Město Polička

Usnesení ze 3. zasedání Zastupitelsva města Poličky konaného dne 17. 6. 2010

ZM volí za členy návrhové komise paní Marii Kučerovou, Mgr. Petra Nožku a pana Jiřího Hejtmánka.

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Mgr. Davida Šafáře, ověřením zápisu MUDr. Jiřího Tomana a MVDr. Jiřího Teplého.

ZM schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet Města Poličky za rok 2009 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření Města Poličky za rok 2009 bez výhrad.

ZM bere na vědomí závěrečný účet ke dni 31. 12. 2009 svazku obcí Královská věnná města.

ZM bere na vědomí závěrečný účet ke dni 31. 12. 2009 svazku obcí Česká inspirace.

ZM bere na vědomí závěrečný účet ke dni 31. 12. 2009 svazku obcí Mikroregion Poličsko.

ZM bere na vědomí závěrečný účet ke dni 31. 12. 2009 svazku obcí Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko.

ZM bere na vědomí závěrečný účet ke dni 31. 12. 2009 svazku obcí Kraj Smetany a Martinů.

ZM bere na vědomí závěrečný účet ke dni 31. 12. 2009 svazku obcí Českomoravské pomezí společně se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2009 bez výhrad.

ZM bere na vědomí závěrečný účet ke dni 31. 12. 2009 svazku obcí Svazek obcí AZASS.

ZM schvaluje poskytnutí příspěvkům těmto žadatelům:
- ATLETIKA Polička, ve výši 35.000 Kč na soutěžní činnost
- ATLETIKA Polička, ve výši 10.000 Kč na akci Běh kolem poličských hradeb
- Český kynologický svaz, organizace Polička, ve výši 10.000 Kč na provozní náklady a dokončení fasády
- Český svaz ochránců přírody, základní organizace Zelené Vendolí, ve výši 10.000 Kč na provoz a činnost záchranné stanice ve Vendolí
- D.A.S. Kometa Polička, ve výši 40.000 Kč na činnost
- Ekoncentrum Skřítek Polička, o.s., ve výši 17.000 Kč na akce Na zelenou a Ekologická poradna
- Ekoncentrum Skřítek Polička, o.s., ve výši 2.000 Kč na akci Den vody a Den stromů
- HC Spartak Polička, o.s., ve výši 80.000 Kč na činnost hokejového klubu v sezóně 2010/2011
- JUNÁK, svaz skautů a skautek Polička, ve výši 22.000 Kč na opravy, údržbu a na setkání skautů v Maďarsku
- Kruh přátel domu dětí a mládeže v Poličce, ve výši 6.800 Kč na akci ADIOS prázdniny
- Kruh přátel domu dětí a mládeže v Poličce, ve výši 5.700 Kč na akci Hrou proti AIDS
- Kruh přátel domu dětí a mládeže v Poličce, ve výši 8.000 Kč na akci Den dětí v Poličce
- Laxus, o.s., Hradec Králové, ve výši 15.000 Kč na sociální a zdravotní služby pro uživatele drog
- Mgr. Stanislav Konečný, Polička, ve výši 25.000 Kč, na tisk publikace „Polička, věnné město“
- MaTami, centrum pro rodinu, o.s. Polička, ve výši 2.000 Kč na akci cvičení rodičů s dětmi
- MaTami, centrum pro rodinu, o.s., Polička, ve výši 15.000 Kč na plánované projekty zdravotní osvěty
- Oblastní charita Polička, ve výši 35.000 Kč na Oxygenator Vision Aire
- Pontopolis Polička, ve výši 34.000 Kč na plánované kulturní akce v Poličce
- Pontopolis Polička, ve výši 25.000 Kč na festival Colour Meeting v Poličce
- Pontopolis Polička, ve výši 4.000 Kč na akci Fotbal pro rozvoj (Keňa a Nairobi)
- Pionýrská skupina Polička, ve výši 22.000 Kč na nákup stanů, lůžkovin a opravy suchých WC
- SK8 Slalom Polička, ve výši 6.000 Kč na sportovní činnost ve skateboardingu
- Spolek Patriot Polička, ve výši 4.000 Kč na dětské odpoledne a cyklovýlet poličských rodičů s dětmi
- Sportovní klub Masokombinát Polička, ve výši 90.000 Kč na činnost mládežnických oddílů
- Svatojosefovská jednota pro Poličku a okolí, ve výši 2.000 Kč na akci Běh naděje – šance pro život
- Svatojosefovská jednota pro Poličku a okolí, ve výši 4.000 Kč na zakoupení hudebního nástroje pro dětský sbor
- Svatojosefovská jednota pro Poličku a okolí, ve výši 15.000 Kč na nákup židlí pro kulturní akce na Jordáně
- Sdružení rodičů a přátel školy při gymnáziu v Poličce, ve výši 8.000 Kč na projekt Vrstevnický program
- Tělovýchovná jednota Spartak Polička, o.s. – oddíl odbíjené, ve výši 90.000 Kč na činnost mládežnických družstev
- Tělovýchovná jednota Spartak Polička, o.s. – oddíl stolního tenisu, ve výši 16.000 Kč na činnost
- Tělovýchovná jednota Spartak Polička, o.s. ASPV – oddíl volejbalu, ve výši 4.000 Kč na míče a pořádání volejbalových turnajů
- VPS Polička – sdružení pro sálovou a malou kopanou, ve výši 8.000 Kč na účast v celostátní lize

ZM neschvaluje poskytnutí příspěvků těmto žadatelům:
- Domeček Polička na provoz rodinného centra
- MaTami, centrum pro rodinu o.s., Polička na vytvoření bezbariérového prostoru v centru Bohuslava Martinů
- Občanské sdružení Květná zahrada, Květná na pokračování rekonstrukce Dům na půl cesty v Květné
- Oblastní charita Polička na psychedukační kurz pro uživatele projektu Otevřené dveře
- Pure Arts Managment Hradec Králové na natáčení o poličském rodáku.

ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2010.

ZM schvaluje investiční záměr akce „Regenerace Palackého náměstí v Poličce- II. etapa“ dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje vyčlenění částky na dofinancování akce „Regenerace Palackého náměstí v Poličce – II. etapa“ v rozpočtu města na rok 2011 v předpokládané výši dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 394/1 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Lezník , dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 30,-Kč/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení oddělovacího geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje prodej pozemkové parcely č. 185/1 o výměře 1110 m2 v k.ú. Předměstí, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 30,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

 

ZM schvaluje výkup pozemkové parcely č. 1210/61 o výměře 64 m2 a p.p.č. 1210/62 o výměře 177 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 100,-Kč/m2 s tím, že kupující Město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

ZM schvaluje prodej pozemkové parcely č. 5545/42, části p.p.č. 5545/51, části p.p.č. 6361 a části p.p.č. 6379/1 o celkové výměře cca 250 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 150,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

ZM schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 6356 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Polička za podmínek stanovených OÚPRaŽP, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 150,-Kč/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení oddělovacího geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje prodej pozemkové parcely č. 1042/1 o výměře 55 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 150,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a Nájemní smlouvy, jejichž předmětem je bytová jednotka č. 7 v domě č.p. 808 na ulici M. Bureše v Poličce včetně odpovídajícího podílu na společných částech domu č.p. 808 a na zastavěném pozemku st.p.č. 2280, se zájemcem, který předloží nejvyšší cenovou nabídku kupní ceny bytu. Nejnižší podání bude stanoveno ve výši Kč 630.000,--.

ZM neschvaluje prodej části p.č. 444/4 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Střítež.

ZM schvaluje prodej p.č. 444/11 o výměře 125 m2 v k.ú. Střítež, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 30,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje prodej části p.č. 444/4 o výměře cca 180 m2 v k.ú. Střítež, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 30,--Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti a zajistí zhotovení oddělovacího geometrického plánu.

ZM neschvaluje Dohodu o ukončení Smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 1.4.2008 mezi Městem Polička jako půjčitelem a 1. ZO ČSOP Polička jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je dům č.p. 74 se st.p.č. 101 (bývalá hájenka) a přilehlé pozemky p.č. 442 o výměře 274 m2, p.č. 437/1 o výměře 2199 m2 a p.č. 437/2 o výměře 5910 m2, a to ke dni 31.7.2010.

ZM ruší své usnesení č. 12 ze dne 13. 12. 2007.

ZM neschvaluje prodej domu č.p. 74 (bývalá hájenka) na st.p.č. 101, st.p.č. 101 – zastavěná plocha a nádvoří – o výměře 848 m2, p.p.č. 442 – zahrada o výměře 274 m2, část p.p.č. 437/1 – zahrada – o výměře 1433 m2, a část p.p.č. 437/2 – travní porost – o výměře 867 m2, vše v obci a k.ú. Pustá Rybná.

ZM neschvaluje prodej části pozemkové parcely č. 437/1 o výměře 766 m2 v k.ú. Pustá Rybná.

 

V Poličce dne 17. 6. 2010

 

Jaroslav Martinů , v.r., starosta

JUDr. Marie Tomanová, Ph.D., v.r. , místostarostka
 

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.
zvukový záznam zde (11MB).