Město Polička

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 16. 9. 2010

ZM schvaluje doplnění programu o projednání návrhu Regulačního plánu Městské památkové zóny Polička.

ZM schvaluje Rozbor plnění rozpočtu Města Poličky za I. pololetí roku 2010.

ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 6/2010 dle důvodové zprávy, přičemž výdaje na výkup pozemků v průmyslové zóně p. č. 1210/21, 1210/40 a 1210/41 v k. ú. Polička od pana Miloše Báči, Polička, výdaje na stavbu „Rozšíření průmyslové zóny - II. etapa“, a dále výdaje na platbu daně z převodu nemovitostí a na navýšení odvodu DPH související s prodejem pozemků v průmyslové zóně p.č. 1210/2, 1210/12 a 1210/64 v k. ú. Polička společnosti ZAHRADNICTVÍ POLIČKA, s. r. o., se sídlem Polička, budou čerpány pouze za předpokladu obdržení částky kupní ceny ve výši 11.553.852,- Kč včetně DPH vyplývající z kupní smlouvy uzavřené dne 25. 6. 2010 mezi Městem Polička a touto společností.

ZM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků v rámci programu prevence kriminality těmto subjektům:
- Gymnázium Polička ve výši 8.000,- Kč na akci „Psychohrátky“, ve výši 12.000,- Kč
na „Adaptační kurz“ a ve výši 7.000,- na výcvik lektorů vrstevnického programu
- Mozaika Polička ve výši 14.000,- Kč na akci „Šikana, škola a paragrafy“

ZM schvaluje rozhodnutí o námitkách uplatněných k 2. upravenému návrhu Regulačního plánu Městské památkové zóny Polička ve znění:
a) námitce č. 1 podané Zdeňkem a Zdeňkou Hemerkovými, Polička se vyhovuje v bodě 1.,
v bodě 2. se nevyhovuje,
b) námitce č. 2 podané Ladislavem Králem a Jiřím Neudertem, Polička se nevyhovuje.
Rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění je přílohou usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Poličky dne 16. 9. 2010.

ZM příslušné podle § 6 odst. 5 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 62 odst. 1 stavebního zákona a ve spojení s ustanoveními § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 19a přílohy č. 11 vyhlášky č. 500/2006Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, vydává v souladu s ustanovením § 69 odst. 2 stavebního zákona opatření obecné povahy Regulační plán Městské památkové zóny Polička s tím, že v čistopise regulačního plánu bude zohledněno schválené rozhodnutí o námitkách.

ZM schvaluje rozhodnutí o námitce č. 1 k návrhu Územního plánu Polička podané Ing. Jaroslavem Palcerem, Polička – námitce se vyhovuje. Rozhodnutí o námitce včetně jeho odůvodnění je součástí přílohy usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Poličky dne 16. 9. 2010.

ZM schvaluje rozhodnutí o námitce č. 2 k návrhu Územního plánu Polička podané Jaromírem Bidmonem, Polička – námitce se vyhovuje. Rozhodnutí o námitce včetně jeho odůvodnění je součástí přílohy usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Poličky dne 16. 9. 2010.

ZM schvaluje rozhodnutí o námitce č. 3 k návrhu Územního plánu Polička podané Vladislavem Křivkou, Lezník – námitce se vyhovuje. Rozhodnutí o námitce včetně jeho odůvodnění je součástí přílohy usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Poličky dne 16. 9. 2010.

ZM schvaluje rozhodnutí o námitce č. 4 k návrhu Územního plánu Polička podané Aeroklubem Polička – námitce se nevyhovuje v bodech 1. a 3., v bodech 2. a 4. se námitce vyhovuje. Rozhodnutí o námitce včetně jeho odůvodnění je součástí přílohy usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Poličky dne 16. 9. 2010.

ZM schvaluje rozhodnutí o námitce č. 5 k návrhu Územního plánu Polička podané Ing. Miroslavem Jaščevským, Střítež – námitce se vyhovuje částečně s tím, že část pozemku parc. č. 64/1 v k. ú. Střítež u Poličky mimo jeho zastavěnou část dle platného stavebního povolení bude vymezena v návrhu územního plánu jako ochranná zeleň a navrhovaná zastavitelná plocha Z75 bude z návrhu územního plánu vypuštěna. Rozhodnutí o námitce včetně jeho odůvodnění je součástí přílohy usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Poličky dne 16. 9. 2010.

ZM schvaluje rozhodnutí o námitce č. 6 k návrhu Územního plánu Polička podané Ivanem Šrekem, Střítež – námitce se vyhovuje. Rozhodnutí o námitce včetně jeho odůvodnění je součástí přílohy usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Poličky dne 16. 9. 2010.

ZM schvaluje rozhodnutí o námitce č. 7 k návrhu Územního plánu Polička podané Alenou a Pavlem Burešovými, Modřec – námitce se vyhovuje. Rozhodnutí o námitce včetně jeho odůvodnění je součástí přílohy usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Poličky dne 16. 9. 2010.

ZM schvaluje rozhodnutí o námitce č. 8 k návrhu Územního plánu Polička podané Pavlem Klodnerem, Polička – námitce se nevyhovuje. Rozhodnutí o námitce včetně jeho odůvodnění je součástí přílohy usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Poličky dne 16. 9. 2010.

ZM schvaluje rozhodnutí o námitce č. 9 k návrhu Územního plánu Polička podané Jiřím Vomáčkou, Střítež – námitce se vyhovuje v bodě 1., v bodě 2. se nevyhovuje. Rozhodnutí o námitce včetně jeho odůvodnění je přílohou usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Poličky dne 16. 9. 2010.

ZM příslušné podle § 6, odst. 5, písm. b) a c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje v souladu s ustanovením § 53 odst. 2 stavebního zákona vrácení návrhu Územního plánu Polička pořizovateli k úpravě a k novému projednání.

 

ZM schvaluje prodej pozemkové parcely č. 181 o výměře 557 m2 v k. ú. Lezník panu Vladislavu Křivkovi, Polička, a to za podmínky zachování stávajících komunikací (cest) na p. č. 711 a 717. Kupní cena činí 30,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje uzavření směnné smlouvy se společností Agronea a. s. Polička, jejímž předmětem je směna pozemku p. č. 6230/1 o výměře 1238 m2 ve vlastnictví Agronea a. s. Polička za pozemek p. č. 6148/6 o výměře 1394 m2 ve vlastnictví města Polička, vše v k. ú. Polička.

ZM schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 5454/1 o výměře cca 25 m2 v k. ú. Polička, za podmínky vlastnictví stavby rozestavěného řadového domu na st. p. č. 3760 a zahrady na p. č. 6141/17. Kupní cena činí 150,-Kč/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení oddělovacího geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje prodej pozemkové parcely PK č. 117/13 o výměře 3834 m2 v k. ú. Lačnov u Korouhve. Kupní cena činí 10,-Kč/m2 a bude uhrazena ve splátkách do 30. 6. 2011. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a Nájemní smlouvy, jejichž předmětem je bytová jednotka č. 10, vel. 1+1 v domě č. p. 809 na ulici M. Bureše v Poličce, včetně odpovídajícího podílu na společných částech domu č. p. 809 a na zastavěném pozemku st. p. č. 2281. Kupní cena činí 630.000,- Kč.

ZM bere na vědomí závěrečnou zprávu likvidátora Městského podniku bytového hospodářství a služeb, státní podnik Polička „v likvidaci“ o ukončení likvidace.

ZM schvaluje názvy nových ulic v lokalitě Mánesova takto:
- E. Vencovského
- F. Bukáčka
- B. Šmída
- J. V. Michla

ZM schvaluje odpis pohledávek z účetní evidence, dle důvodové zprávy.

ZM bere na vědomí výši pohledávek po lhůtě splatnosti, dle důvodové zprávy. Zároveň ukládá příslušný odborům MěÚ nadále věnovat problematice zvýšenou pozornost.

ZM bere na vědomí předložený materiál „Porovnání rozpočtových výdajů Města Poličky (Horní předměstí, Dolní Předměstí, Město) a částí obce Střítež, Lezník a Modřec“ a materiál o dotačních možnostech pro části obce Střítež, Lezník a Modřec.

ZM schvaluje Stanovy svazku obcí Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko.

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.