Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

O městě

Geografické údaje
POLOHA
 
Polička se nachází v nadmořské výšce 555 m, na rozhraní dvou geomorfologických oblastí, Východočeské tabule a Českomoravské vrchoviny (SV okraj), zastoupených nejnižšími geomorfolog. jednotkami (okrsky) Poličskou tabulí (SV) a Jedlovskou plošinou (JZ). V územním rozdělení pak patří k Pardubickému kraji, do okresu Svitavy (16 km západně od Svitav). Město je zasazeno do mírného údolí, které je ve vzdálenosti cca 1 - 2 km blízkého okolí města obklopeno hospodářskou půdou plynule přecházející v louky a lesy. V blízkosti města (3 km) prochází hranice CHKO Žďárské vrchy.
 
Klimatologie
 
Polička patří do mírně teplé oblasti, okrsku B6 vlhkého, vrchovinného; s průměrnými ročními teplotami 6 °C a srážkami 700 mm/ročně. Zcela převažujícími směry větrů jsou SZ až Z a J až JZ.
 
Fytogeografie
 
Dle geobotanické mapy (Mikyška 82), která představuje rekonstrukci původní vegetace odpovídající současnému klimatu, jsou v zájmu území zastoupeny bukové bučiny (Luzulo – Fagion) a květnaté bučiny (EU – Fagion); podél toků luhy a olšiny (Alno – Padion).
 
Pedologie
 
Na křídových opukách jsou zastoupeny hnědé půdy a místy půdy oglejené. Všeobecně skeletovité; a v lučních polohách převážně půdy oglejené a rendziny.
 
Hydrologie
 
Polička leží při rozvodnici dvou moří. Do Černého moře spadá povodím Bílého potoka a přítoků a pramennou částí povodí Křetinky; do Severního moře povodím Loučné. Západním okrajem města prochází styčné pásmo Vysokomýtské synklinály a krystalinika v povodí Svratky (CHOPAV). V regionu jsou četné potenciální zdroje podzemní kvalitní pitné vody (součást rajonu U 28 Vysokomýtská synklinála – jižní část).
 
Poličská tabule
 
Plochá vrchovina – povodí říčky Loučné (S) a řeky Svratky (J) na slínovcích, spongilitech a pískovcích spodního a středního turonu, které jsou překryty vrstvou svahových sedimentů (hlíny, jíly) o mocnosti převážně 2 m.
Pramen Loučné - 0,5 km od Ostrého Kamene.
Nejvyšší bod - Modřecký vrch 657 m.
 
Jedlovská plošina
 
Plošina s pestrým geolog. složením (diority až granodiority, gabra, fylity, svory, ruly, zvrásněné silurské břidlice); zvlněná převážně plochými údolími přítoků Svratky a Svitavy; v okolí obce Bystré – krasové jevy.
 
Počet obyvatel
K datu 1. 1. 2014 má Polička 8 821 obyvatel.
Počet částí města: 6
 
(Polička – Město, Polička – Horní Předměstí, Polička – Dolní Předměstí, Střítež, Lezník, Modřec)
 
ROZLOHA
 
Polička – 18 652 294 m2
Střítež – 3 560 246 m2
Modřec – 4 683740 m2
Lezník – 6 217 636 m2

Architektonické památky

Město Polička bylo v počátcích své existence jedním z opěrných bodů českého království, nacházelo se na pomezí Čech a Moravy a chránilo obchodní stezku vedoucí z Čech na Moravu. Význam samotného města v historii českých zemí dokládá řada dochovaných pamětihodností. Již v polovině 14. století bylo město vydlážděno a ...

Slavné osobnosti

AULÍČEK, Dominik (1734 v Poličce - 1803) sochař (žák Františka Pacáka) a modelér porcelánu, autor řady modelů pro slavnou bavorskou porcelánku v Nymphenburgu, v níž pracoval od roku 1764 - Městské muzeum a galerie v Poličce vlastní řadu jeho prací. BOROVSKÝ, Bořivoj (1933 v Poličce - 2012) Výtvarná studia absolvoval ...

Vývoj obyvatelstva

1567 ve městě a na předměstí napočteno 202 sousedů s rodinami1584 stálo uvnitř hradeb 129 velkých domů a 73 chalup, na předměstích 41 domů a 43 chalup - počet všech obyvatel by bylo možno odhadnout zhruba na 1100 až 1200 lidí 1619 napočteno 192 usedlých měšťanů a 60 v ...

Dějiny města

Starobylou minulost někdejšího královského věnného města vysazeného roku 1265 českým králem Přemyslem Otakarem II. dává tušit již historický půdorys města sevřeného v pozoruhodně zachovaných hradbách. Bohatou historii města v průběhu staletí ovlivňovala jeho strategická poloha v blízkosti hranice Čech a Moravy, mnohdy i klimatické podmínky, a často i průbojní a ...

Právě procházíte:

Úvod | O městě