Město Polička

Usnesení zastupitelstva města dne 15.6. 2006

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 15. 6.2006
 
ZM bere na vědomí Závěrečný účet svazku obcí AZASS za rok 2005.
 
ZM bere na vědomí Závěrečný účet svazku obcí Česká inspirace za rok 2005 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2005.
 
ZM schvaluje pořízení nového územního plánu Města Poličky.
 
ZM pověřuje OÚRaŽP vypsáním nabídkového řízení na firmu realizující soutěž na zpracovatele územního plánu města dle zákona č. 137/2006 Sb.
 
ZM schvaluje navržené půjčky z Fondu rozvoje bydlení Města Poličky dle Obecně závazné vyhlášky Města Poličky č. 1/2003 ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2005, o Fondu rozvoje bydlení Města Poličky dle důvodové zprávy.
 
ZM schvaluje účast města v projektu „Cyklobusem blíž atraktivitám Litomyšlska, Poličska a Svitavska“ včetně příslušné finanční spoluúčasti dle důvodové zprávy.
ZM bere na vědomí „ekonomickou rozvahu provozu hájenky v Pusté Rybné v roce 2006“ a „zhodnocení technického stavu“ tohoto objektu.
 
ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2006.
 
ZM schvaluje prodej bytu č. 2.1, vel. 1+2, I. kat. v domě č.p. 983 ul. Hegerova v Poličce, bytu č. 1.1, vel. 1+3, I. kat. v domě č.p. 984 ul.Hegerova v Poličce a bytu č. 1.0, vel. 1+2, I. kat. v domě č.p. 984 ul. Hegerova v Poličce formou veřejné dražby s vyvolávací cenou odpovídající hodnotě dle znaleckého posudku.
 
           
 
V Poličce dne 15. 6. 2006
 
 Bc. Miroslav Popelka                                Jaroslav Martinů
           starosta                                          místostarosta
 
 
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty.