Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

NAŘÍZENÍ MĚSTA POLIČKY č. 3/2013

Nařízení města Poličky č. 3/2013,
kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich úseky, které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy


Rada města Poličky se na své schůzi dne 1. 7. 2013 usnesením č. 218, usnesla vydat dle § 23 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení.

 


Článek 1
Parkování na označených parkovištích s parkovacími automaty

 
1. Parkoviště.

Místními komunikace nebo jejich úseky, které lze v souladu s ustanovením § 23 odst. 1  písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o  pozemních komunikacích,  ve znění  pozdějších předpisů,  užít k stání silničního motorového vozidla pouze za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, jsou tato parkoviště:
a) v ulici Tyršova u objektu pošty
b) u Tylova domu v ulici Vrchlického
c) na Palackého náměstí
 

2. Doba parkování.

Na místech, vyhrazených dle článku 1, bodu 1., označených příslušným dopravním značením, lze parkovat po dobu časově omezenou, nejvýše však 24 hodin. Parkování v těchto místech v době od 6,00 hodin do 17,00 hodin je možné pouze za úhradu. V sobotu od 12,00 hodin do pondělí 6,00 hodin a ve státem uznaný svátek je parkování bezplatné.

Povolení k vjezdu, zakoupené prostřednictvím parkovacího automatu, opravňuje k bezplatnému parkování na Palackého náměstí po dobu 30 minut od zakoupení povolení.


3. Povinnosti řidičů.

Řidič  dvoustopého  motorového  vozidla  při   parkování  v  době  podléhající  zpoplatnění  je povinen    prokázat     zaplacení     ceny     za    parkování    zakoupením    parkovacího   lístku prostřednictvím parkovacího automatu nebo parkovací kartou,  a  to  společně  s  povolením k vjezdu, je-li to vyžadováno příslušnou dopravní značkou. Povolení k vjezdu a parkovací lístek nebo  parkovací  kartu  je  řidič povinen umístit na viditelném místě za předním sklem vozidla tak, aby na těchto dokladech byly veškeré údaje čitelné z vnějšku vozidla.

 

4. Parkovací karta.

Na služebně Městské policie Polička je možno zakoupit parkovací kartu.  K tomuto účelu je kupující povinen předložit průkaz totožnosti. Držení parkovací karty nezakládá nárok na parkovací místo. Parkovací karta nesmí být padělána či jinak zneužita.5. Cena

Cena za parkovací lístek,  zakoupený  prostřednictvím  parkovacího  automatu  a  cena  za parkovací kartu je stanovena ceníkem.
 


                                                              Článek 2


1. Při  porušení  povinností  stanovených  tímto  nařízením   mohou   být  uloženy  sankce  dle příslušných právních předpisů.
2. Tímto  nařízením  se   ruší  Nařízení  města  Poličky  č. 1 /2008, kterým se vymezují místní komunikace  nebo   jejich  úseky,  které  lze   užít  za  cenu s jednanou v  souladu s cenovými předpisy a původní Ceník úhrady za zakoupený parkovací lístek prostřednictvím parkovacích automatů a parkovací kartu v Poličce.
3. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2013.
 

 

 

…………………………………….                                  ………………………………. 

         Jaroslav Martinů                                                                 Marie Kučerová

                starosta                                                                          místostarostka                                                               
 

Vložil Kovář Jan (10.1.2014), přečteno 2780x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Nařízení a vyhlášky města | NAŘÍZENÍ MĚSTA POLIČKY č. 3/2013