Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013

MĚSTO  POLIČKA

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem

do vybraných míst a částí měst

 

Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 27. června 2013 usnesením č. 7 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Město Polička touto vyhláškou zavádí místní poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst (dále jen „poplatek“).
 2. Řízení o poplatcích vykonává městský úřad prostřednictvím odboru finančního a plánovacího (dále jen „správce poplatku“).

 

Čl. 2

Předmět poplatku a poplatník

 1. Poplatek se vybírá za vydání povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst (dále jen „vybraná místa"), do kterých je jinak vjezd zakázán příslušnou dopravní značkou.[1]
 2. Poplatek platí fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst.[2] Povolením k vjezdu se pro účely této vyhlášky rozumí příslušný doklad o uhrazení poplatku, vydávaný prostřednictvím Městské policie Polička nebo prostřednictvím technického zařízení.

 

Čl. 3

Vybraná místa

Vybraná místa podléhající poplatku, do kterých je jinak vjezd zakázán těmito dopravními značkami:

- pro nákladní automobily:

dopravní značka B4 (Zákaz vjezdu nákladních automobilů) s dodatkovou tabulkou E13 s textem MIMO VOZIDEL OZNAČENÝCH POVOLENÍM K VJEZDU A ZÁSOBOVÁNÍ DO 10 t

- pro ostatní motorová vozidla:

dopravní značka B11 (Zákaz vjezdu všech motorových vozidel) s dodatkovou tabulkou E13 s textem MIMO VOZIDEL OZNAČENÝCH POVOLENÍM K VJEZDU A ZÁSOBOVÁNÍ s platností  Po – Pá  6 – 17 hod. a  So  6 – 12 hod.

se vymezují takto:

ulice  Fortna (od křižovatky s ul. Parkány), Komenského, Kostelní, Masarykova, Nová, Otakarova, Pálená, Riegrova, Růžová, Šaffova, Štěpničná, Tylova, Tyršova od čp. 1, U Masných krámů, Václavská, náměstí Bohuslava Martinů a Palackého náměstí (dále jen „zóna“).

 

Čl. 4

Sazba poplatku

Sazba poplatku činí:

za vozidlo a den…………………………………………………………........................………………...…..20 Kč

 

Čl. 5

Splatnost poplatku

Poplatek podle čl. 4 této vyhlášky je splatný před vjezdem do uvedených míst, a to uhrazením poplatku v automatu u Tylova domu, v ulici Riegrova, v ulici Šaffova nebo v ulici Tyršova.

 

Čl. 6

Osvobození

      1. Od poplatku se osvobozují:

 1. fyzické osoby mající trvalý pobyt nebo vlastnící nemovitosti ve vybraném místě, osoby jim blízké (§ 116 občanského zákoníku), manželé těchto osob a jejich děti;
 2. osoby, které ve vybraném místě užívají nemovitost ke své hospodářské činnosti;
 3. osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP a jejich průvodci;
 4. osoby, které jsou držiteli parkovacích karet ročních i pololetních vydaných Městským úřadem Polička;
 5. drobní prodejci při čtvrtečních trzích;
 6. osoby mající ve vybraných místech pronajatou garáž;
 7. osoby vjíždějící do zóny s vozidlem ve vlastnictví města Polička nebo ve vlastnictví příspěvkové organizace zřízené městem Polička při výkonu své činnosti;
 8. osoby ubytované v zóně mající zároveň zajištěno parkování;
 9. osoby vjíždějící do zóny ve dnech státních svátků;
 10. osoby vjíždějící do zóny za účelem zajištění sňatku a smutečního obřadu.

      2. Nárok na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku prokázat. Osobám, kterých se toto osvobození dle odstavce 1) písmene a), b), f), a g) týká, bude vydáno povolení k vjezdu s motorovým vozidlem zdarma ve formě plastikových karet, označených číselnou řadou.

 

Čl. 7

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 6/2010, o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst v platném znění.

 

Čl. 8

Zvláštní ustanovení

Zaplacení poplatku dle této vyhlášky nenahrazuje parkovací lístek dle nařízení města Poličky č. 3/2013, kterým se vymezují komunikace a jejich úseky, které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.

 

Čl. 9

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2013.

 

 

 

 

 

 

                     …………………………..                                              ……………………………………..

                      Jaroslav Martinů                                                      Marie Kučerová

                            starosta                                                            místostarostka

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:   2. 7. 2013

Sejmuto z úřední desky dne:     18. 7. 2013

 

 [1] § 10 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[2] § 10 odst. 1 zákona o místních poplatcích

 

Vložil Nečas Miroslav (19.7.2013), přečteno 2724x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Nařízení a vyhlášky města | Obecně závazná vyhláška č. 1/2013