Město Polička

Úřední deska

Záměr dispozice s majetkem Města Poličky

  Druh dispozice: převod bytu Označení předmětu záměru: - bytová jednotka č. 808/7, vel. 1+1 v domě č.p. 808 na ul. M.Bureše v Poličce Bližší popis: - jedná se o uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě na koupi bytu se stávajícím nájemcem Vyvěšeno dne: 4.6.2009 Sejmuto dne: Bližší informace můžete obdržet na majetkoprávním odboru MěÚ Polička, dveře č. 19, 20, tel.…

Nařízení města Poličky č. 2/2007

Nařízení města Poličky č. 2/2007, kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich úseky, které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy    Rada města Poličky se na své schůzi dne 10. 12. 2007 usnesla vydat dle § 23 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, toto nařízení.   Článek 1 Parkování…

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Poličky

V souladu s ust. § 103 odst. 5 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění     SVOLÁVÁM     ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA POLIČKY     na čtvrtek 15. listopadu 2007 v 17:00 h, do malého sálu Tylova domu v Poličce.       PROGRAM:     1.      Rozpočtová změna č. 8/2007 2.      Majetkoprávní záležitosti 3.      Různé – a) plán zasedání Zastupitelstva…

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Poličky

V souladu s ust. § 103 odst. 5 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění SVOLÁVÁM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA POLIČKY na čtvrtek 14. září 2006 v 17:00 hod., do malého sálu Tylova domu v Poličce. PROGRAM: Rozbory plnění rozpočtu Města Poličky za I. pololetí roku 2006 Dokončení stavebních úprav školní jídelny v ulici Rumunská podle Dodatku č. 11 ke smlouvě o dílo č. PRE – 1168/854 na dodávku stavby „Dokončení rekonstrukce a modernizace školských zařízení města Poličky“ …

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA POLIČKY č. 2 /2006 ze dne 27.4. 2006 Zastupitelstvo města Poličky vydalo dne 27.4.2006   usnesením č. 32 v souladu s ustanovením § 10 písm.c) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích (obecní zřízení ) v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku. : Článek 1 Obecně závazná vyhláška Města Poličky č. 2/2002 o zajištění čistoty a dobrého vzhledu města Poličky ze dne 20.6.2002 se zrušuje. Článek…