Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Nařízení města Poličky č. 1/2014

Nařízení města Poličky č. 1/2014,
kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich úseky, které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy


Rada města Poličky se na své schůzi dne 16. 12. 2014 usnesením č. 456, usnesla vydat dle § 23 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení.


Článek 1
Parkování na označených parkovištích s parkovacími automaty

 
1. Parkoviště

Místními komunikace nebo jejich úseky, které lze v souladu s ustanovením § 23 odst. 1  písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o  pozemních komunikacích,  ve znění  pozdějších předpisů,  užít k stání silničního motorového vozidla pouze za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, jsou tato parkoviště:
a) v ulici Tyršova u objektu pošty
b) u Tylova domu v ulici Vrchlického
c) na Palackého náměstí
 

2. Doba parkování

Na místech, vyhrazených dle článku 1, bodu 1., označených příslušným dopravním značením, lze parkovat po dobu časově omezenou, nejvýše však 24 hodin. Parkování v těchto místech v době od 6,00 hodin do 17,00 hodin je možné pouze za úhradu. V sobotu od 12,00 hodin do pondělí 6,00 hodin a ve státem uznaný svátek je parkování bezplatné.


3. Povinnosti řidičů

Řidič dvoustopého motorového vozidla při parkování v době podléhající zpoplatnění je povinen prokázat zaplacení ceny za parkování zakoupením parkovací karty. Parkovací kartu je řidič dvoustopého vozidla povinen umístit na viditelném místě za předním sklem vozidla tak, aby na ní byly veškeré údaje čitelné z vnějšku vozidla.

 

4. Parkovací karta

Na služebně Městské policie Polička je možno zakoupit čtvrtletní, pololetní a roční parkovací kartu.  K tomuto účelu je kupující povinen předložit průkaz totožnosti.

Jednorázovou parkovací kartu lze zakoupit prostřednictvím parkovacího automatu.

Držení parkovací karty nezakládá nárok na parkovací místo. Parkovací karta nesmí být padělána či jinak zneužita.

5. Cena

Cena za parkovací kartu je stanovena ceníkem.
 


                                                              Článek 2


1. Při porušení povinností stanovených tímto nařízením mohou být uloženy sankce dle příslušných právních předpisů.

2. Tímto nařízením se ruší Nařízení města Poličky č. 3/2013, kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich úseky, které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy a původní Ceník úhrady za zakoupený parkovací lístek prostřednictvím parkovacích automatů a parkovací kartu v Poličce.

3. Toto nařízení z důvodu naléhavého obecného zájmu nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015.
 

 

 

…………………………………….                                  ………………………………. 

         Jaroslav Martinů                                                           Marie Kučerová

              starosta                                                                     místostarostka                              
Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

Zveřejnění nařízení bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

Vložil Kovář Jan (21.1.2015), přečteno 1662x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Nařízení a vyhlášky města | Nařízení města Poličky č. 1/2014