Město Polička

OZV 2/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 2/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 19. dubna 2012 usnesením č. 12 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška).

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

(1)   Město Polička touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen poplatek).

 

(2)   Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Polička (dále jen správce poplatku).[1]

 

Čl. 2

Předmět poplatku a poplatník

 

(1)     Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí:

a)      umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb,

b)      umístění reklamních zařízení na veřejném prostranství,

c)      umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí,

d)     umístění skládek,

e)      vyhrazení trvalého parkovacího místa

f)       užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.[2]

 

(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.[3]

 

Čl. 3

Veřejná prostranství

 

Poplatek podle této vyhlášky se platí za zvláštní užívání těchto veřejných prostranství [4]:

 

1. máje, 9. května, A. Lidmilové, Alšova, Baldecká, B. Němcové, Betlém, Bezručova, Bořiny, Čsl. armády, Družstevní, Dukelská, Dvořákova, E. Beneše, E. Beranové, Eimova, Eiseltova, Erbenova, E. Vencovského, Fortna, Haškova, Havlíčkova, Hegerova, Heydukova, Hradební, Hrubínova, Husova, J. Suka, J. V. Sládka, Janáčkova, Jiráskova, Jungmanova, K. Světlé, Komenského, Kostelní, Ladova, Lidická, Luční, M. Bureše, M. Švabinského, Mánesova, Masarykova, Modřecká, Na Bídě, Na Jordáně, Na Valech, Na Vyšehradě, Nádražní, Nerudova, Nová, Obránců míru, Otakarova, P. Jilemnického, Pálená, Parkány, Paseky, Pivovarská, Polní, Pod Kopečkem, Revoluční, Riegrova, Rumunská, Růžová, Sídliště Hegerova, Smetanova, Starohradská, Střítežská, Svépomoc, Šaffova, Štěpničná, Švermova, T. Novákové, Tylova, Tyršova, U Královské aleje, U Liboháje, U Masných krámů, U Vlečky, V. Hálka, Václavská, Vrchlického, Wolkerova, na nábřeží Svobody a dále na celé ploše nám. B. Martinů, Palackého nám. a městského parku u Synského rybníku.

 

Čl. 4

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

Poplatková povinnost platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, a trvá až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

 

Čl. 5

Ohlašovací povinnost

 

Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku před zahájením užívání veřejného prostranství.

 

Čl. 6

Sazba poplatku

 

(1)     Sazba poplatku se stanovuje v Kč za každý i započatý m2 a každý i započatý den, týden, měsíc či rok, v případě parkovacích míst roční paušální částkou:

 

Druh poplatku

Denní sazba / m2

Týdenní sazba / m2

Měsíční sazba / m2

Roční sazba

Umístění dočasných staveb a zařízení pro služby, dočasných staveb pro prodej

2 Kč

 

 

 

Umístění zařízení pro prodej ovoce, zeleniny, potravin, květin, živých ryb a stromků na tržišti 

15 Kč

 

 

 

Umístění zařízení pro prodej ostatního zboží na tržišti 

100 Kč

 

 

 

Umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí a skládek nad 24 hodin

5 Kč

 

 

 

Umístění zařízení pro prodej zboží před obchodem (vystavení zboží)

5 Kč

 

80 Kč

 

Umístění reklamních zařízení na veřejném prostranství

5 Kč

30 Kč

100 Kč

900 Kč/m2

Vyhrazení trvalého parkovacího místa

5 Kč

 

 

6 000 Kč

Užívání veřejného prostranství pro sportovní, kulturní a reklamní akce nebo potřeby filmových a televizních děl

10 Kč

 

 

 

                                                                      Čl. 7

Splatnost poplatku

 

(1)     Poplatek je splatný nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti.

 

(2)     Poplatek za vyhrazené parkovací místo při vyhrazení 3 a více parkovacích míst může poplatník uhradit ve čtyřech splátkách, jejichž splatnost je vždy do 31. 1., 30. 4., 31. 7. a 31. 10. příslušného roku.

Čl. 8

Osvobození a úlevy

 

(1) Poplatek se neplatí:

a)      za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou,[5]

b)      z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,[6]

 

(2) Od poplatku se dále osvobozují:

a)      umístění přenosné reklamní tabule před vlastní provozovnou,

b)      umístění až tří přenosných reklamních tabulí, které si mohou dle své potřeby umístit majitelé místních obchodů a provozoven na veřejných prostranstvích,

c)      zvláštní užití veřejného prostranství při akcích pořádaných městem Polička, příspěvkovými organizacemi a organizacemi zájmovými a neziskovými,

d)     umístění skládky stavebního materiálu,

e)      umístění zařízení pro prodej květin a květinových vazeb před obchodem,

f)       umístění zařízení pro poskytování služeb u provozovny, např. předzahrádky.

 

(3) Úleva se poskytuje za vyhrazení tří a více trvalých parkovacích míst jednomu poplatníkovi ve výši 2 000 Kč ročně pro každé vyhrazené trvalé parkovací místo.

 

Čl. 9

Zrušovací ustanovení

 

(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/2010.

 

Čl. 10

Účinnost

 

(1) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2012.

 

Jaroslav Martinů                                                        Marie Kučerová

       starosta                                                                 místostarostka

 

 

 

JUDr. Marie Tomanová, Ph.D.

místostarostka

 

 

                                                                      

Vyvěšeno na úřední desce dne: 23. 4. 2012

Sejmuto z úřední desky dne:

 

 [1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o místních poplatcích)

[2] § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4] § 34 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

[5] § 4 odst. 3 poslední věta zákona o místních poplatcích

[6] § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích