Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků v Poličce - 2009

 

 
 
                                               PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY
 
                                 MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ
                                                  
                                                      V POLIČCE
 
 
 
 
1.      ÚVOD
 
    Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních
komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky tak, aby zimní údržba byla
zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým
možnostem vlastníka
místních komunikací na straně druhé.
Vzhledem k tomu, že společenské potřeby jsou vždy vyšší než ekonomické možnosti vlastníka
místních komunikací, jsou úkoly stanovené v tomto plánu průsečníkem společenských potřeb
uživatelů místních komunikací a možnostmi danými finančními prostředky dle rozpočtu města.
Obsahem plánu je specifikace činnosti města jako vlastníka místních komunikací s přihlédnutím
k platným právním předpisům v této oblasti.
Vzhledem k tomu, že v zimním období není možno závady ve sjízdnosti odstranit, nýbrž jen zmírnit
a vzhledem k tomu, že závady není možno zmírnit okamžitě na celém území města, stanoví Plán
zimní údržby i potřebné priority údržby, a to jak místně tak i časově. Tyto priority vyplývají z nestejné
důležitosti místních komunikací a z technických možností provádění zimní údržby.
Plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací
spojených se zimní údržbou těchto komunikací a zároveň je jedním z důkazních prostředků pro
posouzení odpovědnosti vlastníka místních komunikací za škody vzniklé uživatelům komunikací
z titulu závad ve sjízdnosti a schůdnosti.
 
 
2.      OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA ZIMNÍ ÚDRŽBU, KONTAKTY
 
       Odpovědnost za zimní údržbu místních komunikací je stanovená organizačním řádem
a pracovní naplní zaměstnanců správce místních komunikací T.E.S.s.r.o. Polička
 

 

Cobe Ivanovski
Jednatel
461 721 796, 605 247 744
Milan Pazlar
Vedoucí provozu
461 721 563, 603 514 647
Ing. Jozef Opina
Technik
461 721 563, 604 947 881
Dispečer
Po pracovní době 18-06, So,Ne,Sv-nepřetržitě
461 725 285, 739 451 219
 
 
3.      ZÁKLADNÍ POJMY
     
            Obecně závaznými právními předpisy se rozumí
 
a)             Zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění ( dále jen zákon )
b)            Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
               (dále jen vyhláška)
 
           Zimní údržbou místních komunikací
 
            se rozumí zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto komunikacích, které  byly      způsobeny zimními povětrnostními vlivy a podmínkami ( § 41, odst.6 zákona ).
 
 
 
 
Sjízdnost místních komunikací
 
je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečnou jízdu silničních a jiných vozidel
přizpůsobenou stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací a povětrnostním
podmínkám a jejich důsledkům ( § 26, odst.6 zákona ).
 
Závadou ve sjízdnosti
 
            na místních komunikacích se rozumí taková změna ve sjízdnosti, kterou nemůže řidič 
předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném dopravnímu stavu a stavebnětechnickému stavu
komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům ( § 26, odst.6 zákona ).
 
Schůdnost místních komunikací a průjezdných úseků silnic
 
je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečný pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu
stavu a dopravně technickému stavu komunikace, povětrnostním situacím a jejich důsledkům
( § 26 odst.7 zákona ).
 
Závadou ve schůdnosti
 
je taková změna ve schůdnosti, kterou nemůže chodec předvídat ani při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikace, povětrnostním situacím a jejich
důsledkům ( § 26 odst.7 zákona ).
 
Vlastníkem místních komunikací 
 
            je obec ( § 9 odst.1 zákona ).
 
            Město Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička
 
            Správcem místních komunikací
 
            je právnická osoba, kterou obec pověřila výkonem svých vlastnických práv
             ( § 9 odst.3 zákona ).
 
            T.E.S.s.r.o., Jiráskova 977, 572 01 Polička
 
            Ekonomické možnosti vlastníka místních komunikací
           
            jsou dány zejména výší finančních prostředků, které může město ze svého rozpočtu na
zimní  údržbu místních komunikací poskytnout.
 
            Neudržované úseky místních komunikací
 
            jsou úseky, které se v zimě neudržují pro jejich malý dopravní význam ( § 27 odst.6                                       zákona ) a pro technickou nebo ekonomickou nemožnost zimní údržby.
 
           
 
 
            Vlastník místní komunikace
 
            nebo chodníku odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti chodníku, místní                       komunikace
 
            Zimním obdobím
 
            se rozumí doba od 1.listopadu do 31.března následujícího roku.V tomto období se zimní údržba                          místních komunikací zajišťuje podle tohoto plánu.
Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve   sjízdnosti a
schůdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci a technickým možnostem vlastníka ( správce ) místních komunikací.
 
           
            Kalamitní situací
 
se rozumí stav, kdy nárazově došlo vlivem povětrnostních podmínek k nesjízdnosti na   
všech místních komunikacích.
 
 
4.      ZÁKLADNÍ POVINNOSTI VLASTNÍKA, SPRÁVCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V ZIMNÍM OBDOBÍ
 
a) Základní povinnosti vlastníka místních komunikací
 
-         zajistit potřebné finanční prostředky na provádění zimní údržby,
-         uzavřít smlouvy s dodavateli prací potřebných pro provádění zimní údržby,
-         kontrolovat včasnost a kvalitu prací při provádění zimní údržby,
-         operativně zasahovat do organizování zimní údržby místních komunikaci v době kalamitní
situace, kterou na žádost správce místních komunikaci vyhlašuje
 
b) Základní povinnosti správce místních komunikací
 
-         zajistit včasnou přípravu na provádění prácí spojených se zimní údržbou,
-         v průběhu zimního období zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti na
místních komunikacích a chodnících, s přihlédnutím k ekonomickým možnostem vlastníka
místních komunikací
a to v rozsahu stanoveném v tomto plánu zimní údržby,
-         řídit a kontrolovat průběh zajišťování zimní údržby místních komunikací a vést o této
činnosti předepsanou evidenci,
-         úzce spolupracovat při zajišťování zimní údržby s orgány obce, městskou policií a jinými zainteresovanými orgány,
-         řídit a kontrolovat provádění všech prací spojených se zimní údržbou místních komunikací.
 
      c) Základní povinnosti uživatelů místních komunikací
 
-         přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komunikací, který je v zimním období obvyklý,
-         při chůzi po chodnících a komunikacích, kde se podle tohoto plánu zmírňují závady ve
schůdnosti, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace ( např. zamrzlé kaluže,
kluzkost ve stínu stromů, budov a atp.),
-         při chůzi po chodníku používat té části chodníku, která je posypána posypovým materiálem,
-         při přecházení komunikací použít k přechodu označený přechod pro chodce na němž jsou
podle tohoto plánu zmírňovány závady ve schůdnosti.
 
 
 
 
5.      KALAMITNÍ SITUACE
           
Kalamitní situaci vyhlašuje rada města nebo orgán jí určený a to na žádost správce komunikací.                         
Zmirňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti se na místních komunikacích v době kalamitní 
situace provádí operativně podle vývoje počasí bez ohledu na pořadí stanovené v tomto plánu.
Po vyhlášení kalamitní situace jsou pracovníci správce místních komunikaci povinni se na výzvu neprodleně dostavit na své pracoviště a plnit úkoly, kterými budou pověřeni.
V době kalamitní situace může rada města podle §47 zákona č. 367/90 Sb., o obcích uložit
povinnost právnickým osobám poskytnout osobní a věcní pomoc pro odstraňování následků kalamity.
 
 
6.      ZÁKLADNÍ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PŘI ZMÍRŇOVÁNÍ ZÁVAD VE SJÍZDNOSTI
A SCHŮDNOSTI MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ
 
a)      Odklizení sněhu mechanizačními prostředky
 
           Odklizení sněhu mechanizačními prostředky je z ekologického i ekonomického          hlediska nejvhodnější technologií zimní údržby. Sníh je nutno odstraňovat podle možností dříve než
jej provoz zhutní.
S odklízením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadlého sněhu dosáhne 5 cm. Při trvalém
sněžení se odstraňování sněhu opakuje.
 
Odklízení sněhu na místních komunikacích se provádí mechanizačními prostředky podle tras  
uvedených v příloze č.1 plánu zimní údržby v celé jejích délce a šířce.                                                        
 
Odklízení sněhu na placených a neplacených parkovištích se provádí podle seznamu uvedeném
v příloze č. 3 plánu zimní údržby. Odklízení sněhu na parkovištích se provádí mechanizačními
prostředky až po odklízení sněhu na místních komunikacích.
 
Odklízení sněhu před garážemi se provádí podle seznamu uvedeného v příloze č. 6 plánu zimní
údržby až po odklízení sněhu z místních komunikacích
 
b)      Zdrsňování náledí nebo provozem ujetých sněhových vrstev posypem inertními nebo
chemickými materiály
           
S posypem místních komunikací a chodníků se začíná až po odstranění sněhu.Účinek posypu
inertními materiály spočívá v tom, že jednotlivá zrna posypového matriálu ulpí na povrchu vrstvy
náledí nebo zhutněného sněhu, čímž se zvýší koeficient tření. Toto zvýšení je však malé a proto
pouze zmírňuje
kluzkost komunikace. Posyp místních komunikaci a chodníků se provádí inertním materiálem mechanizačními prostředky.                      
 
Posyp místních komunikací a chodníků chemickými posypovými materiály se provádí jenom při
souvislém náledí.
 
 
 
c)      Údržba chodníků
Odklízení sněhu na místních chodnících se provádí mechanizačními prostředky podle pořadí
uvedeném v příloze č.2 plánu zimní údržby. Odklízení sněhu na místních chodnících se provádí  
v celé jejích délce a šířce.
 
d)      Ruční úklid sněhu a ruční posyp
 
Ruční úklid sněhu a ruční posyp se provádí zpravidla na místech, která jsou pro mechanizační                   prostředky nepřístupná. Z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, kteří takovýto druh práce zajišťují, se ruční posyp a ruční úklid sněhu provádí pouze za denního světla, v noci pak pouze 
na místech, která jsou řádně osvětlena. Sníh se odstraňuje a posyp provádí zejména na přechodech           pro chodce, na chodnících, na schodech atp.
 
·          Přechody pro chodce – na přechodech pro chodce se sníh odklízí podle seznamu uvedeném
v příloze č. 4 plánu zimní údržby. Na přechodech se sníh odklízí v pracovních dnech pondělí až pátek
v době od 06:00 hodin do 16:00 hodin. V soboty, neděle a ve svátky se přechody pro chodce neudržují.
·          Schody – na schodech se sníh odklízí podle seznamu uvedeném v příloze č. 5 plánu zimní
údržby. Sníh se odklízí a posyp provádí na schodech nepřetržitě. Po pracovní době, v soboty, neděle a svátky zimní údržbu schodů provádí dispečer.
 
 
 
7.      LHŮTY PRO ZMÍRŇOVÁNÍ ZÁVAD VE SJÍZDNOSTI A SCHŮDNOSTI MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
 
      Zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací I. - IV. třídy je zajištěné v těchto lhůtách :
 
a)      I.         pořadí důležitosti - místní komunikace I.třídy                    do 4 hodin po spadu sněhu
      V prvním pořadí důležitosti se zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti provádí jenom na ulici Eimova
 
b)      II.        pořadí důležitosti - místní komunikace II. a III. třídy        do 12 hodin po spadu sněhu
      Ostatní místní komunikace podle přílohy č. 1, tras A, B, C
 
c)      III.      pořadí důležitosti - místní komunikace IV. třídy                 
po ošetření komunikací I.a II.pořadínejpozději však do 48 hodin po spadu
      Místní chodníky podle přílohy č. 2, tras A a B, kromě chodníků, které se v zimním období neudržují. Tyto jsou uvedené v příloze Nařízení Města Polička č. 1/2009.
     
 
 
 
8.      ČASOVÉ LIMITY PRO ZAHÁJENÍ PRACÍ PŘI ZIMNÍ ÚDRŽBĚ MÍSTNÍCH        KOMUNIKACÍ
 
a)      Při odstraňování sněhu
 
V  pracovní době nejdéle do 30 minut od zjištění, že vrstva napadlého sněhu dosáhla 5 cm.
 
V  mimopracovní době při domácí pohotovosti pracovníka do 90 minut po zjištění, že vrstva napadlého sněhu dosáhla 5 cm.
 
b)      Při posypu inertními materiály pro zmírnění závad kluzkosti
 
V pracovní době nejdéle do 30 minut po zjištění, že se na místních komunikacích zhoršila sjízdnost
nebo schůdnost vytvořením náledí.
 
V  mimopracovní době při domácí pohotovosti pracovníků do 90 minut po zjištění zhoršení sjízdnosti
nebo náledí.
 
Místní komunikace a chodníky se v době od 16:00 hodin do 04:00 hodin následujícího dne neudržují.
 
 
 
 
 
9.      STANOVENÍ POŘADÍ JÍZD PŘI ZIMNÍ ÚDRŽBĚ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ           
 
V prvním pořadí k zabezpečení sjízdnosti místních komunikaci a schůdnosti chodníků vyjíždějí
současně tři traktory s radlicemi, malotraktor s radlici a John Deer s radlici. Traktory projíždějí trasy
A, B, C, podle stanovených tras v příloze č. 1, malotraktor a John Deere projíždějí trasu chodníků
podle seznamu uvedeném v příloze č.2 plánu zimní údržby.
 
Ve druhém pořadí podle potřeby nebo rozhodnutí dispečera vyjíždí UN 053 a UNC 060, k dočištění
místních komunikací, parkovišť a prostorů před garážemi.
 
 
 
 
 
 
 
      SCHVALOVACÍ DOLOŽKA
 
Plán zimní údržby místních komunikací na zimní období listopad až březen byl schválen Radou města Poličky v Poličce dne 18.11.2009 usnesením č. 443
      Plán zimní údržby se schvaluje na dobu neurčitou.
 
 
 
 
 
Za předkladatele :   T.E.S. s.r.o. Polička                                jednatel: Cobe Ivanovski v.r.
 
 
 
 
 
 
 
Příloha číslo 1

Příloha číslo 1 Plánu zimní údržby

Trasy pro odklízení sněhu na místních komunikacích

 

            TRASA “A”

TRASA  “B”

TRASA  “C”

Tyršova          

Eimova po vjezd do Nemocnice           

Smetanova + autobusové nádraží

Palackého náměstí

Parkoviště u Pošty      

P. Jilemnického

Komenského              

Na Jordáně

Starohradská k Atlasu

Park

Nádražní + Bazén

Spojovačka Starohradská- Hrubínova

Za potravinami Cink  

Na Bídě

Revoluční

Družstevní

Masarykova

Jungmanova

Masarykova škola      

Riegrova

A. Lidmilové

Pod kopečkem

U masných krámů

Za starými jatkami

Pivovarská     

Nám. B. Martinů

Na Vyšehradě

U královské aleje

Šaffova

9. května

Liboháj

Tylova

Hegerova I

T.E.S.s.r.o

Pálená

U p. Hlouše

Jiráskova        

Nová  

U p. Švandy

M. Bureše       

Fortna

Hegerova II.

J. Suka

Václavská

U p. Korába

Bezručova

Otakarova

Vojenské bytovky

E.Beneše

Eimova           

Paseky

1. Máje

Havlíčkova

Družstevní u K.Doležala

Obranců míru

Betlém

Okaly za Hegerova III.

Lidická

Svépomoc

Cikánka

Rumunská      

Za Ponasem    

Dvůr sídliště 9. května

Dvořákova

Švermova

K přehradě

B.Němcové    

Dukelská

Modřec

Mánesova

Luční

 

Janáčkova

E.Beranové

 

Wolkerova

Eiseltova

 

Modřecká

Nerudova

 

U vlečky

Ladova

 

Baldecká

Centrální hřbitov

 

Polní

Haškova

 

E. Vencovského

Erbenova

 

K.Světlé

Hrubínova

 

J.V.Sládka      

Kolem ČOV

 

 

            TRASA “A”

TRASA  “B”

TRASA  “C”

M.Švabinského

Kanály

 

Spojovačky Družstevni- Hegerova

 

 

V.Hálka

 

 

Alšova i kolem Viléma

 

 

Kolem p. Scheiba

 

 

U mlýna

 

 

 

 

 

 

 

Příloha číslo 2  Plánu zimní údržby

 

Trasy pro odklízení sněhu a posypu chodníků

TRASA  „A“

-Ulice Heydukova od Divadla levá strana až po autoservis U Cika

-Ulice Vrchlického od Divadla levá strana na ulici Starohradská až po servis Quick

-Ulice Vrchlického od ulice Riegrova pravá strana až po ulici Eimova

-Ulice Starohradská od PONAS pravá strana až po Restauraci Starohradská

-Ulice Eimova od ulice Starohradská po obou stranách až k poště

-Ulice Parkány a spojovačka k restauraci Jordán

-Ulice Štěpničná

-Ulice Na Bídě od ulice Tyršova levá strana až po ulici Masarykova

-Ulice Nádražní od ulice Eimova k nádraží ČD po obou stranách 

-Ulice Smetanova od ulice Tyršova po ulici Jilemnického po obou stranách a autobusové nádraží

-Ulice T. Novákové levá strana od železničního přejezdu po Pilu Pražan                 

-Ulice T. Novákové pravá strana od železničního přejezdu po ulici Na Vyšehradě

-Ulice Na Vyšehradě od ulice T. Novákové po prodejnu JIP po obou stranách

-Ulice Tyršova po obou stranách od žel. přejezdu po poštu

-Ulice Husova od pošty ke kruhovému objezdu po obou stranách

-Ulice Hegerova od kruhového objezdu po odbočku na sídliště Hegerova po obou stranách včetně     

  sídliště 9. května

-Ulice Hegerova od odbočky na sídliště Hegerova pravá strana po odbočku na Troudňaky

-Ulice Hegerova od domu p. Jílka levá strana po bývalé vojenské bytovky

-Ulice Hegerova II. a III. 

-Sídliště Hegerova po celém sídlišti

-Spojovačka za tenisovými kurty k Penny marketu levá strana

-Ulice Na Vyšehradě levá strana od tenisových kurtů až po firmu Dräger

-Spojovačka u p. Vápeníka po ulici Revoluční

-Ulice A. Lidmilové od ulice Revoluční levá a pravá strana po ulici Hegerova

-Ulice Revoluční od ulice A. Lidmilové levá strana po ulici Jungmanova a od ulice Jungmanova po     

  ulici Husova po obou stranách

-Ulice Jungmannova od ulice Revoluční levá strana

-Ulice Jilemnického od ulice Smetanova, levá strana až po ulici Střítežská, pravá strana kolem fa        

  PRIMA

-Ulice Svépomoc od ulice Jilemnického po ulici Starohradská po obou stranách

-Ulice Havlíčkova od vjezdu do Nemocnice po ulici Eimova levá strana

-Ulice Švermova od ulice Svépomoc po ulici Dukelská po obou stranách a spojovací chodníky k          

  parkovišti Dukelská

-Spojovací chodník za domem č.p.383-388 na ulici Švermova

-Ulice Dukelská a Luční po obou stranách

-Ulice Střítežská od fa PRIMA levá strana až po ulici Starohradská

-Ulice Starohradská od fa BIG po kuchyně Sýkora pravá strana

-Ulice E. Beranové od ulice Starohradská pravá strana po ulici Eiseltova

-Cesta za hřbitovem sv. Michaela

-Ulice Eiseltova od ulice E.Beranové pravá strana po ulici Ladova

-Ulice Ladova od ulice Eiseltova pravá strana po ulici Starohradská

-Ulice Ladova od ulice Eiseltova levá strana po ulici Nerudova

-Ulice Nerudova od ulice Ladova pravá strana po ulici Eiseltova

 

-Ulice Haškova pod Benzinou levá strana včetně slepé ulice po obou stranách, dále pravá strana za

  zubní středisko

-Ulice Erbenova levá strana od Tiskárny po konec slepé ulice, dále spojovačkou na ulici Ladova

-Ulice Hrubínova pravá strana až po konec ulice u čp.547

-Centrální hřbitov

 

 

 

TRASA  „B“

 

-Ulice Hradební

-Ulice Kostelní

-Ulice Růžová

-Městský naučný park včetně Na Valech

-Ulice   Čsl.   armády   od   kruhového   objezdu   po  Nábřeží  svobody,  hráz  Synského rybníka     

  Po  parkoviště Na Prče

-Ulice Vrchlického od TD pravá strana po ulici Zákrejsova až po stadion U Liboháje, včetně U   

  Královské aleje

-Ulice Zákrejsova od kapličky levá strana po garáže U Liboháje

-Nádvoří M. Bureše

-Ulice Jiráskova od ulice Zákrejsova pravá strana po ulici Bezručova, od ulice Bezručova po ulici

  Čsl. armády po obou stranách  

-Ulice J. Suka od ulice Jiráskova po obou stranách

-Ulice 1. máje u zdravotního střediska po obou stranách včetně spojovačky s ulici Jiráskova u „60“

-Ulice Obránců míru od ulice Jiráskova pravá strana

-Ulice Bezručova kolem rodinných domků

-Ulice Lidická od ulice Jiráskova po obou stranách

-Ulice E. Beneše od ulice Zákrejsova po obou stranách

-Ulice Rumunská od ulice E. Beneše pravá strana po jídelnu, od jídelny levá strana po ulici Čsl.       

  armády

-Ulice Čsl. armády od kruhového objezdu levá strana po křižovatku u ZUŠ, od křižovatky u ZUŠ 

  až  po  konec města po obou stranách

-Ulice Dvořákova od ulice Čsl. armády pravá strana až po ulici Mánesova

-Ulice Mánesova levá strana od ulice Dvořákova až po ulici Wolkerova, od ulice Wolkerova po

  ulici družstevní po obou stranách

-Ulice Družstevní od ulice Čsl. armády po obou stranách

-Ulice Janáčkova od ulice Wolkerova po obou stranách

-Ulice Wolkerova od ulice Čsl. armády po ulici Mánesova po obou stranách, od ulice Mánesova po

  ulici K.Světlé levá strana

-Ulice M. Švabinského od ulice J.V. Sládka po obou stranách

-Ulice J.V. Sládka od ulice Družstevní po obou stranách

-Ulice K. Světlé od ulice Wolkerova pravá strana po ulici V Hálka

-Sídliště Mánesova kolem domů, které postavila fa PRIMA čp. 1085 – 1088

-Ulice Družstevní – U Šlosrů

-Ulice Hegerova III.

-Hřbitov sv. Michaela

 
 
 
 
Příloha číslo 3 Plánu zimní údržby
 
Seznam odklízení sněhu
 
 
Placená parkoviště
 
 
Palackého náměstí                   -          po obvodu náměstí a na parkovišti pod radnicí
Tyršova ulice                           -          U Pošty a naproti – podél živého plotu
Vrchlického ulice                     -          po pravé straně směrem Hlinsko u Synského rybníku
 
 
Neplacená parkoviště  
 
 
Vrchlického ulice                     -          Po levé straně směrem Hlinsko, pod divadlem č. 1.
M. Bureše sídliště                    -          ul. Jiráskova, ul. M. Bureše, J. Suka – ( Berlín )  č. 2.
B. Němcové sídliště                 -          U bývalé kotelny      č. 3
Družstevní ulice                        -          Naproti hotelu Opus ( travnaté )  č. 4.
Hegerova ulice             -          Hegerova II. a III. č. 5.
Hegerova sídliště                     -          Hegerova I. č. 6.
Vrchlického ulice                     -          Naproti PONASu č. 7.
B. Martinů náměstí                   -          Za kostelem sv.Jakuba č. 7.
Starohrahská ulice                   -          U centrálního hřbitova   č. 8.
Dukelská                                 -          Naproti domu čp. 371-376 č. 8.
Švermova                                -          Naproti domu čp. 383-388 č. 8.
Luční                                       -          U domu čp. 367-370  č. 8.
Na Bídě ulice                           -   č. 9.
Revoluční ulice             -     č. 9.
Jungmannova ulice                   - č. 9.
Smetanova ulice                       -          U Polikliniky č.10.
Masarykova ulice                    -          U obchodu Kelvin č.11.
Šaffova ulice                            -          U hradební zdi   č.12.
 
 
 
 
Příloha číslo 4 Plánu zimní údržby
 
Seznam odklízení sněhu na přechodech pro chodce
 
 
ul. Zákrejsova              -          u křížovatky na mostě č.1
ul. Nábřeží svobody                 -          u Evangelického kostela  č.1
ul. Vrchlického             -          u parkoviště pod Tyl. Domem  č.2
                                                           u schodů na starý hřbitov  č.2
ul. Heydukova             -          u tyl. Domu ( hlavní vchod )   č.2
ul. Riegrova                             -          u video půjčovny   č.2
ul. Eimova                               -          na křížovatce ulic Šaffova + Eimova č.3
ul. Svépomoc                          -          na rohu firmy Ponas   č.3
ul. Starohradská                      -          u obchodu Jednota   č.3
ul. Starohradská                      -          u Restaurace   č.4
ul. Střítežská                            -          u Restaurace    č.4
ul. Starohradská                      -          u centrálního hřbitova č.5
ul. Jílemnického                       -          u firmy PRIMA     č.6
ul. Svépomoc                          -          u kotelny T.E.S     č.7
ul. Smetanova                          -          u nádraží ČSAD + ČD č.8
ul.Eimova                                 -          u video půjčovny a u Pošty   č.9
ul. Tyršova                              -          na křižovatce ul. Eimova a Tyršova č.9
ul. Husova                               -          kruhový objezd   č.10
ul. Masarykova                        -          kruhový objezd   č.10
ul. Čsl. armády             -          kruhový objezd    č.10
ul. Hegerova                            -          kruhový objezd  č.10
ul. Hegerova                            -          u Penny Márketu č.11
ul. Hegerova                            -          u Mateřské školy č.12
ul. Hegerova                            -          u zastávek ČSAD č.13
ul. Čsl. armády             -          u mostu   č.14
ul. Družstevní                           -          u ZUŠ č.14
ul. Čsl. armády             -          na křižovatce u Gymnázia   č.15
ul. Nábřeží svobdy                   -          naproti vchodu do Gymnázia   č.15
ul. Čsl. armády             -          u křižov. ul. Wolkerova a Rumunská  č.16
ul. Nábřeží svobody                 -          u Synského rybníku ( semafor ) č.17    
ul. T.Novákové                       -          u železničního přejezdu   č.18
                                               -          u Dřevozávodu Pražan
 
 
           Přechody pro chodce se udržují jenom v pracovní době pondělí – pátek od 06:00 hodin – 16:00 hodin.    
           Po pracovní době, v soboty, neděle a ve svátky se přechody pro chodce neudržují.                
 
 
Seznam odklízení sněhu na autobusových zastávkách
 
 
ulice Zákrejsova u fa T.E.S.                      -     po obou stranách
ulice Vrchlického u Divadla                      -   po obou stranách
ulice Čsl. armády na mostě                       -  po obou stranách
ulice Hegerova u Pneuservis Červený        - po obou stranách
ulice Hegerova směr Svitavy                     -  po obou stranách
ulice Střítežská                                         -    po obou stranách
ulice Starohradská směr Hlinsko               - pravá strana
 
            Na autobusových zastávkách proházet bariery pro nastupování a vystupování z autobusů.
 
 
        
Příloha číslo 5 Plánu zimní údržby
 
Seznam pro odklízení sněhu ze schodů
 
 
ul. Jiráskova -  Starý Berlín                  (posyp sůl)  č. 1.
ul. Vrchlického - Starý Hřbitov               (posyp sůl) č. 2.
                           - Parkoviště                   (posyp sůl)
ul. Riegrova - Ge Money Bank          (posyp sůl) č. 3.
Palackého nám. - Radnice                       (posyp drť) č. 4.
ul. Čsl. Armády - Zastávka ČSAD          (posyp sůl) č. 5.
                            - Městský Park              (posyp sůl)
 
 
 
 
 
 
 
Seznam pro odklízení sněhu v prostorach před garážemi
 
 
Jílemnického ulice - Garáže u ACHP č. 1.
Pivovarská ulice  -  Garáže u Pivovaru č. 2.
Zákrejsova ulice -  Garáže naproti fotbalovému stadionu  č. 3.
B. Němcové sídliště -  Garáže nové + staré č. 4.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vložil Brokl Vlastimil (19.11.2009), přečteno 3876x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Nařízení a vyhlášky města | Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků v Poličce - 2009