Město Polička

Usnesení přijatá na 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 21. června 2012

 
ZM volí za členy návrhové komise RNDr. Ladislava Scheiba, pana Bohumila Bednáře a Mgr. Jana Putnu.

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Bc. Antonína Kadlece, ověřením zápisu paní Marii Báčovou a MUDr. Patrika Lisého.

ZM souhlasí s celoročním hospodařením a Závěrečným účtem Města Poličky za rok 2011 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření Města Poličky za rok 2011 bez výhrad.

ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2012.

ZM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro:
- SRPŠ při Gymnáziu v Poličce, ve výši 8 638 Kč na dopravu na natáčení soutěže Bludiště
- Kruh přátel Domu dětí a mládeže Polička, ve výši 14 200 Kč na akci Dětský den
- Kruh přátel Domu dětí a mládeže Polička, ve výši 2 000 Kč na další vzdělávání externích vedoucích SVČ Mozaika
- Speciální ZŠ Bystré, ve výši 16 000 Kč na školu v přírodě pro žáky pracoviště Polička
- OS přátel ZŠ na Lukách Polička, ve výši 13 162 Kč na nákup stavebnic a míčů pro projekt Rušné přestávky III
- OS přátel ZŠ na Lukách Polička, ve výši 16 000 Kč na náklady lyžařského výcviku
- Spolek přátel a absolventů při Masarykově ZŠ Polička, ve výši 16 000 Kč na dopravu na jazykový pobyt v Hohenemsu
- Ekocentrum Skřítek Polička o. s., ve výši 11 000 Kč na environmentální a ekologickou výchovu pro děti a mládež MŠ, ZŠ, SŠ, výchovně vzdělávací akce pro veřejnost
- SK8 Slalom Polička, ve výši 35 000 Kč na náklady účasti v Českém a Světovém poháru ve skateboardu
- TJ Spartak Polička, oddíl odbíjené, ve výši 90 000 Kč na sportovní činnost mládeže
- TJ Spartak Polička, oddíl stolního tenisu, ve výši 8 000 Kč na činnost oddílu stolního tenisu
- TJ Spartak Polička, oddíl tenisu, ve výši 25 000 Kč na soutěže a náklady tenisového kempu
- SK Masokombinát Polička, ve výši 69 300 Kč na činnost mládežnických oddílů
- Mgr. Stanislav Nožka – sportovní lezení, ve výši 10 000 Kč na náklady na činnost
- HC Spartak Polička, o. s., ve výši 69 300 Kč na činnost hokejového klubu
- TJ Štefanydes Polička, ve výši 40 000 Kč na soustředění, cestovné, startovné, pronájem hracích prostor, nákup šachového materiálu
- Atletika Polička, o. s., ve výši 10 000 Kč na Běh kolem poličských hradeb
- Atletika Polička, o. s., ve výši 40 000 Kč na sportovní činnost
- SK D.A.S. KOMETA Polička, ve výši 25 000 Kč na provoz a sportovní činnost hokejbalového klubu
- MaTami, centrum pro rodinu, o. s., ve výši 4 000 Kč na dofinancování sportovních aktivit – sportovních pomůcek a vzdělávání lektorů sportovních aktivit
- Kruh přátel Domu dětí a mládeže Polička, ve výši 2 000 Kč na náklady na uspořádání Svatomartinského večera s broučky
- Speciální ZŠ Bystré, ve výši 5 000 Kč na benefiční koncert v Divadelním klubu v Poličce
- Oblastní charita Polička, ve výši 5 000 Kč na oslavy 20. výročí založení Oblastní charity Polička
- Divadelní spolek Tyl Polička, ve výši 9 000 Kč na divadelní představení a hudebně taneční představení
- Pontopolis, o. s. Polička, ve výši 20 000 Kč na multikulturní festival Colour Meeting 2012
- Pontopolis, o. s. Polička, ve výši 40 000 Kč na výstavy, hudební multikulturní seminář pro školy, workshopy, divadelní představení, besedy
- Veronika Šrek Bromová, Polička – Střítež, ve výši 20 000 Kč na výstavu, úklid a hlídání prostor, pojištění, realizace výročního bulletinu, letní umělecké sympozium
- Laxus, o. s., Nymburk, ve výši 15 000 Kč na péči o uživatele návykových látek a jejich partnerů a partnerek
- Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, ve výši 3 000 Kč na Běh naděje – šance pro život
- Oblastní charita Polička, ve výši 10 000 Kč na podporu rodin s nezaopatřenými dětmi
- Oblastní charita Polička, ve výši 4 000 Kč na rozšíření nabídky tvořivých volnočasových činností – Tiffany technika
- Občanské sdružení Bonanza, Vendolí, ve výši 30 000 Kč na poskytování sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v rámci projektu Drž se na uzdě
- MaTami, centrum pro rodinu, o. s. Polička, ve výši 20 000 Kč na dofinancování projektu „Čas pro rodinu“
- Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, ve výši 12 000 Kč na nákup koberce do klubovny, doplnění hudebních nástrojů
- SDH Polička, ve výši 6 000 Kč na náklady her a branných závodů mladých hasičů vyjma pohárů a věcných cen
- SDH Polička, ve výši 6 000 Kč na poháry a věcné ceny
- TJ Spartak Polička, ASPV, ve výši 3 000 Kč na nákup míčů a náklady na organizaci soutěží.

ZM neschvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro:
- Miroslav Havran, Litomyšl, na vydávání publikace se sportovně-cestovatelskou tématikou
- Speciální ZŠ Bystré, ve výši 15 000 Kč na sportovní pomůcky, odměny soutěžícím a občerstvení při pořádání soutěží pro zdravotně postižené žáky pracoviště Polička
- Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, ve výši 50 000 Kč na oponovou dráhu do velkého sálu spolkového domu Jordán
- Chalupníková, Polička, ve výši 40 000 Kč na divadelní putování po jižní Francii zakončené představením v Poličce
- Mgr. MgA. Veronika Hrčková, Polička, ve výši 40 000 Kč na realizaci divadelního představení Ažura
- Jitka a Miloš Jandlovi, Polička, ve výši 70 000 Kč na provozní náklady spojené s chovem koní
- Oblastní charita Polička, ve výši 20 000 Kč na nákup a položení linolea ve společenské místnosti AC dílen a Denního stacionáře
- Kruh přátel Domu dětí a mládeže, ve výši 7 500 Kč na uspořádání Drakiády 2012
- Kruh přátel Domu dětí a mládeže, ve výši 3 900 Kč na akci Možná přijde i Mikuláš 2012

ZM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků v rámci projektů prevence kriminality těmto subjektům:
- Gymnázium Polička, ve výši 13 000 Kč na projekt „Psychohrátky“
- Gymnázium Polička, ve výši 8 600 Kč na „Adaptační kurz“
- SOŠ A SOU Polička (Dr. Kolář), ve výši 8 500 Kč na projekt „Drogová závislost, kyberšikana, kouření, kriminalita mládeže“
- DPS penzion Polička, ve výši 6 500 Kč na projekt „Bezpečnost seniorů“
- SVČ Mozaika Polička, ve výši 10 000 Kč na projekt „Právo pro každý den“
- Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Polička, ve výši 5 000 Kč na víkendový pobyt
- Spolek přátel a absolventů Masarykovy ZŠ Polička, ve výši 8 400 Kč na projekt „Poznej sám sebe, šikana, dobrá třída“
- Masarykova ZŠ Polička, ve výši 15 000 Kč, na projekt „Prevence, šikana a agresivní chování“

ZM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku Kruhu přátel Domu dětí a mládeže v Poličce ve výši 10 tis. Kč na prevenci gamblerství z částky Kč 40 tis. určené na pořízení bezpečnostní kamery na autobusovém nádraží v Poličce.

a) ZM schvaluje uzavření dodatku ke kupní smlouvě ze dne 16. 9. 2009 uzavřené mezi Městem Polička a společností ŠVANDA PRIMA, s.r.o., Polička, jehož předmětem bude:
- změna odst. 1 čl. VI. kupní smlouvy, týkající se využití pozemků p.č. 5545/13, 5537/42 a 6132/13 v obci a k. ú. Polička namísto výstavby řadových garáží - pro bytovou výstavbu;
- zrušení odst. 2 čl. VI. kupní smlouvy a jeho nahrazení novým textem, ve kterém se společnost ŠVANDA PRIMA s.r.o. zavazuje poskytnout Městu Polička peněžitý dar v celkové výši 315.000,--Kč, z toho část ve výši 158.000,- Kč bude poskytnuta v r. 2012 a část ve výši 157.000,- Kč bude poskytnuta v r. 2013.
b) ZM schvaluje přijetí peněžitého daru od společnosti ŠVANDA PRIMA, s.r.o., Polička, v celkové výši 315.000,--Kč s tím, že v r. 2012 bude Městem Polička přijat dar ve výši 158.000,- Kč a v r. 2013 ve výši 157.000,- Kč.
c) ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 5545/54 v obci a k. ú. Polička o výměře 415 m2 společnosti ŠVANDA PRIMA, s.r.o., Polička. Kupní cena bude činit 270,- Kč/m2.
ZM schvaluje uzavření směnné smlouvy, jejímž předmětem je směna části pozemku p.č. 770/11 označená dle GP č.412-114/2012 jako p.č. 770/12 o výměře 394 m2 za část pozemku p.č. 786/6 označenou dle GP č. 412-114/2012 jako p.č. 786/26 o výměře 394 m2 ve vlastnictví města Polička, vše v k.ú. Rohozná u Poličky. Zhotovení oddělovacího geometrického plánu uhradí kupující, ostatní náklady spojené se směnou pozemků uhradí město Polička.

a) ZM ruší své usnesení č. 26/ ze dne 23. 6. 2011.
b) ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 185/3 o výměře 1010 m2, pozemku p.č. 185/4 o výměře 140 m2, části pozemku p.č. 185/6 o výměře cca 100 m2 a části pozemku p.č. 185/1 o výměře cca 350 m2 v k.ú. Modřec. Kupní cena činí 30,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně oddělovacího geometrického plánu.

a) ZM ruší své usnesení č. 28/a ze dne 23. 6. 2011.
b) ZM schvaluje prodej částí pozemků p.č. 185/1, 185/6 a 658/1 o celkové výměře cca 880 m2 v k.ú. Modřec

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 3701/5 o výměře 1146 m2 v k.ú. Polička společnosti INTRATECH družstvo, Polička. Kupní cena činí 590,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

a) ZM neschvaluje prodej části pozemku p.č. 392/22 o celkové výměře cca 110 m2 v k.ú. Polička
za účelem výstavby řadových garáží
b) ZM neschvaluje prodej části pozemku p.č. 392/22 o celkové výměře cca 90 m2 v k.ú. Polička
za účelem vybudování nájezdu k řadovým garážím

a/ ZM ruší své usnesení č. 11 ze dne 7. 4. 2011.
b/ ZM ruší své usnesení č. 25 ze dne 23. 6. 2011.
c/ ZM ruší své usnesení č. 10 ze dne 22. 9. 2011.
d/ ZM schvaluje prodej uvolněných bytů na Sídliště Hegerova v Poličce:
- bytu č. 14 v domě č. p. 933 včetně spoluvlastnického podílu 2936/1000 na společných částech domu a na zastavěném pozemku st. p. č. 3058, 3059 v k. ú. a obci Polička,
- bytu č. 4 v domě č. p. 973 včetně spoluvlastnického podílu 610/1000 na společných částech domu a na zastavěném pozemku st. p. č. 3129, 3132, 3131 v k. ú. a obci Polička,
- bytu č. 6 v domě č. p. 941 včetně spoluvlastnického podílu 31/1000 na společných částech domu a na zastavěném pozemku st. p. č. 3073, 3074 v k. ú. a obci Polička,
dle důvodové zprávy a souhlasí s využitím služeb při prodeji uvedených bytů realitní kanceláří, která nabídne městu Polička nejvýhodnější podmínky.

ZM schvaluje Dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie Polička.

a) ZM schvaluje záměr realizace digitalizace kina v Poličce s technologií 3D v roce 2012.
b) ZM schvaluje financování digitalizace kina v Poličce s technologií 2D v roce 2012
za finanční spoluúčasti Ministerstva kultury ČR a navazující technologie 3D v roce 2013 z rozpočtu Tylova domu.

ZM bere na vědomí závěrečný účet DSO Česká inspirace ke dni 31. 12. 2011 spolu se zprávou
o výsledcích přezkoumání hospodaření.

ZM bere na vědomí závěrečný účet DSO Královská věnná města ke dni 31. 12. 2011 spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření.

ZM bere na vědomí závěrečný účet DSO Českomoravské pomezí ke dni 31. 12. 2011 spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření.

ZM bere na vědomí závěrečný účet DSO Areálu zdravotních a sociálních služeb Polička ke dni 31. 12. 2011 spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření.

ZM bere na vědomí závěrečný účet DSO Mikroregion Poličsko ke dni 31. 12. 2011 spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření.

ZM bere na vědomí závěrečný účet DSO Kraje Smetany a Martinů ke dni 31. 12. 2011 spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření.

ZM bere na vědomí závěrečný účet DSO Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko
ke dni 31. 12.2011 spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření.

a/ ZM odvolává stávající členy Osadního výboru v části města Lezník.
b/ ZM schvaluje nově zvolené členy Osadního výboru v části města Lezník ve složení:
Stanislav Boštík, František Doubek, Jaroslav Knettig, Ing. Marie Kučerová, Josef Kvapil, , Hana Pavlišová, Jaroslav Vostrčil.
c/ ZM volí předsedou Osadního výboru v části města Lezník paní Ing. Marii Kučerovou.

ZM schvaluje Jednací řád Zastupitelstva města Poličky.

ZM v souvislosti s Peticí za zachování Informačního centra ve stávajících prostorách
na Palackého nám. 160, Polička, neschvaluje návrh Mgr. Jana Matouše na zachování provozu Informačního centra ve stávajících bezbariérových prostorách na Palackého nám. 160 a
na stanovení podmínky provozování informačního centra v současných prostorách jako podmínky v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.