Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Nařízení Města Poličky č.1/2009 o rozsahu, způsobu a lhůtách ke zmírňování závad ve schůdnosti

 

                                                           Město Polička
 
 
                                                         Nařízení č. 1/2009
 
                     o rozsahu, způsobu a lhůtách ke zmírňování závad ve schůdnosti
                     místních komunikací a průjezdných úseků silnic v zimním období
                                                     na území města Poličky
 
 
            Rada města Poličky se na svém zasedání dne 18.11.2009  usnesla vydat podle § 27 odst. 7
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm.d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
toto nařízení.
                           
                                                           Článek 1 
 
                                                     Základní ustanovení
 
             Toto nařízení řeší rozsah, způsob a lhůty ke zmírňování závad ve sjízdnosti a    schůdnosti
na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky tak, aby zimní
údržba byla zajišťovaná s přihlednutím ke společenským potřebám obyvatel města na straně jedné
a ekonomickým možnostem města, jako vlastníka místních komunikací, na straně druhé.
 
 
                                                            Článek 2
 
                                                          Základní pojmy
 
 1. Místní komunikace je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní

dopravě na území města.

 
 1. Závadou ve sjízdnosti na místních komunikacích se rozumí taková změna ve sjízdnosti,

kterou nemůže řidič předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném dopravnímu a stavebně

technickému stavu komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

 
 1. Závadou ve schůdnosti na místních komunikacích je taková změna, kterou nemůže

chodec předvídat při pohybu přizpusobeném stavebnímu a dopravně technickému stavu

místní komunikace, povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

 
 1. Povětrnostními situacemi a jejich důsledky , které mohou podstatně zhoršit sjízdnost a

schůdnost místních komunikací , jsou vánice a dlouhodobé intenzivní sněžení, vznik souvislé

námrazy, mrznoucí déšť, obleva, vichřice a jiné obdobné povětrnostní situace a jejich důsledky.

 
 1. Sjízdnost místních komunikací je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečnou

jízdu silničních a jiných vozidel přizpusobenou stavebnímu a dopravně technickému stavu komunikací

a povětrnostním podmínkám a jeijch důsledkům.

 
 1. Schůdnost místních komunikací a průjezdných úseků silnic je takový stav těchto komunikací,

který umožňuje bezpečný pohyb chodců přispusobený stavebnímu a dopravně technickému

stavu komunikací, povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům.

 
 1. Místní komunikace se rozděluji podle dopravního významu, určení a stavebně technického

vybavení do 4 tříd.

 
 
                                                         Článek 3
 

                                Rozsah zimní údržby místních komunikací

 
 1. Zimním obdobím se pro účely tohoto nařízení rozumí období od 1.listopadu do

31.března následujícího roku. V tomto období provádí správce místních komunikací ( T.E.S. s.r.o. )

zimní údržbu podle „Plánu zimní údržby místních komunikací a chodníků v Poličce“. Pokud vznikne

zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti

místních komunikací bez zbytečných odkladů přiměřeně vzniklé situaci.

 
 1. Zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací se provádí v celé šíři

a délce, která slouží výhradně chůzi, jízdě vozidel nebo jako zastávka autobusů, není-li dále uvedeno

jinak.

 
 1. Sníh se odstraňuje mechanickým a ručním odklízením. Zbytková vrstva sněhu a náledí

se odstraňuje posypem smíchaním posypové soli a kamenné drtě. Na místních chodnících se

posyp provádí jenom kamennou drtí. Nesmí být zataraseny přechody pro chodce, kontejnerová

stání a nástupy a výstupy z hromadných dopravních prostředků.

 
 1. Používání škváry, popela a kuchynské soli ke zmírňování závad na chodnících je zakázané.
 
 1. V případě většího spadu sněhu se chodníky udržují pouze v šíři nezbytně nutné nejméně však

v šíři 1 m.

 
 1. Z důvodu malého dopravního významu, technické nemožnosti a omezeného počtu osob se

na některých místních komunikacích neprovádí zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti, které

byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy. Seznam místních komunikací (chodníků ), na kterých

se neprovádí zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti je uveden v příloze tohoto nařízení.

 
           
                                                    Článek 4
 
Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací
 
 1. Zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací se zahajuje při zjištění,

že vrstva napadlého sněhu dosáhla 5 cm. V pracovní době je to nejdéle do 30 minut a v

mimopracovní době při domácí pohotovosti pracovníků nejdéle do 90 minut.

 
 1. Zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací se provádí nepřetržitě

v době od 04:00 hodin do 16:00 hodin. V době od 16:00 hodin do 04:00 hodin se zmírňování

závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích neprovádí.

 
 1. V plánu zimní údržby místních komunikací budou stanoveny tyto lhůty :
 
I.        pořadí důležitosti               do 4 hodin
II.     pořadí důležitosti               do 12 hodin
III.   pořadí důležitosti               po ošetření komunikací I. a II. pořadí      nejpozději však do 48 hodin
           
 
 
 
                                                           Článek 5
 
                                                          Účinnost
 
            Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctý den ode dne jeho vyhlášení.
 
 
 
 
 
 
 
                  ---------------------------------------------   --------------------------------------------
                          Jaroslav Martinů    v.r.                JUDr. Marie Tomanová, PhD. v.r.
                               starosta                                                  místostarostka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Příloha k Nařízení města Poličky č. 1/2009
 
                             Neudržované úseky místních komunikací ( chodníků )
 
 
ul. Riegrova  -           po obou stranách
ul. Masarykova         -           po obou stranách
ul. Tyršova     -           od pošty do náměstí po obou stranách
ul. U masných krámů -          po obou stranách
ul. Václavská             -           po obou stranách
ul. Otakarova            -           po obou stranách
ul. Tylova                   -           po obou stranách
ul. Pálená                   -           po obou stranách
ul. Šaffova      -           po obou stranách
ul. Komenského        -           po obou stranách
 
V těchto ulicích jsou chodníky současti komunikace a střed města je obytná zóna, kde se
celá šíře komunikace využívá pro chodce.
 
 
 
 
 
ul. Nová                     -           jsou zde chodníky bez povrchu nelze prohrnovat
ul. Na Jordáně           -        od pošty po levé straně kolem rodinných domků šíře
                                               60cm                                                                                                                                                              
ul. Revoluční               -   od zimního stadionu k poště pravá strana  šíře1-1,5m                                                                                                                                                                                                                     
ul. Lidmilova -          od ul.Hegerova pravá strana
ul. Hegerova -           levá strana – od kruhového objezdu po Hernu
                                     neprojede u vchodu                                                       
                                      -          od Herny po ul. Lidmilova
                                      -        od vjezdu Fa: VHOS po dům p. Jílka nelze
                                                udržovat kvůli sloupům VO
ul. Družstevní            -     od ul. ČSl. armádyod mlýna - levá strana strojně
                                           nelze prohrnovat 
sídl. B. Němcové       -    u domu č.p. 666 – 667   se nepoužívá
ul. Mánesova             -     od ul.Wolkerova - pravá strana   sloupy VO v celé
                                           délce  chodníků
ul. K. Světlé                -    okolo rodinných domků od ul. Wolkerova levá strana
                                            v celé délce sloupy VO 
Průmyslná zóna         -   od ul. T. Novákové kolem Fa: Medesa   levá strana v celé
                                           délce sloupy VO
ul. Svépomoc             -    od ul. Starohradská po odbočku spojovačky ul. Havlíčkova 
                                             pravá strana šíře 1,1m
ul. Havlíčkova           -       pravá strana od spojovačky od č.p. 241 k ul. Svépomoc 
                                            asfalt silně zvlněný
                                      -      levá strana od spojovačky po vjezd k Nemocnici
                                             v chodníku jsou sloupy VO
ul. Betlém                  -       okolo plotu bývalé Hedvy    jsou v celém chodníku uprostřed                         
                                            sloupy VO
ul. Jiráskova             -      od ul. Čsl. armády levá strana   v cestě sloupy VO                       
ul. Obránců míru       -     levá strana vcelé délce sloupy VO strojně nejde prohrnovat
ul.Ladova od Benziny   -   pravá strana v celé délce sloupy VO strojně nejde prohrnovat  
ul. Eiseltova                  -    pravá strana od ul. Ladova po ul. Nerudovu v celé délce VO  
                                              nelze strojně prohrnovat 
ul. Nerudova                -    od ul. Eiseltova - pravá strana   v celé délce sloupy VO nelze                         
                                             strojně prohrnovat
 
ul. E. Beranové          -     od ul. Starohradská – pravá strana nelze prohrnovat je silně
                                            zvlněný                                                                                          
ul. Starohradská      -     pod Benzinou – levá strana okolo rodinných domků v celé
                                           délce sloupy VO nelze strojně prohrnovat 
ul. Erbenova              -     od Dr. Kösslera až k č.p. 509 pravá strana v celé délce jsou                         
                                           sloupy VO nelze strojně prohrnovat                      
ul. Čsl. armády         -     mezi ul. Jiráskova a Bezručovav celé délce jsou sloupy VO                           
                                           nelze strojně prohrnovat 
 
 
 
   

 

Vložil Brokl Vlastimil (19.11.2009), přečteno 3201x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Nařízení a vyhlášky města | Nařízení Města Poličky č.1/2009 o rozsahu, způsobu a lhůtách ke zmírňování závad ve schůdnosti