Město Polička

Usnesení přijatá na 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 30. ledna 2014


ZM schvaluje doplnění odstavce c) a zrušení odstavce a) v bodě 2. článku III. a zrušení bodu 3. článku III. Dohody o spolupráci na zajištění prodeje nemovitosti uzavřené dne 1. 11. 2012, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje výkup pozemku p.č. 1210/22 o výměře 411 m2 v k.ú. Polička od ČR - Státního pozemkového úřadu, Praha 3, dle důvodové zprávy. Kupní cena bude stanovena dle podmínek a znaleckého posudku předloženého prodávajícím.

ZM schvaluje projekt „Regenerace panelového Sídliště Hegerova v Poličce (etapa 2014)“, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje dofinancování akce „Regenerace panelového Sídliště Hegerova v Poličce (etapa 2014)“ ve výši min. 30% z celkových nákladů, dle důvodové zprávy. Spoluúčast města Poličky bude zajištěna rozpočtovou změnou z finanční rezervy města v případě přiznání dotace z podprogramu Podpora regenerace panelových sídlišť.


Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu starosty města.