Město Polička

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 28. listopadu 2013

1/ ZM volí za členy návrhové komise pana Jiřího Hejtmánka, Mgr. Jana Matouše a JUDr. Marii Tomanovou, Ph.D..

2/ ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání paní Marii Báčovou, ověřením Bc. Antonína Kadlece a MUDr. Patrika Lisého.

3/a ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 15/2013.
3/b ZM zmocňuje RM k případnému provedení poslední rozpočtové změny za rok 2013, a to formou úpravy příjmů dle skutečnosti a výdajů, které nebudou plně vyčerpány.

4/ ZM schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro období do schválení rozpočtu na rok 2014 takto:
Čerpání běžných výdajů ve výši 1/12 schváleného rozpočtu pro rok 2013 měsíčně. Výjimku lze uplatnit v případě periodicky opakujících se smluvních plateb a plateb daní, u mzdových výdajů v souladu s platnými platovými výměry. Měsíční výdaje pro příspěvkové organizace, společnost T.E.S. s.r.o. (pro středisko sportovní služby) a na provoz informačního centra budou čerpány ve výši uvedené v důvodové zprávě.
Čerpání kapitálových výdajů lze uplatnit u akcí započatých v roce 2013 v souladu s uzavřenými smlouvami, na přípravu akcí plánovaných pro rok 2014 do výše 500 tis. Kč a na výkup pozemků do výše 150 tis. Kč.
Čerpání běžných a kapitálových výdajů u akcí, které jsou financovány z dotačních titulů v souladu s harmonogramem programu, projektu, případně s finančním plánem.
Čerpání běžných a kapitálových výdajů v souvislosti se zpracováním nových žádostí o dotace do výše 500 tis. Kč.

5/  ZM schvaluje rozpočtový výhled města Poličky na období 2014 - 2017.   

6/ a  ZM schvaluje Koncesní projekt pro vodohospodářskou infrastrukturu města Polička (kanalizaci) zpracovaný firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Praha 5 – Smíchov.
6/b ZM bere na vědomí Strategii města Poličky v rámci Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko pro období od 1. 1. 2014.
6/c  ZM bere na vědomí Strategii města Poličky a VHOS, a.s., Moravská Třebová, pro čerpání nákladů a přípravy cen stočného pro období od roku 2014.
6/d ZM schvaluje výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu ve městě Polička formou koncesního řízení dle časového harmonogramu uvedeného v koncesním projektu. 
6/e ZM schvaluje financování koncesního řízení pro provozování kanalizace a čistírny odpadních vod od roku 2016 v částce cca 520 tis. Kč vč. DPH z rozpočtu města Poličky na rok 2014.

7/ ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 4/2013, o vedení technické mapy obce.

8/  ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 5/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů.

9/a    ZM bere na vědomí Zprávu o projednání návrhu zadání Změny č. 1 Územního plánu Polička předloženou pořizovatelem.
9/b  ZM, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), schvaluje v souladu s ustanovením § 47 odst. 5 stavebního zákona návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Polička.

10/ ZM schvaluje bezúplatný převod dřevníků stojících na st.p.č. 3926 a stavební parcely č. 3926 o výměře 117 m2 v k.ú. Polička do podílového spoluvlastnictví majitelů bytových jednotek v domě č.p. 520 ul. Paseky v Poličce, každý podílem 1/10, dle důvodové zprávy. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí obdarovaný.

11/ ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 5769/87 o výměře 222 m2 v obci a k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 150,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně oddělovacího geometrického plánu, dle důvodové zprávy.

12/ ZM schvaluje prodej podílu ve výši 673/22820 na stavebních parcelách č. 2860, 2861, 2862, 2863 a 2864 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 150,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

13/ ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 5913/2 o výměře 1 m2 a části pozemku p.č. 5913/3 o výměře 7 m2 v obci a k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 200,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí včetně oddělovacího geometrického plánu.

14/ ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Českým zahrádkářským svazem, základní organizací Polička, jako dárcem a městem Polička jako obdarovaným, jejímž předmětem je pozemek p.č. 4782/12 o výměře 70 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Veškeré náklady spojené s převodem pozemku uhradí obdarovaný.

15/a  ZM ruší své usnesení č. 11 ze dne 29. 11. 2012.
15/b ZM schvaluje prodej pozemků v obci a k.ú. Polička, označených dle geometrického plánu č. 2115-43/2013 jako st.p.č. 3928 o výměře 10 m2, st.p.č. 2873 o výměře 8 m2, st.p.č. 3081 o výměře 17 m2, části p.p.č. 3893/3 o výměře 2889 m2, části p.p.č. 3893/1 o výměře 2 m2, části p.p.č. 3893/2 o výměře 1 m2, části p.p.č. 4386/31 o výměře 96 m2, uživatelům zahrádek takto:
- p.p.č. 3893/3 o výměře 257 m2, p.p.č. 4386/63 o výměře 43 m2, p.p.č. 4386/64
o výměře 53 m2;
- p.p.č. 3893/4 o výměře 340 m2;
- p.p.č. 3893/5 o výměře 191m2, st.p.č.3081 o výměře 17 m2;
- p.p.č. 3893/6 ovýměře 199m2, st.p.č.2873 o výměře 8 m2;
- p.p.č. 3893/7 o výměře 278 m2;
- p.p.č. 3893/8 o výměře 141 m2;
- p.p.č. 3893/9 o výměře 130 m2, st.p.č. 3928 o výměře 10 m2;
- p.p.č. 3893/10 o výměře 136 m2;
- p.p.č. 3893/11 o výměře 283 m2;
- p.p.č. 3893/12 o výměře 133 m2;
- p.p.č. 3893/13 o výměře 131 m2;
- p.p.č. 3893/14 o výměře 129 m2;
- p.p.č. 3893/15 o výměře 270 m2;
- p.p.č. 3893/16  o výměře 262 m2.
  Kupní cena činí 20,-Kč/m2, veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí kupující.

16/ ZM schvaluje prodej částí pozemku p.č. 1284/3 o výměře 6715 m2 v obci a k.ú. Polička za účelem zřízení zahrádek označených dle geometrického plánu č. 2170-221/2013 takto:
- p.p.č. 1284/4 o výměře 376 m2;
- p.p.č. 1284/5 o výměře 382 m2;
- p.p.č. 1284/6 o výměře 380 m2;
- p.p.č. 1284/7 o výměře 381 m2;
- p.p.č. 1284/8 o výměře 361 m2;
- p p.č. 1284/9 o výměře 342 m2;
- p.p.č. 1284/10 o výměře 320 m2;
- p.p.č. 1284/11 o výměře 299 m2;
- p.p.č. 1284/12 o výměře 302 m2;
- p.p.č. 1284/13 o výměře 382 m2;
- p.p.č. 1284/14 o výměře 383 m2;
- p.p.č. 1284/15 o výměře 406 m2;
- p.p.č. 1284/16 o výměře 400 m2;
- p.p.č. 1284/17 o výměře 400 m2;
- podíl id.1/2 - p.č.1284/18 o výměře 400 m2;
- p.p.č. 1284/19 o výměře 400 m2;
- p.p.č. 1284/20 o výměře 399 m2;
- p.p.č. 1284/21 o výměře 402 m2.
  Kupní cena činí 100,-Kč/m2, náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí kupující.

17/ ZM schvaluje výkup části pozemku p.č. 4248 označeného dle GP č. 2152-168/2013 jako p.č. 4248/2 o výměře 2179 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 200,- Kč/m2 s tím, že kupující město Polička uhradí veškeré náklady související s převodem pozemku a uhradí za prodávající i daň z převodu nemovitostí odpovídající 4% z kupní ceny, která bude započítána do celkové kupní ceny.

18/a ZM schvaluje směnu pozemku označeného dle GP č. 2152-168/2013 jako p.p.č. 4443/4 o výměře 632 m2 ve vlastnictví společnosti Agronea a.s. Polička,  za pozemky ve vlastnictví města Poličky p.p.č. 5997/1 o výměře 9399 m2 a p.č. 5630/1 o výměře 3456 m2, vše v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Město Polička uhradí veškeré náklady související s převodem nemovitostí.
18/b ZM schvaluje směnu pozemků označených dle GP č. 2152-168/2013 jako p.p.č. 4216/12 o výměře 3534 m2 a p.p.č. 4358/2 o výměře 721 m2, a dále p.p.č. 4197/1 o výměře 69 m2 a p.p.č. 4357 o výměře 618 m2 za pozemky  ve vlastnictví města Poličky p.p.č. 1741/1 o výměře 1398 m2, p.p.č. 2115/11 o výměře 14682 m2, p.p.č. 2385/3 o výměře 24412 m2, p.p.č. 5626/5
o výměře 56835 m2 a p.p.č. 6111/5 o výměře 1345 m2, vše v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Město Polička uhradí veškeré náklady související s převodem nemovitostí.


19/ ZM schvaluje prodej pozemkové parcely p.č. 10 o výměře 852 m2, p.č. 12  o výměře  263 m2, p.č. 14/1 o výměře 14 44 71 m2, p.č. 14/2 o výměře 1691 m2, p.č. 14/6
o výměře 166 m2, p.č. 14/7 o výměře 7005 m2, p.č. 14/8  o výměře 7021 m2, p.č. 14/9  o výměře 9468 m2, p.č. 15 o výměře 809 m2 a p.č. 214 o výměře 1036 m2, vše v k.ú. Študlov u Vítějevsi, dle důvodové zprávy. Kupní cena bude činit 10,- Kč/m2 a bude uhrazena ve dvou splátkách – v r. 2013 splátka ve výši 1.000.000,- Kč, v  r. 2014 splátka ve výši 727.820,- Kč. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.       

20/ ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě se smlouvou zástavní
ze dne  17. 10. 2007 uzavřené mezi městem Polička jako prodávajícím a zástavním věřitelem, jako kupujícím a zástavcem, jehož předmětem je zvýšení splátek kupní ceny z 4.058,- Kč na 5.058,- Kč, dle důvodové zprávy. 

21/a ZM ruší své usnesení č. 13 ze dne 27. 6. 2013.
21/b ZM schvaluje prodej bytu č. 941/6 o velikosti 1+1 v domě č. p. 940, 941 na Sídlišti Hegerova, v obci a k. ú. Polička, části obce Horní Předměstí včetně spoluvlastnického podílu 31/1000 na společných částech domu a na pozemcích pod stavbou za sníženou kupní cenu  500.000,- Kč, dle důvodové zprávy.

22/a  ZM schvaluje záměr rozšíření průmyslové zóny Na Vyšehradě v Poličce za účelem přípravy území pro výstavbu průmyslového objektu společnosti MILACRON Czech Republic spol. s r.o. se sídlem Polička – Bořiny.

22/b ZM schvaluje výkupy pozemků v k.ú. Polička v oblasti plánovaného rozšíření průmyslové zóny Na Vyšehradě v Poličce od soukromých vlastníků dle Přílohy č. 1 a jejich následný prodej společnosti MILACRON Czech Republic spol. s r.o. se sídlem Polička – Bořiny, IČO v rozsahu dle zpracované projektové dokumentace. Kupní cena bude stanovena tak, aby částka za výkupy pozemků hrazená městem Polička soukromým vlastníkům pozemků nepřekročila v součtu částku kupní ceny, kterou uhradí investor městu Polička za pozemky na výstavbu průmyslového objektu s tím, že město Polička uhradí veškeré náklady související s výkupy pozemků a uhradí za prodávajícího i daň z převodu nemovitostí odpovídající 4 % z kupní ceny.

23/ ZM schvaluje Plán zasedání Zastupitelstva města Poličky na I. pololetí roku 2014 takto:
20. 2.
24. 4.
26. 6.

25/ ZM schvaluje rozdělení finančních příspěvků určených na odměny trenérům a cvičitelům za rok 2013 pro:
ATLETIKA Polička                                                                                                      24.365 Kč
D.A.S. Kometa Polička                                                                                             38.634 Kč
HC Spartak Polička o. s.                                                                                          72.852 Kč
Horolezecký klub Polička                                                                                           7.766 Kč
SK8 Slalom Polička                                                                                                  23.151 Kč
Sportovní kluby Polička                                                                                            31.669 Kč
Tělovýchovná jednota Plavecký oddíl Orka Polička, občanské sdružení          6.431 Kč
Tělovýchovná jednota Spartak Polička, o. s. (oddíl odbíjené)                          86.103 Kč
Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička                                                             9.028 Kč
Celkem                                                                                                                     299.999 Kč
 

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu starosty města.