Město Polička

Usnesení přijatá na 8. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 27. listopadu 2014

ZM volí za členy návrhové komise pana Petra Šimona, Ing. Romana Kysilko a p. Pavla Štefku.

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Mgr. Markétu Šafářovou, ověřením pana Otakara Pospíšila a MUDr. Jiřího Tomana.

ZM schvaluje doplnění programu o projednání dalších bodů, a to schválení složení osadních výborů a schválení termínu příštího zasedání zastupitelstva města.

ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 11/2014 dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro období do schválení rozpočtu na rok 2015 takto:

a/ Čerpání běžných výdajů ve výši 1/12 schváleného rozpočtu pro rok 2014 měsíčně. Výjimku lze uplatnit v případě periodicky opakujících se smluvních plateb a plateb daní, u mzdových výdajů v souladu s platnými platovými výměry, u výdajů na 750. výročí založení města Poličky ve výši 200 tis. Kč a u daně z nabytí nemovitého majetku 1 500 tis. Kč. Měsíční výdaje pro příspěvkové organizace, společnost T.E.S. s.r.o. (pro středisko sportovní služby) a na provoz informačního centra budou čerpány ve výši uvedené v důvodové zprávě.

b/ Čerpání kapitálových výdajů lze uplatnit u akcí započatých v roce 2014 v souladu s uzavřenými smlouvami, na přípravu akcí plánovaných pro rok 2015 do výše 500 tis. Kč a na výkup pozemků do výše 150 tis. Kč.

c/ Čerpání běžných a kapitálových výdajů u akcí, které jsou financovány z dotačních titulů v souladu s harmonogramem programu, projektu, případně s finančním plánem.

d/ Čerpání běžných a kapitálových výdajů v souvislosti se zpracováním nových žádostí o dotace do výše 500 tis. Kč.

 

ZM schvaluje záměr realizace akce „Dopravní a technická infrastruktura lokality Bezručova v Poličce - I. etapa“ a způsob jejího financování s tím, že náklady na realizaci akce v roce 2015 nepřesáhnou částku 41,5 mil Kč včetně DPH.

ZM schvaluje jako určeného zastupitele podle ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), na celé volební období 2014 - 2018 pana Ing. Martina Kozáčka.

ZM, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákona), za použití ustanovení § 62 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a § 17 a příloh č. 8 a 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, schvaluje v souladu
s ustanovením § 64 odst. 1 stavebního zákona pořízení Změny č. 2 Regulačního plánu Polička - lokalita Mánesova.

ZM podmiňuje pořízení Změny č. 2 Regulačního plánu Polička - lokalita Mánesova úplnou úhradou nákladů na zpracování návrhu změny regulačního plánu projektantem, a to osobou, která podala podnět k pořízení změny regulačního plánu.

ZM schvaluje úpravu návrhu zadání Změny č. 2 Regulačního plánu Polička – lokalita Mánesova v kap. 2 Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití ve znění: - změnou regulačního plánu bude prověřeno rozdělení stavebního pozemku č. 42 na dva samostatné stavební pozemky.

ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 2/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů.

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 144/3 o výměře 54 m2 v k.ú. Lezník. Kupní cena činí 30 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 146/1 o výměře cca 150 m2 a části pozemku p.č. 146/8 o výměře cca 500 m2 v k.ú. Lezník. Kupní cena činí 30 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí včetně oddělovacího geometrického plánu.

ZM schvaluje  prodej části pozemku p.č. 689 o výměře cca 100 m2 a části pozemku p.č. 297/7 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Lezník. Kupní cena činí 30 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spolené s převodem nemovitostí včetně oddělovacího geometrického plánu.

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 262 o výměře cca 209 m2 v k.ú. Lezník za podmínky oddělení 1,5 m širokého pásu předmětného pozemku podél komunikace na p.č. 684/1 a jeho ponechání ve vlastnictví města Poličky. Kupní cena činí 30 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně oddělovacího geometrického plánu.                                                    

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 40/1 o výměře 204 m2 v k.ú. Střítež u Poličky. Kupní cena činí 30 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje směnu části pozemku č. 84 o výměře cca 30 m2 za části pozemku p.č. 444/4  o výměře cca 409 m2 k. ú. Střítež u Poličky ve vlastnictví města Poličky, vše v k. ú. Střítež u Poličky. Rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude finančně vypořádán v ceně 30 Kč/m2 pozemku. Náklady spojené se směnou nemovitostí uhradí obě strany společně.

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 504/2 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 150 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně oddělovacího geometrického plánu.

ZM neschvaluje prodej části pozemku p.č. 6502 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Polička.

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 2216/5 o výměře 579 m2 v k.ú. Polička do podílového spoluvlastnictví majitelů bytových jednotek v domě č.p. 218 na ul. Střítežská v Poličce. Kupní cena činí 50 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

 

a/ ZM schvaluje prodej podílu ve výši id.745/52528 na stavební parcele č. 3055 v k.ú. Polička vlastníkovi bytové jednotky č. 937/16 v domě č. p. 934-937, Sídliště Hegerova, Polička.

b/ ZM schvaluje prodej podílu ve výši id.59/4920 na stavební parcele č. 3060 v k.ú. Polička vlastníkovi bytové jednotky č.930/5 v domě č. p. 926-931 Sídliště Hegerova, Polička.

Kupní cena činí 150 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

 

ZM schvaluje výkup lesních pozemků včetně porostů, a to p.č. 1618/1 o výměře 1949 m2, p.č. 1754/2 o výměře 747 m2 a p.č. 1914 o výměře 201 m2, vše v k.ú. Hamry nad Křetínkou. Kupní cena bude činit 60% ceny stanovené znaleckým posudkem.

ZM schvaluje výkup pozemků p.č. 550/2 o výměře 537 m2, p.č. 635 o výměře 5981 m2, p.č. 637 o výměře 320 m2, p.č. 638 o výměře 5492 m2, p.č. 640 o výměře 4668 m2, p.č. 642/1 o výměře 3143 m2, p.č. 642/2 o výměře 280 m2, p.č. 643 o výměře 1001 m2, p.č. 644 o výměře 500 m2, p.č. 645 o výměře 475 m2 a p.č. 646 o výměře 25194 m2, vše v k.ú. Kněževes. Kupní cena činí 600.000 Kč. 

ZM schvaluje směnu části pozemkové parcely č. 4321 o výměře 738 m2 v k.ú. Polička za část pozemkové parcely č. 4633/4 o výměře 867 m2 a část p.p.č. 4734/4 o výměře 56 m2 ve vlastnictví města Poličky, vše v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Směna bude provedena bez dalšího finančního vypořádání. 

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 1210/10 o výměře 2517 m2 v k.ú. Polička společnosti KMtronic s.r.o., se sídlem Litomyšl. Pro část pozemku o výměře 800 m2 činí kupní cena 350 Kč/m2, pro část pozemku o výměře 1717 m2 činí kupní cena 400 Kč/m2. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 1210/28 označené dle GP č. 2200-45/2014 jako p.č. 1210/83 o výměře 902 m2 v k. ú. Polička, společnosti MILACRON Czech Republic spol. s r.o., se sídlem Polička - Bořiny, za účelem vybudování průmyslového objektu v průmyslové zóně Na Vyšehradě v Poličce. Kupní cena činí 171.380 Kč bez DPH, náklady na řízení
o provedení vkladu do katastru nemovitostí uhradí kupující.

ZM schvaluje rozdělení finančních příspěvků určených na odměny trenérů a cvičitelů za rok 2014 pro:

ATLETIKA Polička, Hegerova 903, Polička                                               11.045 Kč

D.A.S. Kometa Polička, Polička                                                                  31.451 Kč

HC Spartak Polička o. s., Hegerova 901, Polička                                        68.471 Kč

Horolezecký klub Polička, Sídliště Hegerova 940, Polička                           7.582 Kč

SK8 Slalom Polička, Střítežská 583, Polička                                               14.883 Kč

Sportovní kluby POLIČKA, U Liboháje 60, Polička                                  41.793 Kč

Tělovýchovná jednota Plavecký oddíl Orka Polička, občanské sdružení,

Nádražní 775, Polička                                                                                     5.757 Kč

Tělovýchovná jednota Spartak Polička, o. s. (oddíl odbíjené, oddíl tenisu),

Tyršova 60, Polička                                                                                    107.411 Kč

Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, Luční 367, Polička                   11.607 Kč

Celkem                                                                                                        300.000 Kč

 

ZM schvaluje nezměněné personální složení Osadních výborů v Lezníku, Modřeci a Stříteži s jednou změnou člena Osadního výboru v Modřeci, a to za paní Ivetu Ptáčkovou pana Jiřího Kašpara.

ZM schvaluje termín dalšího zasedání ZM na 16. 12. 2014.

ZM schvaluje doplnění programu o projednání návrhu Mgr. Jana Jukla na zřízení pracovních skupin ze zastupitelů, zabývajících se realizací jednotlivých cílů pro volební období 2014 – 2018.

ZM bere na vědomí návrh na zřízení pracovních skupin zastupitelů, zabývajících se realizací jednotlivých cílů pro volební období 2014 – 2018 dle programového dokumentu.

 

Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostů.