Město Polička

Usnesení zastupitelstva města dne 16.2. 2006

Usnesení z  1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 16. 2. 2006

 • ZM schvaluje provedení úprav v návrhu rozpočtu Města Poličky na rok 2006 takto:
  • kapitola Osadní výbory – zvýšení finančních prostředků na opravy komunikací, ř. č. 6 - opravy komunikací – Lezník a Střítež + 300,0 tis. Kč  
  • kapitola Místní správa – snížení finančních prostředků na správu a obnovu počítačové sítě a na splátky leasingů  
   • ř. č. 17 - správa a obnova počítačové sítě - 400,0 tis. Kč
   • ř.č. 20 - splátky leasingů  - 206,0 tis. Kč
  • kapitola Pokladní správa – zvýšení běžné rezervy
   • ř.č. 59 – zvýšení běžné rezervy  + 306,0 tis. Kč.
 • ZM neschvaluje provedení úprav v návrhu rozpočtu Města Poličky na rok 2006 takto: 
  • kapitola Kultura a sport 
   • ř.č. 24 - Festival Polička Jazz  - 255,0 tis. Kč  
  • kapitola Požární ochrana a krizové řízení 
   • součet ř.č. 15 – SDH Polička – oslavy 130 let a ř.č. 21 – SDH Polička – sociální zařízení a rekonstrukce elektroinstalace - 100,0 tis. Kč
 • ZM: I. schvaluje rozpočet Města Poličky na rok 2006 ve výši 225.107,0 tis. Kč.   Závaznými ukazateli na rok 2006 se stávají:  
  • běžné příjmy včetně dotací ve výši 178.447,0 tis. Kč 
  • kapitálové příjmy včetně dotací ve výši   35.467,0 tis. Kč 
  • splátky jistin úvěrů     11.294,0 tis. Kč 
  • běžné a kapitálové výdaje v tabulkové části s rozpisem na jednotlivé kapitoly v přiložených materiálech na straně č. 4, 5, 6 a 7.   I. zmocňuje radu města
   • k provádění rozpočtových opatření do výše 100,0 tis. Kč
   • k provádění rozpočtových opatření bez omezení u účelově přidělených finančních prostředků z vyšších územních samosprávných celků, státního rozpočtu a státních fondů, případně z fondů EU. 
 • ZM schvaluje rozpočtový výhled Města Poličky na období 2007 – 2010. 
 • ZM schvaluje Pravidla pro poskytování finančních příspěvků právnickým a fyzickým osobám Městem Polička v roce 2006.
 • ZM pověřuje kontrolní a finanční výbor zastupitelstva města průběžnou kontrolou využití finančních prostředků poskytnutých ve formě příspěvků právnickým a fyzickým osobám Městem Polička a dodržování schválených Pravidel pro poskytování těchto příspěvků.
 • ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 1/2006, kterou se vydává Požární řád Města Poličky.
 • ZM schvaluje záměr na vybudování in-line plochy v prostorách zimního stadionu v Poličce.
 • ZM schvaluje partnerskou smlouvu o financování projektu Integrovaný systém nakládání s odpady – sběrné dvory Svitavska, část kontejnery, s Mikroregionem Svitavska.
 • ZM schvaluje prodej bytů č. 2 - 9 v domě  č.p. 33 na ul. Šaffova, bytů č. 1 – 8 v domě č.p. 874 na ul. 9. května, bytů č. 1 – 8 v domě č.p. 875 na ul. 9. května, bytů č. 1 – 12 v domě č.p. 983 na ul. Hegerova a bytů č. 1 -8 v domě č.p. 984 na ul. Hegerova v Poličce dle návrhu obecných zásad a podmínek 1b), 2a), 3a), 4a), 5a), 6a), 7b), 8, 9, 10 a 11, obsažených v důvodové zprávě.
 • ZM volí do funkce člena výboru pro výchovu a vzdělávání paní Zdeňku Novotnou s účinností od 1. 12. 2005.
 • ZM odvolává Ing. Milana Hrona z funkce člena kontrolního výboru a stanoví počet členů tohoto výboru na 9 osob.
 • ZM jmenuje členem Osadního výboru Lezník pana Jaroslava Vostrčila a stanoví počet členů tohoto výboru na 7 členů.

V Poličce dne 16. 2. 2006

Bc. Miroslav Popelka,  starosta
Jaroslav Martinů, místostarosta

Kompletní usnesení ZM je k dispozici k nahlédnutí  na sekretariátě starosty MěÚ Polička.