Město Polička

Usnesení přijatá na 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 27. 6. 2013

ZM volí za členy návrhové komise pana Bohumila Bednáře, pana Oldřicha Báču a paní Marii Báčovou. 

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání MUDr. Patrika Lisého, ověřením Ing. Martina Kozáčka a Bc. Antonína Kadlece.

ZM souhlasí s celoročním hospodařením a Závěrečným účtem města Poličky za rok 2012 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Poličky za rok 2012 bez výhrad.

ZM schvaluje účetní závěrku města Poličky za rok 2012.

ZM schvaluje financování stavby „Rozšíření sběrného dvora“ z rozpočtu města Poličky na rok 2014 v částce cca 350 tis. Kč vč. DPH s tím, že stavba bude realizována v roce 2013.

ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 6/2013. 

ZM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro:
- Ekocentrum Skřítek Polička o. s., ve výši 15 000 Kč na programy pro třídní kolektivy MŠ, ZŠ, SŠ, přednášky pro veřejnost, seniory a další skupiny
- Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Poličce, ve výši 5 000 Kč na příměstský tábor s Američany
- Kruh přátel Domu dětí a mládeže v Poličce, ve výši 7 000 Kč na preventivní programy HIV a AIDS
- Občanské sdružení přátel základní školy Na Lukách Polička, ve výši 18 000 Kč na sportovně turistický kurz žáků v Orlických horách
- Občanské sdružení přátel základní školy Na Lukách Polička, ve výši 16 000 Kč na výměnný pobyt - úhradu vstupného do kulturních zařízení
- Speciální základní škola Bystré, ve výši 23 000 Kč na školu v přírodě pro děti ze sociálně slabých rodin a Dětského domova Polička
- Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní školy v Poličce, ve výši 47 000 Kč na jazykový pobyt v Londýně - příspěvek na dopravu
- Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Tilia Polička, ve výši 32 000 Kč na opravy a údržbu základny a klubovny, obnovu vybavení, přátelské setkání, dofinancování projektu sportovně relaxačního centra
- Pionýrská skupina Polička, ve výši 26 000 Kč na náklady na dopravu na tábor v Anglii, nákup trouby, prken, celt, stanu, příspěvek na pronájem tělocvičny
- Sbor dobrovolných hasičů Lezník, ve výši 8 000 Kč na dětský den
- Kruh přátel Domu dětí a mládeže v Poličce, ve výši 8 000 Kč na dětský den s vodníky
- Kruh přátel Domu dětí a mládeže v Poličce, ve výši 3 000 Kč na Svatomartinský večer s broučky
- Miloš Jandl, ve výši 30 000 Kč na zajištění kostýmů pro účinkující a koně, dopravu koní a zvířat, krmení pro zvířata, občerstvení, úklid - příjezd královské družiny na hrad Svojanov v rámci královských slavností 7/2013 a živý betlém na Palackého náměstí 1/2014
- "Pontopolis", ve výši 30 000 Kč na Expediční kameru (filmový festival outdoorových filmů), Listopadání (připomenutí totalitních režimů), Jeden svět (filmový festival o lidských právech)
- Speciální základní škola Bystré, ve výši 10 000 Kč na benefiční koncert pro SZŠ Bystré v Divadelním klubu v Poličce
- Veronika Šrek Bromová, M.A., ve výši  25 000 Kč na realizaci výstav v rámci programu Galerie KABINET CHAOS Střítež
- Laxus o. s., ve výši 20 000 Kč na poskytování sociálních služeb - terénní programy pro uživatele drog
- MaTami, centrum pro rodinu o. s., ve výši 25 000 Kč na dofinancování projektu "Čas pro rodinu"
- Občanské sdružení Bonanza, ve výši 30 000 Kč na poskytování sociální služby pro rodiny s dětmi v rámci projektu Drž se na uzdě
- Oblastní charita Nové Hrady u Skutče, ve výši 25 000 Kč na potravinovou pomoc pro potřebné
- Oblastní charita Polička, ve výši 12 000 Kč na nákup kompenzačních pomůcek k počítači
- Oblastní charita Polička, ve výši 8 000 Kč na kurz Letní škola rekodifikace soukromého práva
- Oblastní charita Polička, ve výši 10 000 Kč na nákup pomůcek - nylonová podložka, WC křeslo klozetové
- Atletika Polička, ve výši 55 000 Kč na sportovní činnost mládeže
- Atletika Polička, ve výši 10 000 Kč na Běh kolem poličských hradeb
- D.A.S. Kometa Polička, ve výši 44 000 Kč na provoz a sportovní činnost hokejbalového klubu
- HC Spartak Polička o. s., ve výši 101 000 Kč na činnost hokejového klubu
- Kruh přátel Domu dětí a mládeže v Poličce, ve výši 5 000 Kč na mezinárodní mládežnický fotbalový turnaj okres Senec
- SK8 Slalom Polička, ve výši 50 000 Kč na podporu sportovní činnosti juniorského a žákovského družstva
- Sportovní kluby Polička, ve výši 81 000 Kč na činnost mládežnických oddílů
- Stanislav Nožka, Mgr., ve výši 10 000 Kč na činnost kroužku sportovního lezení
- Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, ve výši 45 000 Kč na cestovné na soutěže, soustředění, startovné, pronájem hracích prostor, nákup šachového materiálu
- Tělovýchovná jednota Spartak Polička, o. s. (oddíl odbíjené), ve výši 111 000 Kč na činnost mládežnických družstev
- Tělovýchovná jednota Spartak Polička, o. s. (oddíl stolního tenisu), ve výši 6 000 Kč na činnost mládežnických oddílů
- Tělovýchovná jednota Spartak Polička, o. s. (oddíl tenisu), ve výši 45 000 Kč na podporu mládeže
- Tělovýchovná jednota Spartak Polička, o. s. (oddíl tenisu), ve výši 8 000 Kč na letní kemp pro nové adepty - "Hledáme novou Kvitovou a nového Berdycha"
- Tělovýchovná jednota Spartak Polička, o. s. (ASPV), ve výši 7 000 Kč na nákup volejbalových míčů, organizaci volejbalových soutěží
- Sbor dobrovolných hasičů Lezník, ve výši 7 000 Kč na provoz zájmového kroužku mladých hasičů
- Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši 5 000 Kč na vybavení na soutěže (hadice, savice, proudnice apod.)
- Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši 5 000 Kč na Poličskou pohárovou soutěž mladých hasičů (poháry, medaile a věcné ceny)
- Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši 5 000 Kč na přípravu na soutěže dětí, žen a mužů - pronájem tělocvičny
- Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, ve výši 10 000 Kč na broušení a nátěr parket ve velkém sále spolkového domu Jordán
- Občanské sdružení přátel základní školy Na Lukách Polička, ve výši 15 000 Kč na výměnný pobyt - příspěvek na stravování

ZM neschvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro:
- Nadační fond Romana Šebrleho, ve výši 40 000 Kč na zapojení ZŠ do projektu Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů - prezentace učitelům TV a ředitelům ZŠ, beseda na ZŠ, metodika
- "Pontopolis", ve výši 15 000 Kč na filmový festival Jeden svět - projekci pro školy
- Stanislava Kopecká, ve výši 30 000 Kč na provoz jezdeckého oddílu Stáj Dvořák Čistá
- "Pontopolis", ve výši 50 000 Kč na multikulturní festival Colour Meeting 2013
- "Pontopolis", ve výši 5 000 Kč na filmový festival Jeden svět - film Šmejdi - v DPS Penzion
- Tělovýchovná jednota Spartak Polička, o. s. (oddíl tenisu), ve výši 160 000 Kč na zhotovení umělého povrchu u odrazové stěny
- MaTami, centrum pro rodinu o. s., ve výši 13 000 Kč na dofinancování sportovních aktivit
- "Pontopolis", ve výši 5 000 Kč na sraz milovníků retro bicyklů

ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013, o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst.

ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013, o odchylném vymezení doby nočního klidu.

ZM schvaluje prodej podílů na stavebních parcelách č. 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065     v k.ú. Polička vlastníkům bytových jednotek v domě č.p. 926-931. Kupní cena činí 150,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje uzavření  Smlouvy  o  bezúplatném  převodu nemovitosti č. 17/13/HSYM-BP mezi ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha, jako převodcem a městem Polička jako nabyvatelem, jejímž předmětem je převod pozemkové parcely č. 1669 o výměře 663 m2 v k.ú. Polička, dle předloženého návrhu smlouvy.

ZM ruší usnesení č. 10/a ze dne 27. 9. 2012 v části schválení prodeje podílu ve výši id. 1/8 na pozemku p.č. 4119/1 o výměře 866 m2 v k.ú. Polička.

ZM schvaluje prodej podílu ve výši id. 1/8 na pozemku p.č. 4119/1 o výměře 866 m2 v k.ú. Polička.

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 3264/6 v k.ú Polička o výměře cca 110 m2. Kupní cena činí 100,--Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně oddělovacího geometrického plánu.

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 3264/6 v k.ú Polička o výměře cca 130 m2. Kupní cena činí 100,--Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně oddělovacího geometrického plánu.

ZM schvaluje prodej bytu č. 941/6 o velikosti 1+1 v domě č. p. 940, 941 na Sídlišti Hegerova, v obci a k. ú. Polička, části obce Horní Předměstí včetně spoluvlastnického podílu 31/1000 na společných částech domu a na pozemcích pod stavbou za kupní cenu Kč 590.000,--, a to prostřednictvím realitní kanceláře PRIME REALITY s.r.o. Praha, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje bezúplatný převod nemovitosti – části pozemkové parcely č. 2884 o výměře cca 800 m2 v k.ú. Polička na výstavbu výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje - do majetku Pardubického kraje za podmínky, že pokud se nepodaří výstavbu stanice ZZS PAK na předmětném pozemku realizovat do 5-ti let od data uzavření smlouvy o bezúplatném převodu, bude pozemek za stejných podmínek převeden z vlastnictví Pardubického kraje zpět do vlastnictví města Poličky.

ZM si vyhrazuje právo rozhodnout podle § 102 odst. 3 zákona o obcích o záměru prodat část pozemkové parcely č. 1231/11 o výměře cca 80 m2 v obci a k.ú. Polička.

ZM schvaluje záměr prodat část pozemkové parcely č. 1231/11 o výměře cca 54 m2 v obci a k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje prodej stavby bývalé požární nádrže umístěné na pozemku p.č. 44/2 včetně pozemku p.č. 44/2 o výměře 507 m2  za cenu 50.000,--Kč a části pozemku p.č. 44/1 o výměře cca 800 m2 za cenu 30,-Kč/m2, vše v k.ú. Střítež u Poličky.

ZM si vyhrazuje právo rozhodnout podle § 102 odst. 3 zákona o obcích o záměru prodat pozemek p.č. 10 o výměře 852 m2, pozemek p.č. 12 o výměře 263 m2, pozemek p.č. 14/1 o výměře 14 44 71 m2, pozemek p.č. 14/2 o výměře 1691 m2, pozemek p.č. 14/6 o výměře 166 m2, pozemek p.č. 14/7 o výměře 7005 m2, pozemek 14/8 o výměře 7021 m2, pozemek p.č. 14/9 o výměře 9468 m2, pozemek p.č. 15 o výměře 809 m2 a pozemek p.č. 214 o výměře 1036 m2, vše v k.ú. Študlov u Vítějevsi.

ZM neschvaluje záměr prodat pozemek p.č. 10 o výměře 852 m2, pozemek p.č. 12 o výměře 263 m2, pozemek p.č. 14/1 o výměře 14 44 71 m2, pozemek p.č. 14/2 o výměře 1691 m2, pozemek p.č. 14/6 o výměře 166 m2, pozemek p.č. 14/7 o výměře 7005 m2, pozemek 14/8 o výměře 7021 m2, pozemek p.č. 14/9 o výměře 9468 m2, pozemek p.č. 15 o výměře 809 m2 a pozemek p.č. 214 o výměře 1036 m2, vše v k.ú. Študlov u Vítějevsi.

ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Mikroregionem Svitavsko, se sídlem Svitavy, jako dárcem a městem Polička jako obdarovaným. Předmětem smlouvy je bezúplatný převod stavby na p.č.st. 1931/1 v obci Polička a katastrálním území Polička a dalších součástí stavby „Sběrný dvůr Polička“ dle návrhu darovací smlouvy.

ZM schvaluje navýšení kapacity a rozšíření odloučeného pracoviště Mateřské školy Luční Polička Polička v objektu Základní školy Na Lukách Polička v nejbližším možném termínu, pokud možno od 1. 9. 2013.

ZM schvaluje Plán zasedání Zastupitelstva města Poličky na II. pololetí roku 2013 takto:

26. 9.
28. 11.

ZM schvaluje nové znění stanov DSO Česká inspirace.

ZM schvaluje nové znění stanov DSO Královská věnná města.

ZM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory projektu „Královská věnná města známa, ale nepoznaná…“, dle důvodové zprávy.
ZM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Česká inspirace za rok 2012.
ZM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Českomoravské pomezí za rok 2012.
ZM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Královská věnná města za rok 2012.

ZM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Kraj Smetany a Martinů za rok 2012.

ZM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Poličsko za rok 2012.

ZM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Sdružení majitelů skupinového vodovodu „Poličsko“ za rok 2012.

ZM bere na vědomí závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Svazek obcí AZASS za rok 2012.

ZM bere na vědomí rezignaci Bc. Zdeňky Švecové, ředitelky Střediska volného času Mozaika Polička, na funkci členky výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva města Poličky.

ZM volí členkou výboru a vzdělávání Zastupitelstva města Poličky MgA. Gabrielu Vraspírovou Vorbovou, ředitelku Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička.

ZM schvaluje prominutí pohledávky města Poličky vůči příspěvkové organizaci Hrad Svojanov za nařízený odvod finančních prostředků do rozpočtu města z důvodu porušení rozpočtové kázně, dle důvodové zprávy.

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.