastupitelstvu města se zveřejňují na úřední desce městského úřadu po dobu nejméně 30 dnů před uzávěrkovým termínem přihlášek v měsících dubnu nebo květnu tak, aby o poskytnutí či neposkytnutí půjčky mohlo zastupitelstvo města rozhodnout nejpozději do 30.června .
3.      Přihlášky do výběrového řízení musí minimálně obsahovat
a)      jméno a příjmení fyzické nebo název právnické osoby a jméno a příjmení jejího pověřeného  zástupce
b)      adresu  trvalého pobytu nebo sídla právnické osoby
c)      přesné označení obytné budovy či stavby, tj.
-          adresa / ulice a č.orientační/, katastrální území a číslo popisné, není-li vydáno pak číslo parcely a označení stavebního povolení
-          doklad nebo prohlášení o vlastnictví k obytné budově nebo stavbě
-          stavební povolení nebo zpracovanou žádost o vydání stavebního povolení nebo ohlášení zamýšlené stavby
-          kopii technické dokumentace stavby, ze které je patrné zamýšlené
provedení stavby
d)     předběžnou dohodu s dodavatelem stavebních prací s orientační cenou dodávky a při svépomoci odhad nákladů, který při realizaci bude dodatečně  doložen fakturami a jinými doklady
e)      popis účelu, na který je půjčka požadována a přihlašuje-li se více účelů, pak popis každého z nich jednotlivě
f)       předpokládaný termín dokončení stavení akce a určení doby, ve které by půjčka byla čerpána
g)      požadovaná výše půjčky s respektováním její horní hranice dle vyhlášky
h)      prohlášení o celkovém finančním zajištění stavební akce
i)        návrh na stanovení záruky za poskytovanou půjčku ve výši 100% předpokládané výše půjčky ( ručení nemovitostí, cennými papíry, třetí osobou).
              
               Přihlášky do výběrového řízení, které nebudou obsahovat všechny požadované  údaje, mohou být z výběrového řízení vyřazeny.
 
4.      K provedení výběrového řízení je radou města jmenována  komise, která  navrhne zastupitelstvu města poskytnutí půjček.
 
5.      O výsledku výběrového řízení budou po projednání  v zastupitelstvu města všichni přihlášení účastníci písemně informováni s tím, že právo uzavřít smlouva o půjčce zanikne, pokud se vybraný účastník nedostaví do 30 dnů od vyrozumění k sepsání smlouvy o půjčce.
 
 
                                                          Čl.5
                                                Smlouva o půjčce
 
1.      S žadateli, kteří úspěšně projdou výběrovým řízením, uzavře Město Polička Smlouvu o půjčce z FRB, a to bez zbytečného odkladu.
2.      Smlouva musí obsahovat alespoň tyto údaje
       -    smluvní strany
-          identifikaci typu půjčky podle Čl.3
-          lhůtu splatnosti půjčky
-          režim čerpání půjčky
-          režim splácení půjčky včetně dne v měsíci
-          způsob splácení ( příkazem, složenkou, hotově)
-          závazek dlužníka k užití fin. prostředků k dohodnutému účelu
-          smluvní pokutu za porušení účelovosti ( okamžité vrácení + 30% )
-          případnou záruku
-          dohodu o otevření účtu u peněžního ústavu
-          souhlas dlužníka s kontrolním působením peněžního ústavu a zároveň jeho závazek předkládat peněžnímu ústavu účetní doklady o čerpání z účtu
-          podmínku dodržení stavebních předpisů a  sankci ( okamžité vrácení).
3.      Městský úřad může v dohodě s peněžním ústavem  a v souladu s touto vyhláškou vydat závazný vzor smlouvy o půjče.
4.      Městský úřad neprodleně po podpisu smlouvy o půjčce předá dohodnutý počet eexemplářů smlouvy peněžnímu ústavu s výzvou k otevření účtu a k převodu prostředků z fondu.
 
                                                     Čl. 6
                                     Zrušovací ustanovení
 
Zrušují se
-          Vyhláška Města Poličky č.2/95 o fondu rozvoje bydlení Města Poličky ze dne 6.4.1995
-          Vyhláška Města Poličky č.1/2002, kterou se mění Vyhláška Města Poličky č.2/95 ze dne 28.2.2002.
 
                                         Čl.
                                    Účinnost
 
         Tato vyhláška nabývá v souladu s ust. § 12 odst.2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění účinnosti dnem vyhlášení. Naléhavý obecný zájem je dán potřebou rozhodnout o poskytnutí půjček z fondu rozvoje bydlení Města Poličky v měsíci červnu 2003 při dodržení 30denní lhůty uzávěrky přihlášek o poskytnutí půjček.
 
         V Poličce dne  24.4.2003                 
           
         Miroslav Popelka                                                                Jaroslav Martinů
 
 
Na úřední desce zveřejněno : 25. 4.2003
Účinnost: 10.5.2003  
 
 
 
 
 
 
 
Věc: Novelizace Vyhlášky Města Poličky o fondu rozvoje bydlení Města Poličky.
 
        Na základě poskytnutí návratné finanční výpomoci od Ministerstva pro místní rozvoj ČR byla tato vyhláška  přijata v roce 1995 ( vyhláška 2/1995) a na jejím základě jsou poskytovány půjčky z FRB  na modernizaci bytového fondu. Výpomoc byla poskytnuta na dobu 10 let, takže v r. 2005 musí Město Polička poskytnuté finanční prostředky vrátit do státního rozpočtu.
 
 K  první novelizaci vyhlášky došlo v únoru 2002 ( vyhláška 1/2002).
 Novelou byly provedeny tyto změny 
- byly zvýšeny horní hranice u některých typů půjček 
      - zřízení ekologického  topení           z 20 tis. na 40 tis. Kč/ byt. jedn. 
      - obnova fasády domu                       z 30 tis. na 50 tis. Kč/ byt. jedn. 
      - zateplení obvod. pláště                   z 30 tis. na 50 tis. Kč/ byt. jedn. 
      - zřízení WC, koupeny, koutu           z 10 tis. na 30 tis. Kč/ byt. jedn.
- byla zrušena možnost poskytnout tuto půjčku na půdní nástavbu ve
výši 250 tis. Kč / byt. jedn. s dobou splatnosti 8 let,  a to s ohledem na blížící se termín vrácení poskytnutých finančních prostředků.
 
V současné době je třeba opět tuto vyhlášku změnit, a to tak, že bude vypuštěna možnost poskytnout půjčku na půdní vestavbu ve výši 100 tis. Kč / byt. jedn. s dobou splatnosti 8 let. Důvodem je opět blížící se termín vrácení  finančních prostředků.
Další navrhovanou změnou je to, že výběrové řízení by se neuskutečnilo 2krát do roka ( jaro a podzim) jako dosud, ale pouze jednou tak, aby zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí či neposkytnutí půjčky do 30.června. Důvodem je oprávněný argument žadatelů o půjčku o nutnosti provádět stavební práce v letních měsících.
 
Pokud jde o formu novelizace, jsou možné 2 způsoby :
a)      přijmout  dílčí novelu, která změní a doplní dvě původně přijaté vyhlášky ( šlo by o Vyhlášku Města Poličky č.1/2003, která mění a doplňuje Vyhlášku Města Poličky č.2/1995 ve znění Vyhlášky Města Poličky č/2002 o  fondu rozvoje bydlení Města Poličky a  bylo by změněno znění jednotlivých článků)   
b)      původní dvě verze vyhlášky zrušit a nahradit je samostatnou Vyhláškou Města Poličky č.1/2003 o fondu rozvoje bydlení Města Poličky, přičemž tam, kde nejsou změny, vyhláška "opisuje" původní text.

V zájmu přehlednosti a ucelené úpravy celé problematiky navrhujeme variantu b) a tímto způsobem předkládáme celý návrh novely.
 
Návrh na usnesení: ZM schvaluje Vyhlášku Města Poličky o fondu rozvoje bydlení
                                  Města Poličky.
 
Příloha: návrh vyhlášky č. 1/2003            JUDr. Dagmar Vašková, vedoucí OVV 
 
 
 
 
 
 

Vložil Dagmar Vašková (24.4.2003), přečteno 4965x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Nařízení a vyhlášky města | Vyhláška města Poličky o fondu rozvoje bydlení č.1/2003